Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 107. СВОЄРІДНІСТЬ ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ПОРІВНЯННЯ ЗАЙМЕННИКІВ З ІНШИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ГРУПИ ЗАЙМЕННИКІВ

Мета: поглибити відомості школярів про займенник як частину мови, про його морфологічні і синтаксичні функції; формувати вміння визначати розряди займенників за значенням, правильно вживати займенники в мовленні; за допомогою дидактичного матеріалу виховувати любов до української мови, народної мудрості.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Характеристика розрядів займенників», таблиця для заповнення «Розряди займенників».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Дайте відповіді на питання.

· Яка частина мови називається займенником?

· Назвіть морфологічні ознаки займенника.

· Які синтаксичні функції може виконувати займенник?

· З якими частинами мови співвідносяться займенники?

· Чи всі займенники мають форму однини та множини?

IV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Розкрийте дужки, вживаючи займенники в потрібній формі. З якими частинами мови співвідносяться ці займенники? Визначте синтаксичну роль займенників.

1. Але, може, (ви) б знайшли для (я) хоч (який-небудь) роботу (І. Франко). 2. (Я) тягнуся догори і сам собі не вірю: знову над (наш) хатою пролітають лебеді! (М. Стельмах). 3. Чіпка не може вжитися з панством, до (який) ще з дитинства затаїв ненависть (3 посібника). 4. Шукайте цензора в (себе) (Ліна Костенко). 5. Я (ти) не сльозою — ждатиму (В. Стус).

2. Розгляньте таблицю «Характеристика розрядів займенників». На основі отриманої інформації побудуйте лінгвістичне повідомлення.

Характеристика розрядів займенників

Розряди займенників

Характеристика

Займенники

Особові

Займенники, які вказують на осіб, інших істот, предмети, явища, поняття

Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони

Зворотний

Вказує на того, хто виконує дію. Не має роду, числа і називного відмінка

Себе

Присвійні

Займенники, які вказують на належність предмета особі

Мій, наш, твій, ваш, його, її, їхній, свій

Вказівні

Займенники, які вказують на предмет, ознаку, кількість

Цей, сей, той; такий; стільки

Означальні

Вказують на узагальнену ознаку

Всякий, весь, кожний, інший, сам, самий

Питальні

Займенники, які містять у собі запитання про особу, ознаку, кількість

Хто, що, який, чий, котрий, скільки

Відносні

Виконують роль сполучних слів для приєднання підрядних речень до головних

Усі питальні займенники, але без питання

Неозначені

Вказують на неозначену, невідому особу, предмет, ознаку, кількість

Дехто, дещо, хто-небудь, що-небудь, якийсь, будь-чий, який-небудь, хтозна-скільки

Заперечні

Вказують на відсутність особи, предмета, ознаки, кількості

Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки

3. Заповніть таблицю наведеними займенниками.

Той, ніхто, абищо, я, хто, що, який, їхній, скільки, воно, будь-який, хто-небудь, стільки, інший, сам, себе, чий, скільки? ти, весь, хтось, він, цей, що? наш, мій, свій, чий? нічий, такий, кожний.

Розряди займенників

Назва розрядів

Займенники

Особові

І особа


ІІ особа


ІІІ особа


Зворотний


Питальні


Відносні


Заперечні


Неозначені


Вказівні


Означальні


Присвійні


4. Прочитайте питання. На їх основі складіть діалог, використовуючи займенники.

1. Що трапилось? 2. Кого ти зустрів? 3. Про що ви говорили? 4. Хто це сказав? 5. Скільки ви просперечалися? 6. Яка була твоя думка? 7. Чия це ідея? 8. Що будете робити?

5. Прочитайте прислів'я та приказки. Уставте потрібні займенники і визначте їх розряд. Поясніть значення прислів'їв та приказок.

1. ... йому про цибулю, а він мені про часник. 2. ... мовчить, той трьох навчить. 3. ... вовка не годуй, а ... усе в ліс дивиться. 4. ... в серці вариться, то на лиці не втаїться. 5. ... не баче, як сирота плаче, а як заскаче, то всяк побаче. 6. ... самі, такі й сини. 7. Своя стріха — ... втіха (З кн. «Нема приповідки без правди»).

6. Виправте неправильно побудовані речення.

1. У неділю Лариса зустрічатиме свою маму. Вона буде у червоній сукні. 2. Ми підійшли до клумби школи, навколо якої росли дерева. 3. Раптом заєць наскочив на вовка. Він злякався і почав тікати. 4. Панночку доглядала Устя. Вона її била й штовхала. 4. Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію. 5. У мойого брата канікули вже розпочалися. 6. Викладачка запропонувала студенту вичитати свою доповідь. 7. Я впевнений, що доля випускників у своїх руках. 8. Андрієвська М. М. входить до складу комісії з питань екології. Про її роботу неодноразово писали в районній газеті. 9. Коли мама побачила, як я прибрала в кімнаті, вона схопилась за свою голову. 10. Письменники у своїх творах часто порушують загальнолюдські проблеми. 11. У кожної людини є своя заповітна мрія. 12. За допомогою цього словника ви зможете перекласти кожний текст 13. Керівник виконує функції і несе обов’язки, що передбачені законодавством і другими актами, що поширюються на Підприємство. 14. Цей миючий засіб зберігається при всякій температурі. 15. Донецький маргариновий завод придбає всяку олію в любій кількості за договірними цінами. 16. Я тоді працював на другому підприємстві. 17. Ринковий збір — це плата за торгові місця, котрий справляється з юридичних осіб і громадян, що реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та другі товари. 18. Товариші! Ми підвели підсумки роботи у тваринництві. Це сама головна, сама відповідальна і почесна робота. 19. Дорогу в селі Орлик відремонтовано. Директора Орлицького РТП В. В. Ступаря, який винний у цьому, попереджено. 20. Відомо, що розтягування строків сівби — це значні втрати майбутнього врожаю. Та, на жаль, цього дотримуються не скрізь.

7. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання займенників у двох споріднених мовах. Укажіть групу узагальнення та розряд займенників.

1. У этих озёр одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже (К. Паустовский). 2. Листья чуть шумели над моей головой (И. Тургенев). 3. Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моём месте (А. Чехов).4. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочитать её скорее, я вставал ночью и зажигал свечу (М. Горький).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Доберіть із фразеологічного словника 5 фразеологізмів із займенниками, складіть з ними речення. Визначте розряд займенників, їх синтаксичну функцію та групу узагальнення. Поясніть значення фразеологізмів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити