Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 20. НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

Мета: формування у старшокласників комунікативних компетентностей, необхідних для спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: знає види виступів, розуміє залежність виду виступу від його мети, визначає вимоги до написання тексту виступу оратора;

діяльнісна складова: може підготувати на основі поданого початку виступ на запропоновану тему, критично оцінює та зіставляє особливості ситуації спілкування, специфіку виступу, досвід оратора для написання тексту публічного виступу, дискутує з приводу необхідності писати текст промови;

ціннісна складова: усвідомлення великого значення для формування особистості уміння переконувати, доводити свою позицію, добираючи широкий спектр мовних засобів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Риторичний конструктор

► Відновити текст, поєднавши вид виступу з його характеристикою. Підготувати усне повідомлення, як залежить вид виступу від його мети.

Вид виступу

Характеристика

1. Інформаційний виступ

Такими є більшість виступів на політичних зібраннях та різноманітних зборах. Вони вміщують привітання когось, визнання чиїхось досягнень та заслуг, визначення суспільної та моральної цінності певних вчинків конкретних осіб. Сюди можна віднести виступи політичних діячів у переддень виборів. Матеріал, який використовується у таких виступах, дібрано та скомпоновано таким чином, щоб привернути увагу слухачів, підкреслити значення певних традицій чи звичаїв, увиразнити значимість певних осіб. Такі виступи звернені до почуттів

2. Розважальний виступ

Мета виступу — за допомогою логічних доказів довести або спростувати певну думку. Такий виступ звернений і до розуму, і до почуттів. Суть справи викладають, оперуючи логічними міркуваннями, намагаючись вплинути на емоції та почуття аудиторії. Тема такого виступу зазвичай дискусійна. Мета оратора — досягти того, щоб слухачі погодилися з його думкою щодо спірного питання. Проте такий виступ ніколи не має на меті заклику до безпосередніх вчинків

3. Пояснювальний виступ

В інформаційну добу такий вид виступу є найпоширенішим. Певною мірою до цього виду можна віднести і пояснення вчителя, і відповідь школяра, і лекцію у ВНЗ, і повідомлення тележурналіста. В основу такого виступу, як правило, покладено конкретне, точне й правдиве повідомлення слухачам фактів, явищ, подій

4. Виступ з метою переконати

Заклики до певних дій можуть бути прямими і опосередкованим, можуть носити політичний характер, економічний, стосуватися релігійного життя, благодійництва тощо. Успіх виступу залежить від забезпечення таких умов: сказане повинне знайти відгук у душах людей; слухачі мають бути спроможними до дій чи вчинків, до яких їх закликають (скажімо, надати матеріальної підтримки біженцям із затоплених повінню місцевостей)

5. Виступ з метою спонукати

Його можна почути на концертах, вечорах, святкових банкетах, тобто там, де люди зустрічаються, щоб відпочити в приємному товаристві. Це популярна весела лекція, тост, слово на весіллі або святкуванні ювілею. У такому виступі жарт має поєднуватися з серйозною думкою, правда з вигадкою, об’єктивність із перебільшенням. Тут може бути і гумор, і іронія, і самоіронія, і карикатура. В основу такого виступу може бути покладене оповідання про пережиту подію, випадок, свідком якого довелося бути. У такому виступі має бути конкретність, новизна, добре, якщо у виступі присутній конфлікт, контрасти

Довідка: 1-3; 2-5; 3-1; 4-2; 5-4.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Привіт, проблемо!

► Прочитати уривок із книги Д. Карнегі «Як набувати друзів і впливати на людей». Спрогнозувати тему, мету та завдання уроку.

Що значить підготуватися до виступу? Механічно записати кілька слів або фраз? Завчити їх напам’ять? Нічого подібного. Справжня підготовка полягає в тому, щоб вилучити дещо із самого себе, сформулювати та скомпонувати власні думки та переконання.

Не намагайтеся підготуватися до виступу за півгодини. Промову неможливо «спекти», як пиріг, на замовлення. Думки повинні визріти. Вибравши тему, обмірковуйте її, не забуваючи про це ні вдень, ні вночі! Обговорюйте її з друзями. Самі собі ставте найрізноманітніші запитання, які стосуються теми. Ідеї, докази, приклади спадатимуть на думку в найнесподіваніші моменти... (За Д. Карнегі)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Самостійна робота з текстом

► Прочитати. Укласти пам’ятку у вигляді вимог до написання тексту виступу оратора.

Кожний виступ складається з трьох основних частин: початку (вступу), основної частини і закінчення (висновків).

Початок виступу має велике значення, бо саме на цьому етапі промовець має розв’язати кілька важливих завдань, від яких залежить успіх цього виступу: подолати хвилювання і набути впевненості; встановити контакт із слухачами, завоювати їхні симпатії; зацікавити аудиторію темою свого виступу; стисло схарактеризувати загальний зміст виступу і розподілити його на окремі питання.

З’явившись перед аудиторією, слід привітатися з присутніми, витримати паузу, подолати внутрішнє хвилювання й почати виступ із чогось цікавого або із суті питання, уникаючи шаблону. Це може бути випадок із життя, парадоксальне формулювання, приказка, прислів’я чи афоризм. Потім коротко охарактеризувати зміст, завдання промови, а також часткові питання, на яких оратор передбачає зупинитися.

Виклад змісту основної частини слід здійснювати за принципом від простого до складного, стежачи, щоб, з одного боку, усе, що говориться, було зрозуміле слухачам, а з іншого, щоб не було банальним, усім відомим. Інформація може упорядковуватися різними способами:

· у хронологічній послідовності, коли потрібно викласти події чи схарактеризувати певний процес роботи;

· у формі опису певного предмета, явища, пояснення його будови, функцій, істотних ознак тощо;

· шляхом переліку основних пунктів, характеристик, прикладів застосування, переваг;

· шляхом викладу певних тез, їх аргументації.

До найцікавіших форм викладу належить розповідь; найменш цікавим з-поміж інших типів мовлення є опис, рівень інтересу до роздуму залежить від актуальності порушеної проблеми, глибини, переконливості аргументації висунутих тез, доступності самого викладу.

У закінченні (висновках) виступу промовець узагальнює основні думки, робить підсумок виступу, надаючи йому логічної завершеності, закінченості, цілісності і тим самим посилюючи вплив на слухача (За Л. Скуратівським).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Риторичний практикум

► Серед поданих заголовків промов обрати 2-3, які найбільше вас зацікавили і які ви неодмінно хотіли б послухати. Обґрунтувати свій вибір.

1. Океан. 2. Що сталося в Нью-Йорку? 3. Спорт в англійському коледжі. 4. Як треба вивчати мову? 5. Наскільки чесною має бути реклама? 6. Кращий фільм року. 7. Сучасне обладнання ферм. 8. Життя серед ескімосів. 9. Найвидатніший із моїх учителів. 10. Мер нашого міста.

► Прочитати подані назви виступів. Які з них відповідають вимогам, а які — ні?

1. Українська культура. 2. Чудеса квітів. 3. Необхідні реформи в освіті. 4. Пташині гнізда. 5. Як слід вивчати історію? 6. На захист народної пісні. 7. Поезія Івана Франка. 8. Що таке світовий банк?

Творча лабораторія

► Уважно прочитати текст. На основі поданого початку підготувати виступ на тему «Моя майбутня професія», використавши засоби привернення уваги до адресата мовлення.

ШАНОВНІ СТАРШОКЛАСНИКИ!

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість — одне з найважливіших умов відчуття радості, задоволення, щастя. Вибір навчального закладу, а згодом професії значною мірою впливає на все майбутнє молодої людини. Бо роботі ми присвячуємо значну частину свого життя, прагнемо досягти успіху, визнання. Тут не можна покладатися на випадковість, квапитися. Необхідне якнайсерйозніше ставлення до цієї проблеми як батьків, так і самих молодих людей...

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Вільний мікрофон

► Прочитати афоризми. Висловити власні думки, відповідаючи на запитання. Як побудовано риторичний текст? Прокоментувати вислови ораторів. Якої думки дотримуєтеся ви? Чи обов’язково писати текст промови?

1. Як корабель продовжує рухатися, коли починають гребти, так і промова, діставши поштовх від письмових заміток, продовжує йти тим самим шляхом навіть тоді, коли виписки вже скінчилися (Цицерон). 2. Я, хто не писав виступів, дозволю собі сказати молодим ораторам: нічого не пишіть заздалегідь, не витрачайте марно час, не покладайтеся на допомогу цих творів, складених у кабінетах (А. Коні). 3. Лише за допомогою написання можна досягти прекрасної промови (Квінтиліан). 4. Уся сила оратора — в умінні підкорити собі слухача (За Л. Скуратівським). 5. Красномовство повинне довести, насолодити, схвилювати, вплинути (Цицерон).

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити