Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 122. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 28. НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЙ З НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

Мета: подати відомості про особливості написання рецензій, навчати писати рецензії з наукової проблематики; розвивати вміння оцінювати письмові висловлювання з позицій мовного оформлення та ефективності досягнення поставлених завдань, удосконалювати навички складати таблиці; сприяти засвоєнню учнями правил мовного етикету в науковому стилі.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, тести рецензій, статті для складання рецензій.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. ЗАСВОЄННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Прочитайте. Визначте, що таке рецензія, для чого вона необхідна. На основі отриманої інформації розробіть пам'ятку «Як писати рецензії».

Рецензія — це критичний відгук (аналіз і оцінка) на художній твір, наукову працю тощо. Реквізити рецензії:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (який містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації, назву видавництва).

3. Текст, що складається з двох частин: короткий виклад змісту роботи; висновки, зауваження, оцінки автора рецензії.

4. Підпис та посада особи, яка рецензувала роботу.

5. Дата.

Якщо потрібно, підпис в рецензії засвідчують печаткою або спеціальним штампом (З посібника).

2. Розгляньте зразки рецензій. Чи відповідають вони вимогам?

Рецензія № 1

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу Д. О. Селетського «Архітектоніка буття: простір і час»

Дипломна робота Д. О. Селетського присвячена проблемі взаємозв’язку онтологічних категорій простору і часу. Автор привертає увагу до двох основних концепцій, які є панівними при осмисленні простору та часу як феноменів людського буття: субстанційної, яка розглядає ці особливі сутності як такі, що існують самі по собі, незалежно від матеріальних об’єктів; та релятивістської, згідно з якою простір і час — це особливі відносини між об’єктами й процесами і поза ними зв’язки не існують.

Автором роботи проаналізовано еволюцію поглядів від епохи античності до сьогодення. Д. О. Селетським детально опрацьовані праці видатних філософів: Аристотеля, Р. Декарта, І. Канта, Г. Лейбніца, Дж. Локка, І. Ньютона та інших. Привертають увагу автора і роботи сучасних вчених: М. Д. Ахундова, П. П. Гайденко, Ю. Б. Молчанова, П. В. Нестурлей, М. М. Трубнікова.

Матеріали дослідження, здійснені студентом у дипломній роботі, можуть бути використані в шкільній практиці — при підготовці та проведенні уроків з філософії, про що свідчить методичний розділ дипломної роботи.

Дипломна робота Д. О. Селетського «Архітектоніка буття: простір і час» відповідає вимогам до робіт подібного роду та заслуговує високої оцінки.

Рецензент:

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ХНПУ імен Г. С. Сковороди

П. І. Б.

07.05.2010 р.     Підпис

Рецензія № 2

РЕЦЕНЗІЯ

на комплексну контрольну роботу з ділової української мови для студентів 2-го курсу

Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова

Питання комплексної контрольної роботи, підготовлені кафедрою культури української мови, складені відповідно до власної програми курсу «Ділова українська мова», яка затверджена Радою університету (іншої програми немає).

Завдання, що становлять зміст контрольної роботи, охоплюють усі розділи курсу: поняття літературної мови та мовні норми, ознаки офіційно-ділового стилю, класифікацію документів за найменуванням, місцем виникнення, призначенням, напрямом, формою, строками виконання, ступенем гласності, стадіями створення, складністю; формуляр документа; документацію щодо особового складу; інформаційні та обліково-фінансові документи.

Отже, завдання комплексної контрольної роботи сформульовані так, що повною мірою дають змогу перевірити, як студенти оволоділи етикетом ділового спілкування, лексичними, орфоепічними, орфографічними, пунктуаційними та стилістичними нормами ділової українською мови, а також як володіють методикою укладання ділових паперів.

Кожен варіант контрольної роботи містить п’ять питань. Усі варіанти рівнозначні за своєю складністю і вимагають ґрунтовних знань з ділової української мови.

Комплексна контрольна робота заслуговує позитивної оцінки, її можна рекомендувати для перевірки знань студентів з курсу «Ділова українська мова».

Завідувач кафедри українознавства Українського державного університету харчових технологій

Дата    проф. О. Д. Горбул (З посібника)

IV. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ

1. Робота в групах. Прочитайте текст. Чи погоджуєтеся ви з думками автора? Проаналізуйте текст за планом рецензії. (Текст вправи взято з посібника Т. І. Должикової, І. В. Мілєвої, А. В. Нікітіної «Актуальні питання лінгвістики тексту»).

Шановне товариство! Непростим, тернистим є багатовіковий шлях людства. Люди завжди прагнули інтенсифікації науково-технічного прогресу, сліпо вважаючи, що тільки він є найвищою мірою бажаного. Тепер, в умовах екологічної катастрофи, усім очевидно, як вони помилялися.

Основна помилка західної цивілізації полягає в тому, що, захопившись науково-технічним прогресом, абсолютизуючи матеріалістичну науку, вона занедбала духовний розвиток особистості. У результаті людина втратила віру в абсолютні загальнолюдські цінності, здеградувала морально. Окремі держави, обстоюючи лише національні інтереси, двічі у ХХ столітті втягували людство у криваві світові війни. На місці Російської імперії постав жорстокий диктаторський режим більшовиків, що винищив десятки мільйонів невинних людей. Особливо великих втрат зазнали українці, яких масово знищували у штучно організованих голодоморах, війнах, концтаборах, в’язницях.

Ми маємо врахувати досвід пращурів, якщо хочемо знайти належне місце у гармонії всесвітнього розвитку.

На сьогоднішній день Україна зазнає моральної деградації. Показником цього є внутрішній стан нашої молоді. Кидається в вічі, що багато юнаків та дівчат байдуже ставляться до минулого і не дбають про майбутнє України. Внаслідок цього збільшилась кількість молоді, яка активно вживає алкоголь, наркотичні речовини, цілодобово грає в одноманітні комп’ютерні ігри... Оцінивши таки духовний стан молоді, ми можемо передбачити песимістичний прогноз на майбутнє.

Ще не пізно все виправити! Треба тільки скерувати молодь у потрібний напрямок, створити належні умови для реалізації фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, бо молодь — рушійна сила майбутнього, надія на краще (Степан Д.) (З посібника).

► Порівняйте рецензії двох груп.

► Зіставте свої висновки з редакторськими.

ВИСНОВОК РЕДАКТОРА

Тема виступу — актуальна проблема пошуку шляхів виходу людства загалом і України зокрема з екологічної і духовної кризи. Авторський задум, очевидно, полягає у спробі зробити свій внесок у відвернення цієї біди.

Найімовірніше цей задум може реалізуватися у виступі на класних чи загальношкільних зборах. Провідний тип мовлення — роздум, стиль мовлення — публіцистичний.

Проте намір автора тексту досить віддалений від прогнозованого результату, тому що підготовлений виступ і за змістом, і за мовним оформленням не є досконалим. Передусім слід відзначити, що хоч зміст тексту в цілому правильно відтворює суть суспільної кризи й напрямок розв’язання означеної проблеми, але основні положення змісту логічно або не пов’язані, або ж пов’язані слабо. Окрім того, є певні неточності, повтори, а спосіб розв’язання проблеми фактично відсутній, бо не визначено, хто ж має скеровувати молодь у потрібному напрямку і створювати відповідні умови для її само- реалізації і чому до цього часу всього цього не зроблено. Вимога щодо необхідності розв’язання суспільної кризи, виражена словом «треба», звучить надто абстрактно й нікого ні до чого не зобов’язує і навіть не закликає.

Основний прорахунок автора тексту полягає в тому, що його адресат не визначений, через що й ефективність такого виступу наближається до нуля. Навіть якщо припустити, що його адресат — школярі, то виникає запитання, чому автор не звертається до них безпосередньо, не закликає брати участь у розв’язанні проблеми, а сподівається невідомо на кого.

Мова тексту невиразна, трапляються стилістичні й граматичні помилки.

Отже, текст виступу потребує ґрунтовного доопрацювання (3 посібника).

► Відредагуйте текст виступу відповідно до зауважень редактора.

2. Складіть рецензію на статтю з лінгвістичної теми (кожен з учнів отримує окрему статтю на мовну тему).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Напишіть рецензію на промову будь-якого відомого українського діяча.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити