Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 28. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

Мета: формування в учнів компетентностей комунікативно доцільно й правильно користуватися орфоепічними нормами української мови.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: знає і коментує складні випадки наголошування слів, удосконалює свою орфографічну й орфоепічну грамотність, дотримується в усному й писемному мовленні правил милозвучності;

діяльнісна складова: визначає і виправляє допущені в усному мовленні орфоепічні помилки, аналізує складні випадки наголошування слів різних частин мови, робить фонетичний запис слова, використовує електронні засоби для запам'ятовування правильного наголошування слів;

ціннісна складова: усвідомлює необхідність критично оцінювати рівень своєї мовленнєвої культури і дбати про її удосконалення, що є важливим мотиваційним чинником при підготовці до ЗНО.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Орфоепічна розминка. Робота в групах

► Визначити роль правильного наголошування слів.

✵ Завдання для 1-ї групи: виписати слова єдино можливим правильним наголосом;

✵ завдання для 2-ї групи: виписати слова з подвійним наголосом;

✵ завдання для 3-ї групи: виписати слова, у яких наголос змінює значення.

Атлас, об’єднання, обіцянка, приклад, комбайнер, читання, помилитися, завдання, орган, сім’я, випадок, батьківщина, слідом, усмішка, помилка, корисний, ознака, вірші, пора, листопад, зокрема, розбір.

Довідка

1-ша група: обіцянка, читання, завдання, випадок, корисний, ознака, вірші, листопад.

2-га група: батьківщина, весняний, комбайнер, слідом, усмішка, помилка, зокрема, розбір.

3-тя група: атлас, об’єднання, приклад, помилитися, орган, сім’я, батьківщина, пора.

Школа лідерів

► Прочитати поезію М. Вінграновського, дотримуючись норм літературної вимови. Визначити в тексті якомога більше засобів милозвучності, які використав автор.

ГРІМ

Була гроза, і грім гримів,

Він так любив гриміти,

Що аж тремтів, що аж горів

На трави і на квіти.

Грім жив у хмарі, і згори

Він бачив, хто що хоче:

Налив грозою грім яри,

Умив озерам очі,

А потім хмару опустив

На сад наш на щасливий

І натрусив зі сливи слив,

Щоб легше було сливі...

Довідка:

Засоби милозвучності:

· рівномірне чергування голосних і приголосних;

· чергування — грім, згори (з гір);

· спрощення — щасливий;

· варіанти службових частин мови — і, зі, у;

· варіанти частин слова — умив;

· алітерація — [гр];

· асонанс — на, сад, наш;

· звуковідтворення — грім, гримів;

· анафора — гроза і грім гримів;

· рима — гримів-горів.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Корисна шпаргалочка

► Можливо, саме такою є корисна шпаргалочка про правильне наголошування слів? Адже саме наголоси найчастіше стають каменем спотикання для багатьох із нас.

ІV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Не бійся заглядати у словник

► Попрацювати з орфографічним словником української мови. Виписати по 1015 слів з наголосами на різних складах, виразно прочитати, вивчити їх наголошування. Особливу увагу звернути на слова з подвійним наголосом.

Наголос на 1-му складі

дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вірші, віршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, підлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка

Наголос на 2-му складі

фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи,аніж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій,пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблі, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, тріскОтнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія

На 3-му складі

розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрія, бюлетЕнь, навчАння, псевдонім, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарія

Подвійний наголос

пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слізьмИ, рОзбір, бАйдУже, кОрИсний, мАбУть, пЕрвІсний, тАкОж ТОЩО.

Два наголоси у словах

рАботоргІвля, привАтнорабовлАсницький.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Асоціативний диктант

► Написати навчальний диктант, у якому використані слова для запам’ятовування з наголосом на третьому складі.

Якщо ти ГРОМАДЯНИН, то маєш виконувати свої ГРОМАДЯНСЬКІ обов’язки. А тому ми БЕРЕМО участь у виборах. У БЮЛЕТЕНІ, де літери як ГОРОШИНИ, визначаємо обранців. Хоч у нашій країні панує БЮРОКРАТІЯ, кожна політична ТЕЧІЯ пливе до свого берега, ВЕДУЧИ боротьбу з опонентами, треба голосувати, бо на ТЕРЕЗИ поставлено наше майбутнє. Якщо щось не знаєте, знайдете в ДОВІДНОМУ КАТАЛОЗІ.

ВЕДМЕДИЦЮ БОЯЗКИЙ мисливець не вполює.

Навіть САНТИМЕТР КРОПИВИ жалить.

ЧАРІВНЕ ВЕРЕТЕНО виткало гарні ЖАЛЮЗІ.

Дослідження-характеристика

► Установити, яку роль (словорозрізнювальну чи форморозрізнювальну) виконує наголос у поданих словах. Обґрунтуйте свій вибір.

ВИкликав — викликАв, тЕпло — теплО, пОверх — повЕрх, дорОга — дорогА, прислУхайся — прислухАйся, мИлувати — милувАти, мУзика — музИка, у цІлому — у цілОму, дЕрен — дерЕн, вИзнаю — визнаЮ, закИдати — закидАти, вибігАв — вИбіг.

Творча лабораторія

► Виправити, де потрібно, помилки в наголошенні. Пояснити причину допущених неточностей.

1. На тЕрені давньої України мешкали різні племенА. 2. Я тЕбе прОшу прийти, а ти все відмовляєшся. 3. У глибокій жАлобі вона визнала, що ще не хрЕщена. 4. Це був старшИна батальйону і його хрЕщений батько. 5. ПрОшу сідайте, я дуже радий бачити вас думаю, ми укладЕмо угоду, від якої буде вИгода всім нам. 6. Я тобі кАжу, що там бУло дійсно чотИрнадцять долЯрів. 7. Це зовсІм нОві Ознаки цієї речовИни. 8. У мене боліла спинА в різдвянИй вечір.

Практикум з риторики

► Поставити знаки пауз. Позначити наголос у словах, підкреслити слова з логічним наголосом. Дотримуючись правил вимови, виразно прочитати текст. Пояснити орфограми і пунктограми.

Реве та стогне Дніпр широкий. Я найстаріша людина на березі великої ріки мого народу. Білими квітами зацвіла зараз моя голова, і чогось мені смутно, і серце болить. Щось наче пропливло здалека — здалека, від самої Десни, найдорожчої ріки мого дитинства, де ходив по білих чистих берегах я босий, де пив її м’яку поліську воду. Давно, давно... (О. Довженко).

VІ. ПЕРЕВІРКА НАБУТИХ ЗНАНЬ.

Тестові завдання

1. На перший склад падає наголос у слові...

А випадок;

Б цінник;

В течія;

Г русло.

2. Другий склад наголошений у слові...

А обранець;

Б недруг;

В відгомін;

Г приятель.

3. Другий склад наголошений у слові...

А однаковий;

Б добовий;

В щовесни;

Г сантиметр;

4. На другий склад падає наголос у слові...

А листопад;

Б новина;

В столяр;

Г літопис;

5. На другий склад падає наголос у слові...

А кропива;

Б псевдонім;

В запитання;

Г ознака;

Д осока.

6. На третій склад падає наголос у слові...

А кулінарія;

Б колія;

В мережа;

Г оптовий.

7. На другий склад падає наголос у слові...

А діалог;

Б ім’я;

В каталог;

Г одинадцять.

8. На другий склад падає наголос у слові...

А разом;

Б середина;

В спина;

Г центнер.

9. На другий склад падає наголос у слові...

А черговий;

Б господарський;

В урочистий;

Г феномен.

10. На перший склад падає наголос у слові...

А ознака;

Б пеня;

В жевріти;

Г засуха.

11. На другий склад падає наголос у слові...

А пасквіль;

Б кілометр;

В каталог;

Г квартал.

12. На другий склад падає наголос у слові...

А дочка;

Б подруга;

В ідемо;

Г приязнь.

Довідка: 1 — А, 2 — А, 3 — А, 4 — Г, 5 — Г, 6 — А, 7 — Б, 8 — Б, 9 — Г, 10 — Г, 11 — Г, 12 — А.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

✵ Сьогодні на уроці я дізнався (лась), що...

✵ Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти текст диктанту, використавши слова для запам’ятовування з наголосами на першому і другому складі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити