Усі уроки української мови 10 клас ІІ СЕМЕСТР Профіль — українська філологія - 2018 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ - УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). II СЕМЕСТР

ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

  УРОК 66. ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ: ЄДНОСТІ, ЗРОЩЕННЯ, СПОЛУЧЕННЯ

  УРОК 67. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

  УРОК 68. ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ'Я ТА КРИЛАТІ ВИСЛОВИ, ПРИПОВІДКИ, ПОБАЖАННЯ ТА ЇХ ОЦІННИЙ ЗМІСТ

  УРОК 69. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ З ІНШИХ МОВ. НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИЙ КОЛОРИТ ФРАЗЕОЛОГІЇ. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНИКИ В РІЗНИХ МОВАХ

  УРОК 70. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ. МОВЛЕННЄВІ РОЛІ ТА НАМІРИ МОВЦЯ І СЛУХАЧА. МОВЛЕННЄВА ТАКТИКА. ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ ПОМИЛОК

  УРОК 71. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ, АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

  УРОК 72. ФРАЗЕОЛОГІЯ РІЗНИХ СТИЛІВ МОВЛЕННЯ: ХУДОЖНЯ, НАУКОВА, ПУБЛІЦИСТИЧНА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРАХ ВИДАТНИХ ПИСЬМЕННИКІВ. УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ В РІЗНИХ СТИЛЯХ

  УРОК 73. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ, МОВНІ КЛІШЕ, ШТАМПИ

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ

  УРОК 74. ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ. ВИДИ СЛОВНИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

  УРОК 75. ВІДМІННІСТЬ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ У РІЗНИХ СЛОВНИКАХ. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

  УРОК 76. З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ. СЛОВНИКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. СЛОВНИК ЛАВРЕНТІЯ ЗИЗАНІЯ, «ЛЕКСИКОН» ПАМВИ БЕРИНДИ. ЕЛЕКТРОННІ СЛОВНИКИ

  УРОК 77. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. НАПИСАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

  УРОК 78. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

МОРФЕМІКА Й СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ

  УРОК 79. МОРФЕМНА Й СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА СЛОВА. МОТИВОВАНЕ Й МОТИВУЮЧЕ СЛОВО, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ НИМИ

  УРОК 80. ОСНОВА СЛОВА. ПОХІДНІ Й НЕПОХІДНІ ОСНОВИ. ТВІРНА ОСНОВА ТА СЛОВОТВОРЧИЙ ФОРМАНТ. СЛОВОТВІРНИЙ ТИП І СЛОВОТВІРНЕ ЗНАЧЕННЯ

  УРОК 81. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: МОРФОЛОГІЧНІ І НЕМОРФОЛОГІЧНІ. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОСНОВО- І СЛОВОСКЛАДАННЯ, АБРЕВІАТУР, СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

  УРОК 82. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМОВНОГО ТА НАУКОВОГО СТИЛІВ. ТРАНСФОРМУВАННЯ ТЕКСТУ ОДНОГО СТИЛЮ В ІНШИЙ

  УРОК 83. ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ В МОРФЕМНОМУ СКЛАДІ СЛОВА: СПРОЩЕННЯ, ПЕРЕРОЗКЛАД, УСКЛАДНЕННЯ. ЕТИМОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ СЛІВ. МОРФЕМНИЙ СЛОВНИК. ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРУ

  УРОК 84. СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ЖИТЕЛІВ ПЕВНОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ РОСІЙСЬКИХ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ОСІБ ЗА ПРОФЕСІЄЮ

  УРОК 85. ТВОРЕННЯ ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКОВИХ ФОРМ ВІД РІЗНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

  УРОК 86. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ТА ПРИСЛІВНИКІВ

  УРОК 87. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРЕФІКСІВ ТА СУФІКСІВ. НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНЕ ВЖИВАННЯ ЗМЕНШЕНО-ПЕСТЛИВИХ ФОРМ

  УРОК 88. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. СКЛАДАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ НА ТЕМУ: «МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ, ІСТОРІЇ»

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

  УРОК 89. УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МОРФОЛОГІЇ. ПОВНОЗНАЧНІ ТА СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУКИ І МОДАЛЬНІ СЛОВА. ПОНЯТТЯ ПРО ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ, ГРАМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ. ВЗАЄМОПЕРЕХІД ЧАСТИН МОВИ

  УРОК 90. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18. ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ

САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

  УРОК 91. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ІМЕННИКІВ. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА/a>

  УРОК 92. КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ТА ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ. ІМЕННИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ОБОХ ЧИСЛОВИХ ФОРМАХ, МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ АБО МНОЖИНИ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ

  УРОК 93. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ. СЛОВОЗМІННІ ПАРАЛЕЛІ ІМЕННИКІВ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ПОРУШЕННЯ НОРМ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

  УРОК 94. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ. РОДОВИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ ІІ ВІДМІНИ. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ

  УРОК 95. ФОРМИ ІМЕННИКІВ ОРУДНОГО Й МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РУХУ В ПРОСТОРІ. НАЗИВНИЙ ВІДМІНОК ІМЕННИКІВ ЗІ СПОЛУЧНИКАМИ ЯК, МОВ, НЕНАЧЕ, НЕМОВ

  УРОК 96. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 19. ОФІЦІЙНЕ І НЕОФІЦІЙНЕ, ПУБЛІЧНЕ І НЕПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. ВЕРБАЛЬНІ Й НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

  УРОК 97. НЕВІДМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ. РІД ВІДМІНЮВАНИХ І НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ. ОСОБЛИВОСТІ РОДУ ІМЕННИКІВ, НАЗВ ОСІБ ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ, ЗВАННЯМ ТОЩО. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО І СПІЛЬНОГО РОДУ. ІМЕННИКИ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ЯК ЗАСІБ ІРОНІЇ І САТИРИ

  УРОК 98. НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ОСОБОВИХ НАЗВ, СКЛАДНИХ СЛІВ, ПРІЗВИЩ, ІМЕН ТА ПО БАТЬКОВІ

  УРОК 99. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

  УРОК 100. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. МОВНИЙ ЕТИКЕТ У НАУКОВОМУ СТИЛІ. ВИСТУП НА УЧНІВСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

  УРОК 101. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ РОЗРЯДИ ПРИКМЕТНИКІВ (ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ, ПРИСВІЙНІ), ЇХ ОСОБЛИВОСТІ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ В МОВЛЕННІ. ПЕРЕБІГ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЯКІСНІ, ПРИСВІЙНИХ У ЯКІСНІ Й ВІДНОСНІ

  УРОК 102. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ, ЇХ ТВОРЕННЯ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ, СТЯГНЕНІ І НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПОВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ПОВНИХ І КОРОТКИХ ПРИКМЕТНИКІВ

  УРОК 103. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. ОЗНАКИ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ПІДСТИЛЮ. ЙОГО ОСНОВНІ ЖАНРИ. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО СТИЛЮ. НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

  УРОК 104. ТВОРЕННЯ ВІДНОСНИХ І ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

  УРОК 105. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНИХ, ВІДНОСНИХ, ПРИСВІЙНИХ ПРИКМЕТНИКІВ. СЛОВНИК ЕПІТЕТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СИНОНІМІКА ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ПОМИЛКИ У ВЖИВАННІ ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ

  УРОК 106. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. СКЛАДАННЯ ТВОРУ-РОЗДУМУ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

  УРОК 107. СВОЄРІДНІСТЬ ЗАЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ПОРІВНЯННЯ ЗАЙМЕННИКІВ З ІНШИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ГРУПИ ЗАЙМЕННИКІВ

  УРОК 108. ВІДМІНЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ. СЛОВОТВІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЙМЕННИКА. НАГОЛОС У ЗАЙМЕННИКАХ

  УРОК 109. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ ЗАПЕРЕЧНИХ, НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ. ЯВИЩЕ ПРОНОМІНАЛІЗАЦІЇ. ПЕРЕПЕРЕБІГ ЗАЙМЕННИКІВ В ІНШІ ЧАСТИНИ МОВИ

  УРОК 110. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЗАЙМЕННИКІВ. СИНОНІМІЧНІ ЗАМІНИ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ. УВІЧЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ. ЗАПОБІГАННЯ ДВОЗНАЧНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРИ ЇХ УЖИВАННІ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЗАЙМЕННИКА ВОНО

  УРОК 111. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 24. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ СИТУАЦІЇ

  УРОК 112. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. ФОРМУВАННЯ ЧИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ. ЧИСЛО І ЧИСЛІВНИК. РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ (КІЛЬКІСНІ, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ, НЕОЗНАЧЕНО-КІЛЬКІСНІ), ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

  УРОК 113. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ЧИСЛА. ПАРАЛЕЛЬНЕ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ

  УРОК 114. НАПИСАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ І ВІДЧИСЛІВНИКОВИХ СЛІВ. НАГОЛОС У ЧИСЛІВНИКАХ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЧИСЛІВНИКІВ

  УРОК 115. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 25. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

  УРОК 116. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 26. ОСНОВНІ ЖАНРИ РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ОПОВІДІ, КАЗКИ В НАРОДНО-РОЗМОВНІЙ МАНЕРІ

  УРОК 117. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

  УРОК 118. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА: ДІЄВІДМІНЮВАНІ, ВІДМІНЮВАНІ, НЕЗМІННІ. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ, ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ДІЄСЛІВ. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА. ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

  УРОК 119. ДВІ ОСНОВИ ДІЄСЛІВ. ПОДІЛ ДІЄСЛІВ НА ДІЄВІДМІНИ. ЗМІНИ ЗВУКІВ В ОСОБОВИХ ФОРМАХ ДІЄСЛІВ. СЛОВОЗМІНА ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН

  УРОК 120. ВИДИ ДІЄСЛІВ (ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ), ЇХ ТВОРЕННЯ, ВЖИВАННЯ ОДНОГО В ЗНАЧЕННІ ІНШОГО. ЧАСИ ДІЄСЛІВ (ТЕПЕРІШНІЙ, МИНУЛИЙ, МАЙБУТНІЙ), ЇХ ТВОРЕННЯ. СИНОНІМІЯ ФОРМ ЧАСУ ДІЄСЛІВ. СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ЧАСУ

  УРОК 121. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 27. ОСОБЛИВОСТІ НАПИСАННЯ СТАТТІ

  УРОК 122. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 28. НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЙ З НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

  УРОК 123. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ), ЇХ ТВОРЕННЯ. СТИЛІСТИЧНЕ ВЖИВАННЯ СПОСОБОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

  УРОК 124. ОСОБОВІ, РОДОВІ, ЧИСЛОВІ ФОРМИ ДІЄСЛІВ. ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА. ПЕРЕХІДНІ Й НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

  УРОК 125. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ДІЄСЛІВНІ ТА ПРИКМЕТНИКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ТВОРЕННЯ, ПРАВОПИС І ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

  УРОК 126. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК НЕЗМІНЮВАНА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТВОРЕННЯ. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

  УРОК 127. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 29. ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-ВИВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ, ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  УРОК 128. БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ

  УРОК 129. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ: ОБСТАВИННІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ. МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ ПРИСЛІВНИКІВ. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ ЕМОЦІЙНОЇ ОЦІНКИ

  УРОК 130. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 30. СКЛАДАННЯ УСНОГО КОНТРОЛЬНОГО ТВОРУ

  УРОК 131. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 31. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ТВІР

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ, ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  УРОК 132. ПРИЙМЕННИК, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. ГРУПИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ І МОРФОЛОГІЧНИМ СКЛАДОМ. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ. ПЕРЕХІД ПОВНОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРИЙМЕННИКИ. СИНОНІМІЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

  УРОК 133. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 32. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ І ЖАНРІВ. РОБОТА НАД ВИПРАВЛЕННЯМ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКАЗІ ЧИ ТВОРІ

  УРОК 134. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ. МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ СПОЛУЧНИКІВ. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

  УРОК 135. ЧАСТКА, ЇЇ ФУНКЦІЇ, ГРУПИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ЗАПЕРЕЧНИХ ЧАСТОК. ФУНКЦІЇ МОДАЛЬНИХ, ЗАПЕРЕЧНИХ ЧАСТОК. ЕСТЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЧАСТОК

  УРОК 136. ВИГУКИ, ЇХ ОЗНАКИ ТА РОЗРЯДИ. ПРАВОПИС ВИГУКІВ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЖИВАННЯ. ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА. ВИГУКИ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНІ ЕТИКЕТНІ ВИГУКИ

  УРОК 137. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 33. ПОБУДОВА РОЗПОВІДІ НА СОЦІОКУЛЬТУРНУ ТЕМУ

  УРОК 138. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  УРОК 139. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ

  УРОК 140. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити