Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 125. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ДІЄСЛІВНІ ТА ПРИКМЕТНИКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ТВОРЕННЯ, ПРАВОПИС І ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Мета: розширити знання школярів про дієприкметник як особливу форму дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичні функції, поглибити відомості про відмінність дієприкметника від прикметника; формувати вміння виправляти помилки у вживанні й правописі дієприкметників, правильно перекладати з російської мови словосполучення й речення з дієприкметниками, розвивати вміння комунікативно доцільно використовувати дієприкметники та дієприкметникові звороти в мовленні, складати діалоги на соціокультурну тему, використовуючи виражальні можливості дієприкметників; за допомогою комунікативно-дидактичного матеріалу виховувати любов до народної мудрості, культуру спілкування.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Творення дієприкметників», картки для роботи в групах, схеми речень на дошці, таблиця для заповнення «Написання частки не з дієприкметниками».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Прочитайте. Знайдіть у тексті дієприкметники. На яке питання вони відповідають? Від якої частини мови утворені?

Тепер уже можна було скласти уяву про все, що відбувалось тут. Гнаний вітром, вогонь наступав з недалекого узвишшя довжелезною лавою. Там, де вона прокотилася, залягла чорна пустеля, зрідка покрапана ледве жевріючими цяточками. Люди змагалися з вогнем врукопаш. На тлі невисокого полум’я виразно було видно, як вони, розтягнувшись у живий ланцюг, кидаються на вогонь грудьми, обсипаючись іскрами, наче зорями. В хід було пущено лопати, вила, граблі, порожні лантухи (О. Гончар).

► Випишіть окремо дієприкметники, дієприслівники та прикметники. Порівняйте їхні морфологічні ознаки.

2. Коментар учителя.

Дієприкметник — це особлива форма дієслова, яка виражає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які? Наприклад: зів’яле (листя), замерзлі (руки), вивчений (вірш).

Ця форма поєднує в собі ознаки прикметника і дієслова. Дієприкметник, як і прикметник, змінюється за родами, числами й відмінками, і ці його форми залежать від форм іменника, з яким дієприкметник узгоджується. Дієприкметник відмінюється як прикметник твердої групи. Разом із тим цій формі властиві дієслівні ознаки виду (доконаного чи недоконаного) і часу (минулого або теперішнього).

Дієприкметники можуть бути активними або пасивними.

Активними називаються дієприкметники, які виражають ознаку предмета за його ж дією: То була Одарка — тремтяча, мокра, як хлющ (Г. Тютюнник). Активні дієприкметники утворюються лише від неперехідних дієслів.

Пасивними називаються дієприкметники, які виражають ознаку предмета за дією над ним: Засмалені сонцем, закурені, мокрі од поту обличчя вилискували радістю і здоров’ям (О. Довженко).

Пасивні дієприкметники мають ознаку минулого часу і утворюються лише від перехідних дієслів.

У реченні дієприкметник найчастіше буває означенням: На клуні стовбичив промоклий бусол (Л. Костенко). Він може виконувати також функцію іменної частини складеного присудка: Чорна ніч інкрустована ніжністю (Л. Костенко).

Дієприкметник разом із залежними від нього словами утворює дієприкметниковий зворот. У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням: Сади, омиті музикою згадок, ковтають пил міжселищних доріг (Л. Костенко) (З посібника).

Засобом розрізнення прикметника і дієприкметника може бути наголос (у прикметниках наголошується суфікс, у дієприкметників — корінь: варéний — вáрений) або суфікс (прикметниковий -н- і дієприкметникові -н-, -ен-, але в дієприкметнику зберігається перед -н- суфікс дієслівної основи -а-, -и-, -і-, -ї-: підписати — підписаний.

IV. ВИРОБЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК.

1. Розподільчий диктант. Запишіть у дві колонки словосполучення з прикметниками та дієприкметниками.

Нездійснена мрія, нездійсненна мрія, нездоланний народ, нездоланий народ, варена курка, варені яйця, солені огірки, солоні огірки, пéчена картопля, печéна картопля.

2. Користуючись таблицею, розкажіть про особливості творення активних і пасивних дієприкметників. Доповніть таблицю власними прикладами.

Творення дієприкметників

Групи дієприкметників

Основа

Формотворчий суфікс

Закінчення

Приклад

Активні теперішнього часу

Основа теперішнього часу дієслів (недоконаного виду)

-уч- (-юч-)

-ий


-ач- (-яч-)

-ий


Активні минулого часу

Основа інфінітива дієслів (непохідних, доконаного виду)

-л-

-ий


Пасивні минулого часу

Основа інфінітива дієслів (перехідних, доконаного, рідше — недоконаного виду)

-н-

-ий


-ен- (-єн-)

-ий


-т-

-ий


3. Коментар учителя

У сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу вживаються рідко; їх творення й використання потрібно уникати, послуговуючись натомість конструкціями той, що(який)...; ті, що (які)... тощо або добираючи відповідні іменники (З посібника).

4. Робота в групах з картками

Група 1. Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники теперішнього часу.

Виступати, дрижати, працювати, існувати, ревіти.

Група 2. Від поданих дієслів утворити активні дієприкметники минулого часу.

Пожовтіти, посивіти, потемніти, пригоріти, зів’янути.

Група 3. Від поданих дієслів утворити пасивні дієприкметники.

Засіяти, шити, написати, втратити, виплеснути.

5. Перекладіть українською мовою подані словосполучення. Порівняйте, як утворюються активні дієприкметники в українській та російській мовах.

Почерневшее небо, записанное стихотворение, немигающий взгляд, воющий ветер, опавшие листья, увядший цветок, продуманный ответ, употребляющий лекарства, потухающий костер, волнующая мелодия, стоящий у колодца человек, впечатляющее событие, исполняющий обязанности, режущий инструмент, формирующий состав.

► Прокоментуйте написання суфіксів -н- та -нн- в українській та російській мовах.

6. Відредагуйте речення, правильно записуючи форми дієприкметників. Визначте синтаксичну роль дієприкметника.

1. Кружляв в останньому вальсі падаючий лист. 2. Студенти, відвідавші експозиції музею, були в захваті від побаченого. 3. Мене вразили її збліднівші уста, змарнівше обличчя. 4. Чоловік, наближавшийся до нас, зупинився. 5. Під лежащий камінь вода не тече. 6. Посивівше волосся пасмами спадало на чоло, закривало очі. 7. На вечорі виступили з читанням своїх творів початкуючі письменники (З посібника). 8. Там три принцеси зачакловоні у сивих зморщених бабусь (Л. Костенко). 9. Увага! На період спалаху грипу всі температурячі хворі обслуговуються на дому, при зверненні в поліклініку — в першому кабінеті на першому поверсі (З оголошення).

7. Логічний диктант. Поєднайте перший та другий стовпчики, знайшовши продовження висловів.

1 ...три роки ждуть.

2 ...заєць і пенька боїться.

3 Під ... камінь вода не тече.

4 ... коню в зуби не дивляться.

5 Не завжди учений мудрий, а ... — дурний

6 ... гостю місце за дверима.

7 Обід без солі ..., а без хліба ...

А дарованому

Б незваному

В несмачний, неситий

Г невчений

Д лежачий

Е обіцяного

Э полоханий

8. Замініть дієслівні сполучення на словосполучення «дієприкметник + іменник». Провідміняйте виділені словосполучення.

Пісок сиплеться, сонце палає, краса захоплює, сад розквітає, мрія не здійснюється.

► Складіть речення з цими словосполученнями таким чином, щоб утворився дієприкметниковий зворот за схемами:

► Поясніть розділові знаки.

Довідка для вчителя

/ / — графічне позначення дієприкметникового звороту.

[ ] — графічне позначення пояснювального слова.

9. Заповніть таблицю прикладами з поданих речень. Визначте синтаксичну роль дієприкметника. Прокоментуйте написання частки не з дієприкметниками.

Написання частки не з дієприкметниками

Дієприкметник-означення пишеться

Дієприкметник- присудок пишеться

Разом

Окремо

Окремо

Без залежних слів (виступає як прикметник)

Із залежними словами

Є протиставлення


1. Пісня ж твоя в не/вмираючій силі в мойому серці ясніє, живе (І. Франко). 2. Я жив би двічі і помер би двічі, якби було нам два життя дано, щоб людству чесно глянути у вічі не/зганьбленим зберігши знамено (М. Бажан). 3. Хіба можна собі уявити українську хату, не/заквітчану рушниками? (В. Скуратівський). 4. Ліпше свій хліб не/допечений, як чужий перепечений (Народна творчість). 5. Марійка вешталася, як звичайно, зжурена і не/вдоволена (О. Кобилянська). 6. Тільки й мав талан до віршів не/позичений, а власний (Леся Українка). 7. Через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, не/огороджені тинами (І. Нечуй-Левицький).

10. Уявіть, що ви стали учасниками телевізійного шоу, тема якого — вміння робити подарунки. Складіть діалог, уживаючи дієприкметники та дієприкметникові звороти.

11. Перекладіть українською мовою.

Запланированная встреча; подведение итогов; откровенный разговор; опоздавший гость; день, обещающий быть солнечным; непридуманная история; прыгающий ребёнок; обусловленные договором; оставивший пост; решающая встреча; отпуск, предполагающийся на лето, прыгающий ребенок; забытая в спортзале сумка; ряд замечаний; досадная опечатка; верующий человек; действующий вулкан; действующие правила; правящая элита; начинающий писатель; знающий экономику; выступающий на совете директоров; лидирующая команда; исчезающие виды.

12. Відредагуйте.

Бажаючі складати ЗНО; відстаючий учень; вражаючі результати; діючий вулкан; діючий закон; домінуючий мотив; думаюча людина; захоплюючі краєвиди; зволожуючий крем; знаюча студентка; зникаючі види; миючі засоби; обезболюючий засіб; пануюча ідея; переконуючий доказ; підростаюче покоління; правляча еліта; хвилюючі слова; виступаючий на засіданні; віруючий чоловік; завідуючий кафедри; працюючий на підприємстві; початкуючий поет; лідируюча команда; перебуваючий у відрядженні; сидячі місця; знаючий фізику.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Визначте в тексті дієприкметники. Зробіть їх морфологічний аналіз за схемою.

1. Дієприкметник для розбору.

2. Початкова форма.

3. Активний чи пасивний.

4. Час.

5. Вид.

6. Число.

7. Рід.

8. Відмінок.

9. Спосіб творення.

10. Правопис.

11. Синтаксична роль.

Роса потягла з вологих трав густий дух вимороженої бодяги, в’ялої бугили і пожухлого мокрого сіна, що позалишалося в кущах по торішній косовиці.

Пахла чорна земля на пагорбах між заплавами — пахла весняною жагою родити і вимерлими травами, трухлим сухостоєм і молодим пагіллям — пахла вічністю і скороминучою порою...

І серед тих запахів Андрій ніяк не міг упізнати одного, що нагадував йому дитинство, пасьбу на купині з пляшкою холодного молока і окрайцем хліба в торбині, перший вечір з Клавою отут, посеред лук, клечані святки в бабусиній хаті, примазаній ради празника і струшеній різучою осокою,— запах нагадував йому все життя, крім служби на морі (Г. Тютюнник).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити