Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УРОК 134. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ. МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ СПОЛУЧНИКІВ. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

Мета: розширити знання учнів про сполучник як службову частину мови, їх морфологічні типи, подати відомості про функціонально-стилістичні особливості сполучників; формувати вміння правильно й доцільно вживати сполучники в мовленні, редагувати тексти, за потреби замінюючи сполучники синонімічними; виховувати інтерес до мовних явищ, за допомогою дидактичного матеріалу виховувати повагу до історичного минулого рідної країни.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Сполучник як частина мови», схема «Правопис сполучників», схема «Морфологічний аналіз сполучника».

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. З кожної пари простих речень утворіть складнопідрядні речення. За допомогою чого таке об'єднання стало можливим?

Тихий вечір вкрив присмерком ліс. Ясне сонечко скотилося додолу. За селом знаходиться ставок. Ставок з усіх боків оточують тополі. Чудовий був цей краєвид. Незнайомець зупинився, замилувавшись краєвидом. Холодні хвилі б’ють об чорні скелі. Зорі тремтять у нічній прохолоді.

2. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому сполучники. Визначте їх функцію в реченні.

У добу козаччини головним героєм і виховним ідеалом був козак як утілення всіх чеснот справжнього українця, мужній лицар-визволитель, безкорисливий захисник скривджених і знедолених.

Козак уособлює народнопоетичні уявлення про ідеальне, героїчне, оскільки, як ілюструє фольклорна пам’ять, ідеальним чином поєднує власні прагнення із громадськими, концентрує в собі активність та лицарську відданість меті. В особі козака втілено прагнення українського народу до духовної свободи, волі. Як правило, це людина особливого типу з високим почуттям патріотизму, самовіддана справі національного визволення, герой, що понад усе любить волю, активна, дійова особистість.

Італієць Доменіко Чамполі писав про козаків: «Це горді, відважні лицарі, вони сміливо дивляться в очі смерті. Шабля — його хрест, а пісня — його молитва». В українських піснях прославляють козаків за те, що вони рятували людей, жертвуючи власним життям.

Зверніть увагу на змалювання в піснях козацького чуба як символу належності до товариства лицарів.

Гетьман — це воєначальник козацьких військ і реєстрових козаків, який мав право укладати договори з іноземними державами, затверджував козаків на посади, очолював військо під час походів. Обирала гетьмана Січова Рада. Символом влади гетьмана вважалася булава. Клейноди — це знаки влади військової козацької старшини: корогва (прапор), булава, печатка, литаври.

Човнами-чайками називали дерев’яні військові (надзвичайно швидкі) човни довжиною 20 метрів, завширшки — 3-4 метри, висотою бортів 2-5 метрів (О. Семеног).

► Як ви вважаєте, яка роль належить козакам у становленні незалежної української держави?

3. Бесіда з учнями

· Яка частина мови називається сполучником?

· Чому сполучник називають службовою частиною мови?

· Які сполучники називаються сполучниками сурядності?

· Які сполучники називаються сполучниками підрядності?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ

1. Розгляньте таблицю. На основі табличних даних підготуйте коротке усне повідомлення про сполучник в українській мові.

Сполучник як частина мови

За походженням

За значенням, синтаксичною функцією в реченні

За будовою

За вживанням

Похідні

Непохідні

сурядності

підрядності

Прості

Складні

Складені

Одиничні

Повторювані

Парні

єднальні

протиставні

розділові

часові

причинові

умовні

мети

допустові

порівняльні

наслідкові► Заповніть таблицю поданими нижче сполучниками.

Щоб, проте, і, або, якщо, хоч, нібито, як, мов, поки, й, та, тому що, не то-не то, однак, для того щоб, коли, чи-чи, неначе, ба, або-або, зате, як... так, бо, якщо... то, то, що, і-і, хоч... але, якби, чи, доки, немовби, так що, дарма що, аби, тому що, оскільки, поки.

2. Укажіть частиномовну приналежність виділених слів, поясніть їх правопис.

1. Все одно, що/б не сталося, ми не розлучимось (Леся Українка). 2. Ет, про що/б мала згадувати (Ю. Збанацький). 3. І тільки люди зморщили чоло: — Не може бути, що/б таке було (Л. Костенко). 4. Як/би я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю (Леся Українка). 5. У мене одна думка: як/би нам нашу красну мову так високо підняти, як підняв її Шевченко (Панас Мирний). 6. Як/би ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). 7. Тепер, що/зі мною не буде, я завжди буду знати, що є на світі люди такі, як Ви (О. Теліга). 8. Дівчата спросонку спершу перегукуються з кимось, не/мов/би пробуючи голоси (І. Ле). 9. Добре, дуже б добре було, як/би/то воно так сталося, як гадається (Т. Шевченко). 10. Народна пісня — то/жвона усій землі окраса (М. Рильський). 11. Скорить повинні дощову ми непокірну хмару — то/ж сіймо у ріллю нову пшеницю яру (М. Рильський).

► Відшукайте сполучники й сполучні слова. Укажіть критерії їх розрізнення.

► Визначте сполучники сурядності та підрядності в цих реченнях.

3. Робота в групах. Утворіть складне речення з поданими сполучниками й однозвучними з ними сполучними словами. Назвіть критерії розрізнення омонімічних форм.

Група 1. Що/б, як/що, ніби, бо.

Група 2. Те/ж, при/чому, мов.

Група 3. От/же, при/тому, що.

4. Коментар учителя.

Стилістичне забарвлення сполучників визначає сферу їхнього функціонування. Більшість з них належить до стилістично нейтральних: і, або, якщо, проте та ін. Переважно у книжному мовленні вживаються сполучники: внаслідок того що, завдяки тому що, зважаючи на те що.

Розмовне забарвлення властиве сполучникам: аби, а що, буцім, одначе, отож, раз, себто. Як засіб стилізації у художніх творах використовуються застарілі сполучники: заки (поки), коби (якби), позаяк (бо). Поза художнім мовленням ці слова не вживаються.

Урізноманітнює мовлення вживання синонімічних сполучників: і, та; але, та, проте, однак; або, чи; ніби, наче, неначе, як, мов, мовби, немов.

Серед синонімічних сполучників який, що, котрий у науковому та офіційно-діловому стилях перевага віддається сполучникам який, що. У складних реченнях сполучні слова слід варіювати (За Г. Волкотруб).

5. Згрупуйте подані сполучники в синонімічні ряди.

Але, тому що, через те що, з огляду на те що, щоб, та, з тим щоб, який, мов, доки, або, однак, поки, чи, ніби, зважаючи на те що, мовби, неначе, бо.

6. Відредагуйте речення.

1. Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 2. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, котрі беруть участь у зборах акціонерного товариства. 3. Внаслідок того, що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не будеш (З посібника). 4. Подарую свиню тому, хто допоможе знайти мого угнаного автомобіля, так як міліція відмовляється його шукати (З журналу).

7. Визначте функціонально-стилістичні особливості виділених сполучників, з'ясуйте можливість синонімічної заміни.

1. Коли ви справді вважаєте себе вченим, то для вас найвища інстанція — істина (П. Загребельний). 2. Заки гетьман виліз, суддя обійшов ридван іззаду і подав йому руку (Б. Лепкий). 3. Одначечи не пора й свічку засвітити, вже зовсім темніє (М. Кропивницький). 4. Коби хоч Федора тут не було, — думав собі (О. Маркуш). 5. В кар’єрі засвітились ліхтарі, мов хтось гасав шалено угорі і збив копитами рясне сузір’я, що світить людям о нічній порі (М. Клименко). 6. Соняшники, мов кулі жовтого вогню (Є. Гуцало).

► Виконайте морфологічний розбір сполучників за схемою.

Морфологічний аналіз сполучника

1. Сполучник для розбору.

2. Група за походженням.

3. Група за значенням і синтаксичними функціями.

4. Група за будовою.

5. Група за вживанням.

6. Правопис.

8. Замініть наведені вирази стійкими словосполученнями з парними сполучниками сурядності ні... ні.

Сказати (зробити) щось невлад, недоречно; дуже переляканий, вражений; безпричинно, безпідставно.

Довідка. Ні в тин ні у ворота; ні живий ні мертвий; ні з сього ні з того.

9. Пригадайте стійкі народні порівняння, використовуючи порівняльні сполучники. Складіть з цими зворотами речення, замінивши, де можливо, сполучник як синонімами.

1. ... як сльоза; ... як вовк; ... як столітній дуб; ... як жаба; ... мов бубон; ... полотно (стіна); ... як земля.

2. Холодний, як...; німий, як...; злий, як...; струнка, як...; полохливий, як...; старий, як...; повільний, як...

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Прочитайте висловлювання. Яку роль у них відіграють сполучники? Розкрийте зміст одного з цих висловлювань у творі-роздумі.

1. Час тече, немов пісок з долоні (П. Воронько). 2. Добре жити, бо є ще побратими, серце є, і люди, і хліб-сіль (А. Малишко). 3. Не суди, і тебе не осудять (Біблія).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити