Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 118. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА: ДІЄВІДМІНЮВАНІ, ВІДМІНЮВАНІ, НЕЗМІННІ. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ, ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ДІЄСЛІВ. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА. ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про морфологічні ознаки дієслова, його форм: відмінюваних, невідмінюваних, розширити знання про стилістичні функції дієслова в художньому стилі; формувати вміння розпізнавати форми дієслова в текстах, визначати їх морфологічні, семантичні, синтаксичні та стилістичні функції, розвивати творчі вміння; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця для заповнення «Форми дієслова», картки для роботи в групах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прочитайте текст про загальні характеристики дієслова. На основі отриманих знань, побудуйте лінгвістичне повідомлення, доповнивши його власними знаннями та прикладами.

Дієсловом називається частина мови, яка означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робить (робив, зробив, робитиме, зробить, робив би, зробив би і под.) предмет? що з ним робиться (робилося, зробилося, робитиметься, зробиться, робилося б, зробилося б і под.)? Наприклад: працює, біг, прийшов, казатиму, прочитає, співав би, морозить, нудило та ін.

Дієслово може означати: а) конкретну фізичну дію (будувати, писати, вмиватися); б) переміщення у просторі (бігти, йти, їхати); в) процес мислення (думати, аналізувати, осмислювати); г) процес мовлення (говорити, повідомляти, розповідати); ґ) процес сприйняття органами чуття (бачити, чути, нюхати); д) стан особи чи предмета (сидіти, стояти, сумувати); е) бажання (хотіти, бажати, прагнути); є) ставлення до когось або до чогось (любити, ненавидіти, поважати); ж) зміни (молодіти, старіти, червоніти) і под.

Морфологічними ознаками дієслова є: вид (доконаний чи недоконаний), перехідність або неперехідність; воно змінюється за способами, часами, числами, а також особами (у теперішньому й майбутньому часах та наказовому способі) і родами (у минулому часі та умовному способі).

У реченні дієслово найчастіше виконує функції присудка або частини складеного присудка. Наприклад: Сонце вже сховалося за вільшечки, пустило крізь листя тоненькі рожеві стріли (Г. Тютюнник); Ніч здавалась днем (Ліна Костенко) (З посібника).

2. Розгляньте таблицю «Форми дієслова». Доповніть таблицю прикладами.

Форми дієслова

Форма дієслова

Приклад

1.

Неозначена форма


2.

Способова форма (дійсний, умовний, наказовий способи)


3.

Дієприкметник


4.

Дієприслівник


5.

Безособова форма на -но, -то


► Що таке відмінювані та невідмінювані форми дієслова?

► Усі форми дієслова поділяються на дієвідмінювані і недієвідмінювані. Які форми належать до першої, а які — до другої групи?

Коментар учителя. Інфінітив і дієприслівник належать до невідмінюваних форм дієслова, а решта — до відмінюваних.

Система відмінюваних форм дієслова, які виражають категорії способу, часу, особи і числа, становлять дієвідмінювання.

Інфінітив, дієприкметник і дієприслівник належать до недієвідмінюваних, або непредикативних, форм дієслова (За М. Жовтобрюхом).

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

1. Прочитайте. Знайдіть дієслова та дієслівні форми, визначте їх семантику, вкажіть морфологічні ознаки виду, перехідності/неперехідності, час, число та спосіб.

Море поблискує злою блакиттю, водяний пил б’є його білим крилом. Вигнулось, знялось крило вгору і, пронизане сонцем, упало. А за ним летить друге і третє. Здається, що незнайомі блакитні птахи налетіли раптом на море і б’ються завзято грудьми, піднявши вгору білі широкі крила... Вітер заганяє дихання назад у груди. Взяв дерева за чуба і гне до землі. Все зігнулось на острові-кораблі, що несеться по морю на чорних вітрилах (За М. Коцюбинським).

► Укажіть синтаксичну роль у реченні дієслів та дієслівних форм.

2. Визначте й проаналізуйте усі дієслівні форми, поділивши їх на дієвідмінювані та недієвідмінювані, відмінювані та незмінні. З'ясуйте значення дієвідмінюваних дієслівних форм (фізична дія, рух, стан, розумова, сенсорна діяльність тощо). Визначте синтаксичну роль у реченні.

1. Весна. Садочки зацвіли, неначе полотном укриті, росою божою умиті (Т. Шевченко). 2. В гаю щебетали соловейки, кували зозулі, туркотали горлиці, щебетало всяке птаство (І. Нечуй-Левицький). 3. Не кажи нічого, не подумавши, то й сміятися не будуть (І. Карпенко-Карий). 4. І листя пожовкле вітри рознесли (Т. Шевченко). 5. Здається, гори перевертав би й не чув би втоми (М. Коцюбинський). 6. Маленький хлопчик став дорослим (Ліна Костенко). 7. Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі (Леся Українка).

3. Коментар учителя

Частина дієслів, змінюючись за способами і часами, не змінюється, проте, за особами, родами й числами. Їх називають безособовими. Вони вживаються тільки або у форми 3-ї особи однини, або у формі середнього роду: світати — світає, світало, світатиме, світало б, нехай світає; щастити — щастить, щастило, буде щастити, щастило б, нехай щастить.

Ці дієслова переважно означають:

1) явища природи: смеркає, похолодало, розвиднюється, дніє;

2) стан людини: морозить, лихоманить, не спиться, хочеться, кортить;

3) уявлення про долю: щастить, таланить, фортунить.

При безособових дієсловах підмета не буває. Вони виступають у ролі присудків у безособових реченнях (І. Ющук).

4. Прочитайте речення, визначте безособові дієслова і вкажіть їх значення.

1. Небо затягає хмарами (О. Гончар). 2. Над річкою вечоріє, прохолоднішає на ніч (Г. Тютюнник). 3. По ночах йому не спалось... Ще не світало, а Прокіп будив наймитів, дзвонив ключами (М. Коцюбинський). 4. І зітхнеться високим вершинам (О. Пахльовська). 5. І грудям дихалось легко, просторо, тільки щеміло там щось на самісінькому дні (Г. Тютюнник).

Коментар учителя. У лінгвістичній літературі прийнято розрізняти безособові дієслова й особові, вжиті в безособовому значенні, тобто такі, які набувають значення безособовості тільки в певному контексті. Тому головним критерієм такого розрізнення є синтаксичний. Безособові дієслова вживаються як головні члени безособових речень. Особові дієслова, вжиті в безособовому значенні, в інших контекстах вільно поєднуються з підметом: Бурлило, пінилось, ламало (В. Грінчак). Пор.: Море бурлило, пінилось (З посібника).

5. Прочитайте речення. З'ясуйте, які дієслова вжито в переносному значенні. Вкажіть, у якому саме (метафора, метонімія тощо). Зробіть висновок про роль дієслів у тексті.

1. Оживуть степи, озера (Т. Шевченко). 2. Як шовки, сміються трави (М. Рильський). 3. Вдар словом так, щоб аж дзвеніло міддю (П. Тичина). 4. Земля думала глибоку думу. Мовчали вітри. По станиці пройшла мідна тиша (М. Хвильовий). 5. Зруйнувати всі фабрики, зірвати всю землю, запалити всі міста! (В. Винниченко). 6. Біжить хлоп’я, а дощ, немов кайдани, Волочиться й дитячі ноги рве (Д. Павличко).

6. Розподільчий диктант. Запишіть слова у три колонки: особові дієслова; безособові дієслова; особові дієслова, які можуть уживатися в безособовому значенні.

Малювати, таланити, сіріти, глянути, дощити, весніти, кипіти, говорити, смеркати, нудити, написати, гриміти, щастити, мріяти, замести, дніти, світліти.

7. Прочитайте текст про стилістичні особливості використання дієслів у художньому мовленні. Доберіть з наступної вправи ілюстрації до кожного твердження.

Щодо своєї природи дієслово — один із засобів відтворення динаміки, тому художній та розмовний стилі широко послуговуються цією частиною мови, а наукові й офіційно-ділові тексти віддають перевагу іменникам. Якщо порівняти книжні та не книжні твори, то чітко виступає якісний характер дієслів у науковому стилі і динамічний у художньому. Пояснюється це тим, що в наукових працях ідеться про постійні ознаки та якості предметів, про закономірні явища.

Порівняно з першою особою форма другої особи абстрактніша, тому вона часто набуває узагальненого характеру або створює атмосферу інтимної довірливості.

Заміна другої особи третьою (найчастіше в діалогах) відтворює незадоволення мовця поведінкою або вчинками співрозмовника.

Відтінок експресивності має теперішній історичний час. Він надає розповіді жвавості, виразності. Події ніби відбуваються на очах у читача чи слухача. Красне письменство й розмовне мовлення використовують цю форму для образнішого змалювання подій минулого. Як правило, дієслова в теперішньому історичному часі обрамлюються формами минулого часу. За допомогою форм теперішнього часу оповідач може переноситися думками в минуле і відтворювати їх у вигляді спогадів, використовуючи при цьому лексеми було, бувало.

Певні стилістичні особливості пов’язані і з взаємозаміною способів дієслова. Використання дійсного способу замість наказового пом’якшує категоричність мовлення. Для посилення наказу замість наказового способу вживається форма інфінітива. Для вираження дії, виконуваної з примусу, а не з доброї волі, використовується наказовий спосіб замість дійсного.

Архаїчні форми дієслів використовуються для надання мовленню урочистого, небуденного характеру або для створення іронічних, сатиричних чи гумористичних ефектів (За О. Пономаревим).

8. Прочитайте речення і визначте стилістичні особливості дієслів.

1. Разом з населенням рухатись далі на німецькі окопи. Жодного пострілу. Плакати, лозунги, музика (О. Довженко). 2. Ласкаве небо, грім залізний, Була ти, будеш і єси! Тобі, тобі, моя Вітчизно, У серці дзвонять голоси (М. Рильський). 3. Аж бігла смерком наша Оксана в хату до матері... Раденька, веселенька, сміється, щебече, бігає, сяде, вп’ять скочить, кидається матері на шию, розказує, де була, що бачила (Г. Квітка-Основ’яненко). 4. Тільки й дишемо було, як наїде гостей-паничів та трохи забуде про нас панночка (Марко Вовчок). 5. Як була я малою, то мені було не раз сниться, що моя мати чеше мені коси, вплітає червоні кісники, вбирає мене в квітки та стрічки, голубить та жалує мене (І. Нечуй-Левицький). 6. Ловиш рибку, «пане добродзею»? Лови, лови. фабрикант! Він думає, що для нього фабрику збудують (М. Коцюбинський). 7.— Отже, фашистів ми допіру виперли в Дунай. Місця вам вільні. Будь ласка, мерсі, займайте. але знайте, що тепер Хома не захоче, щоб ви знову гнули фашистську політику і загинали її на війну (О. Гончар). 8. Ідеш і слухаєш, і чуєш рідну землю, що годує тебе не тільки хлібом і медом, а й думками, піснями і звичаями, і не тільки годує й ростить, а й прийме колись до свого матернього лона, як прийняла прадідів твоїх і діда під яблунею (О. Довженко). 9. Великомученице кумо! Дурна єси та нерозумна! В раю веселому зросла, Рожевим цвітом процвіла І раю красного не зріла, Не бачила, бо не хотіла Поглянути на божий день, На ясний світ животворящий! (Т. Шевченко).

9. Робота в групах. Кожна група отримує картку з віршем. Прочитайте поезію. Доповніть її власними дієсловами чи формами дієслова. Порівняйте свої варіанти з авторськими.

Картка № 1

* * *

Миліша нам ти над усі скарби,

О рідна мово, ..., ..., ...!

В тобі ... казковії світи,

А нам їх ... й ...!

Картка № 2

* * *

Мені нічого у житті не треба,

О тільки б мови в душу ... легіт,

Веселки слів під небом ...,

Акорди рідних звуків ...!

Картка № 3

* * *

Могутня силою і вродою чарівна,

О рідна мово, ... віки!

Віки ... — ... і ...,

А ми тебе ... ...!

В. Федоренко

► Пригадайте, що таке акровірш.

Довідка: сяй, рости, цвіти, заховано, відкривати й берегти; лився, вигравали, вирували; житимеш, пройдеш, незламна, нетлінна, клянемось, берегти.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти таблицю «Дієслово і дієслівні форми в українській мові».

► Виписати з творів художньої літератури п’ять речень, де б вживалися дієслова та форми дієслова. Визначити їхні морфологічні, семантичні, стилістичні і синтаксичні функції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити