Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 26. НАГОЛОС. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ. НОРМАТИВНИЙ НАГОЛОС. ВАРІАНТИ НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Мета: формування компетентного мовця, який вільно володіє орфоепічними нормами, і репрезентує себе як свідому, духовно багату особистість.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: знає і коментує принципи наголошування слів в українській мові, розрізняє особливості наголошування слів різних частин мови;

діяльнісна складова: застосовує свої орфографічні та пунктуаційні знання практично, уміє працювати з орфоепічним словником, визначає і пояснює, як впливає наголос на розрізнення лексичного значення слова;

ціннісна складова: помічає і цінує красу української мови, виявляє зацікавленість у результатах своєї діяльності.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Самоналаштування

► Покласти руки на парту, заплющити очі та промовити.

Я особистість творча.

Я очікую поповнення своїх знань на уроці.

Я упевнений у своїх силах.

Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Мовна розминка

► Скласти міні-твір, починаючи кожне речення прислівником, що пишеться через два дефіси. Запам’ятати їх правопис. Які ще прислівники пишуться через два дефіси?

МОЇ ОСТАННІ РОКИВ ШКОЛІ

Всього-на-всього..

Хоч-не-хоч...

Коли-не-коли...

Як-не-як...

Пліч-о-пліч...

Де-не-де...

Віч-на-віч...

Будь-що-будь...

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Привіт, проблемо!

► Опрацювати інформаційну картку, у якій подано основні принципи наголошування слів. Порівняти опрацьовану інформацію з матеріалом, поданим у підручнику. Зробити висновки.

Методичний коментар. Наголос у словах української мови є властивістю частини слова — складу. Наголос вказує на склад, який виділяється під час вимови слова. Дуже часто у людей виникають проблеми з правильним уживанням наголосу, бо часто в процесі спілкування ми чуємо неправильний наголос слів, а згодом і самі починаємо вимовляти деякі слова неправильно.

Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість — можлива зміна наголосу при відмінюванні слова. Ситуацію також ускладнює відсутність чітких правил щодо формування наголосу та велика кількість винятків.

Основні принципи наголошування іменників

1. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні: наприклад, загадки, огірки.

2. У більшості іменників жіночого роду із суфіксом -к при утворенні множини наголос переходить у закінчення: наприклад, тарілка — тарілки, книжка — книжки, АЛЕ: сусідка — сусідки.

3. Іменники, що утворилися від дієслів, мають більше ніж два склади та закінчуються на -ання, частіше всього мають наголошений суфікс: наприклад, читання, завдання. АЛЕ: бігання, нехтування.

4. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на -метр: наприклад, сантиметр, міліметр, дециметр. АЛЕ в назвах пристроїв — по-інакшому: термометр, барометр.

Основні принципи наголошування прикметників

1. Суфікс прикметників -еньк-, що позначає пестливість, завжди є наголошеним: наприклад, маленький, чорненький, гарненький.

2. У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад (тобто на закінчення): наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий.

Основні принципи наголошування дієслів

1. Правила наголошування дієслова «бути» такі в теперішньому часі — бути, будемо, проте в минулому часі: була, було, були.

2. Багато дієслів мають наголос на останньому складі: наприклад, нести, везти, мести.

3. Дієслова із закінченнями -емо, -имо, -ете, -ите мають наголос на останній літері: наприклад, веземо, ідемо. АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите.

Основні принципи наголошування числівників

1. У числівниках, що закінчуються на -десят, наголос припадає на останній склад: наприклад, п’ятдесят, сімдесят.

2. У числівниках, що закінчуються на -адцять, наголошений передостанній склад: наприклад, дванадцять, вісімнадцять.

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ

Робота з текстом

► Прочитати текст. Дати тексту заголовок. Визначити його тему та основну думку. Чи актуальними є проблеми, порушені автором? Якою є ваша позиція?

(1) Якщо ти друже повірив що безсилий тобі вже нема чого робити на цьому світі. (2) Отже вір у себе. (3) Не піддавайся власній зневірі ти без сумніву сильніший за неї. (4) Усе на світі минуще неминущий тільки могутній дух людини. (5) Якщо ти брате сильний духом переможеш себе. (6) І люди не забудуть твоєї мужності. (7) Вони пам’ятатимуть і твою юначе силу і твої прекрасні зусилля у боротьбі із самим собою (О. Довгий).

Післятекстові завдання

· Записати текст, розставивши розділові знаки. Пояснити вибір пунктограм. Поставити знак наголосу над кожним словом у тексті.

· Позначити речення, ускладнені звертаннями.

· Позначити речення, ускладнені вставними словами.

· Позначити складнопідрядні речення, визначити вид підрядних.

· Позначити безсполучникові складні речення, пояснити розділові знаки в них:

· Указати спонукальні речення.

· Утворити всі форми наказового способу дієслів: вір, не піддавайся.

· Поставити дієслова: повірити, робити, перемогти, не забути, пам’ятати — у формі 1-ї та 2-ї особи множини дійсного способу, обґрунтуйте написання особових закінчень.

Хвилинка-цікавинка

► Українській мові властиве варіантне наголошування слів. Записати подані слова з подвійним наголосом. Додати до них свої приклади, попрацювавши з орфоепічним словником.

Алфавíт — алфáвіт, веснянúй — весняний, доповідáч — доповíдач, завждú — зáвжди, дóговору — договóру, жáлібний — жалібнúй, мязовий — мязовúй, пéрвісний — первíсний, перестáрок — перéстарок, пóмилка — помúлка, простúй — прóстий, тáкож — такóж.

Творча лабораторія

► Записати слова в три колонки, утворивши: а) форму родового відмінка однини; б) форму називного відмінка множини; в) поєднання з числівниками два, три, чотири. Поставити наголоси.

Редактор, перо, вірш, розбір, кілометр, шарф, клен, явір, робітник, учитель, рік, син, хліб, подруга, ціна, декан, ряд, раз, зірка, сад, весна, сектор, жито, сокіл, завдання, нога, секретар, товариш, річка, шлях, брат, помилка, мандрівник, усмішка.

Хвилинка ерудита

► Прочитати поетичні рядки, дотримуючись правильного наголошування слів. Як ви ставитеся до такого прийому запам’ятовування наголосу слів? Які можете запропонувати самі?

Українська мова, діти,

Кілометр і каталог,

Наче річенька дзвінка.

Застібка, русло, шовковий,

Одинадцять, чотирнадцять-

Олень, ікло, осока

Це уже не дивина.

Наша мова барвінкова

У числівниках із -надцять

Як діброва говірка.

Наголошується -на-.

Кидати, живопис, босий,

Говори завжди виразно,

Листопад і кропива

Вибудовуй діалог,

Рідна мова стоголоса

Щоб звучали непоказно

Словом правильним жива.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Сьогодні на уроці я.

· дізнався (дізналася) ...

· зрозумів (зрозуміла) ...

· навчився(навчилася).

· найбільший мій успіх — це ...

· найбільші труднощі я відчув (відчула) ...

· я не вмів (вміла), а тепер умію ...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити