Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 103. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. ОЗНАКИ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ПІДСТИЛЮ. ЙОГО ОСНОВНІ ЖАНРИ. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО СТИЛЮ. НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

Мета: поглибити знання про спільне та відмінне між різними жанрами науково-навчального стилю, про особливості написання рефератів як різновиду науково-навчального стилю; розвивати вміння розрізняти науково-навчальний та науково-популярний стилі, вміння виконувати лінгвістичний аналіз текстів науково-навчального стилю; виховувати інтерес до вивчення мовних явищ.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Характеристика основних жанрів науково-навчального підстилю», схема «Лінгвістичний аналіз текстів наукового стилю», пам'ятка «Як писати реферат».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Коментар учителя

Науковий стиль використовують у мові науки, техніки, освіти. Його основна функція — повідомлення про наукові досягнення в різних галузях знань. У межах наукового стилю виділяють власне науковий підстиль (розрахований на фахівців певних галузей), науково-популярний (для широкого кола читачів-нефахівців), науково-навчальний (для тих, хто опановує знання).

Кожен підстиль характеризується певними особливостями, зумовленими сферою його вживання, проте все ж можна виділити ознаки, властиві науковому стилю в цілому. Це чіткі й точні формулювання, аргументація положень, об’єктивність, логічна послідовність і однозначність викладу, що досягається використанням спеціальних термінів, стійких термінологічних словосполучень, загальнонаукової абстрактної лексики, а також схем, графіків, таблиць, формул, символів. Текст наукового стилю насичений цитатами, покликаннями на джерела інформації. Чіткість і логічність побудови часто досягається поділом тексту на розділи, параграфи, пункти тощо.

Науковому стилю, за винятком науково-популярного, не властиві образність, емоційність. Авторське «я» відсутнє.

У синтаксисі переважають складні речення, часто ускладнені дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, вставними словами й конструкціями (З посібника).

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

1. Робота з таблицею. На основі отриманих даних побудуйте коротке лінгвістичне повідомлення про жанри науково-навчального стилю та їх особливості. Доповніть повідомлення, вказавши особливості оформлення, підготовки цих жанрів.

Характеристика основних жанрів науково-навчального підстилю

Жанри науково-навчального підстилю

Підручник

Книга, за якою вивчають певну навчальну дисципліну. Підручник подає весь обов’язковий зміст навчального курсу

Посібник

Видання певної галузі знань, яке подає зміст навчального курсу вільніше, ширше, ніж підручник

Рецензія

Критичний відгук, що розглядає й оцінює твори художньої літератури, наукові праці, витвори мистецтва, визначає їхню вартість та характеризує допущені, на думку критика, хиби

Анотація

Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту, у якій наведено найважливіші питання роботи

Доповідь

Усний виступ, переказ суті якоїсь проблеми в певному аспекті

Реферат

Текст, розроблений на основі критичного огляду наукових джерел, а також самостійної роботи; доповідь на основі цього тексту на семінарі, конференції, науковому гуртку

Тези

Коротко формульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення

Конспект

Стислий письмовий виклад змісту чого-небудь (лекції, промови, статті)

2. Прочитайте тексти. Визначте серед них тексти власне наукового, науково-навчального та науково-популярного підстилів. Доведіть свою думку.

Текст № 1

Нуклеїнові кислоти мають першорядне біологічне значення. Ці речовини вперше виявлено й виділено з ядер клітин, звідки й їхня назва (від латинського nucleus — ядро). У клітині містяться два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнова (ДНК) і рибонуклеїнова (РНК). Нуклеїнові кислоти — біополімери, монополімерами яких є нуклеотиди, що подібні за будовою. Кожний нуклеотид складається з трьох компонентів (пентози, азотистої основи та фосфорної кислоти), сполучених міцними хімічними зв’язками. Пентоза в РНК представлена рибозою, а в ДНК — дезоксирибозою. До РНК входять азотисті основи: аденін, гуанін, цитозин і урацил (А, Г, Ц, У), а до ДНК — аденін, гуанін, цитозин і тимін (А, Г, Ц, Т) (З підручника).

Текст № 2

Суми розташовані на берегах Псла та його притоки Сумки. Місто — ровесник Харкова. Його заснували 1652 року переселенці з Білоцерківського полку. Трохи пізніше, у 1656-1658 роках, було збудовано фортецю для захисту від грабіжницьких нападів кримських і ногайських татар. Про минуле міста нагадують споруди XVII-XIX століть: колишній будинок цехового управління, Воскресенська церква, Спасо-Преображенський собор, Іллінська церква.

Походження назви міста неясне. Висувають декілька версій. Найголовніші з них дві. Пригадаємо, що місто виростало на річці Сума (Сумка). Можливо, воно одержало назву від найменування річки — тільки у формі множини Суми. А що означає назва річки — не встановлено. І склали легенду про те, що начебто при спорудженні фортеці знайшли три закопані суми (сумки). Ці три суми зображено і на колишньому гербі, який дано місту у XVIII столітті (За І. Вихованцем).

Текст № 3

Майстерне використання різноманітних художніх засобів з метою синтезу багатогранного образного матеріалу особливо помітне у творах Л. Талалая другої половини 80-х років (збірки «Наодинці зі світом», «Луна озвалась на ім’я», «Така пора»). У них зримості, об’ємності образу, глибокого розкриття думок, почуттів ліричного героя поет найчастіше досягає не за рахунок метафоричної ущільненості тексту, як це відбувається, скажімо, у П. Мовчана (збірки «Календар», «Світло»), а шляхом розгортання метафори, порівняння, алегорії, інших тропів засобами прямого вираження. Подібне спостерігаємо у віршах: «Напливає сльоза», «Тремтить без вітру тополина...», «Колодязь», «І виїхала осінь...» (І. Прокоф’єв).

3. Розгляньте схему «Лінгвістичний аналіз текстів наукового стилю».

Схема лінгвістичного аналізу тексту

1. Заголовок.

2. Тема й головна думка (ідея).

3. Підтеми тексту.

4. Стиль тексту, підстиль, жанр.

5. Зв’язність тексту: мовні засоби зв’язності.

6. Поділ тексту на складні синтаксичні цілі (ССЦ).

3. Робота в групах. Прочитайте тексти. Доведіть, що вони належать до науково-навчального стилю. Виконайте лінгвістичний аналіз поданих текстів.

Текст № 1

МОВНІ РІВНІ

Відповідно до членування мовного потоку на звуки, слова, їх значущі елементи і речення виділяються функціональні мовні рівні. Вони складаються з сумірних і однотипних структурних одиниць (звукових, словесних чи граматичних). Розрізняють кілька рівнів, які поділяють на нижчий і вищі.

Нижчий рівень — звуковий (або фонетичний). У ньому мовні одиниці (звуки) позбавлені значення, але функціонують у мові як важливі її елементи, завдяки яким передається повідомлення. Цей рівень називають виражальним, оскільки він виконує єдину функцію — функцію виразу. Ніяких значень звуки не передають.

Вищі рівні обіймають такі мовні елементи, в яких, крім плану вираження, існує ще й план значення. Їх іменують значеннєвими одиницями мови. Такими є слова, які становлять єдність звучання і значення. Вони складаються з одного звука чи комплексу звуків, що виражають певне значення або передають почуття. До цього рівня належать і частини слова (корені, префікси, інфікси, суфікси, флексії (закінчення)), їх прийнято називати морфемами, значеннєвість яких виявляється тільки в складі слова. Так, в українській мові існує зменшено-пестливий суфікс -ик-. З цим значенням він сприймається в слові, будучи пов’язаним з іншими морфемами, зокрема з коренем (пор.: брат — братик, стіл — столик). В ізольованому вигляді префікс -ик- не вживається.

План вираження і план значення має також речення — комунікативна одиниця мови, з допомогою якої оформляється думка і здійснюється порозуміння мовців.

За наявністю таких одиниць вищого рівня, як слово, його морфологічні частини і речення, прийнято виділяти рівні: словниковий (або лексичний), морфологічний і синтаксичний. Два останні іноді об’єднують в один і називають граматичним, а з морфологічного виділяють морфемний, присвячений аналізові морфем. Синтаксичний рівень можна поділити на рівень простого і рівень складного речення. Поділ мовних одиниць на рівні важливо враховувати при аналізі їх функцій у межах мови (За С. Дорошенком).

Текст № 2

Стереотип — це сумарне враження про групу людей, за яким індивіду здається, що всім членам цієї групи притаманні спільні риси чи спільна риса. Інакше кажучи, це одна з пізнавальних схем, завдяки якій ми орієнтуємося в довкіллі.

За забарвленням стереотипи бувають негативними (усі вчені — ненормальні) або позитивними (наш факультет готує найкращих фахівців); деякі ґрунтуються на нейтральному враженні про різні категорії людей: студент-художник і студент-фізик, ділова жінка та чоловік із сережкою.

Факт наявності стереотипів у людини не є поганим чи добрим. Стереотип — це спосіб організації досвіду, пошуку сенсу у відмінностях між індивідами та групами і передбачення того, як різні люди поводитимуться. Якщо людина не має жодного стереотипу, то це може означати або її неупередженість і широкі погляди, або невміння орієнтуватися. Адже, опинившись у новій компанії, ви прогнозуєте, хто, з найбільшою вірогідністю, виявиться ближчим до вас, хто поділятиме ваші погляди та інтереси, тобто ви керуєтесь стереотипами. Або якщо ви намагаєтесь триматися подалі від імовірно небезпечних людей, ви також дієте за стереотипами.

Корисність стереотипів полягає в тому, що вони допомагають нам систематизувати уявлення про світ. Водночас вони ведуть до серйозних перекручень реальності (З посібника).

4. Ознайомтеся зі зразками рефератів, підготовленими в попередні роки, їх структурою, оформленням. Чи відповідають вони правилам оформлення?

5. Коментар учителя

Під час оформлення реферату потрібно на титульній сторінці вказати назву установи, де виконано роботу, тему реферату, прізвище та ім’я її автора, клас (групу), де він навчається, рік написання, прізвище керівника роботи. Реферат має бути чітко написаним або віддрукованим. Також враховується загальний вигляд реферату, оформлення цитат, посилань, списку використаної літератури (3 підручника).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйте реферат на одну з поданих тем (на вибір): «Морфологічні засоби виразності мови», «З історії вивчення частин мови», «Видатні українські мовознавці».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити