Розробки уроків - Українська мова 10 клас І семестр - 2018 рік

УРОК 5. ЛЕКСИЧНА НОРМА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Мета: ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє суть поняття «порушення лексичної норми», пояснює найпоширеніші випадки порушення лексичної норми;

діяльнісна складова: дотримується лексичної норми в усних і писемних висловленнях; уживає слова відповідно до їхніх лексичних значень, дотримується лексичної сполучуваності слів; виявляє й усуває порушення лексичних норм, норм слововживання;

ціннісна складова: виявляє в текстах та обґрунтовує особистісні й загальнолюдські цінності; висловлює власне розуміння цінностей.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

► Як правильно?

✵ Грати чи відіграти роль у політиці?

✵ Схід Ближній чи Близький?

✵ Будова чи будівля школи?

✵ Педагогіка авторитарна чи авторитетна?

✵ Рахунок банковий чи банківський?

✵ День відкритих чи відчинених дверей?

✵ Об’єднання громадське чи громадянське?

✵ Поліцейська ділянка чи дільниця?

✵ Дипломати домовилися чи договорилися про спільні дії?

✵ Події освітлюють чи висвітлюють?

✵ Освіту отримують чи здобувають?

✵ Вчинок гуманний чи гуманістичний?

✵ Звістка вразила чи уразила?

✵ Дівча лагідної вдачі чи удачі?

✵ Дерево гранатне чи гранатове?

✵ Небезпека погрожує чи загрожує?

✵ Телевізор виключають чи вимикають?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Привіт, проблемо!

► Витлумачте лексичне значення поданих пар слів, складіть із ними речення.

Допустимий — допустовий, економіка — економія, показник — покажчик, обшукувати — ошукувати.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного дослідника

► Поясніть значення слів у кожній парі, складіть і запишіть із ними речення.

1. Протягом — на протязі.

2. Виключний — винятковий.

3. Занапастити — втратити.

4. Переводити-перекладати.

Робота з підручником

► Прочитайте в підручнику лінгвістичну довідку. Розкажіть про поняття лексична норма, лексична помилка, лексичне значення слова.

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Зробіть висновок про те, чи є жаргонізми порушенням лексичних норм?

У романі Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Дванадцять стільців» колоритна постать Людоїдки Еллочки не загубилася серед інших персонажів в першу чергу через уміння висловлювати всі свої думки тридцятьма словами чи висловами, більшість з яких є жаргонними.

На сьогодні ще не вирішена проблема чіткого розрізнення понять «жаргон», «сленг» і «арго». У короткому тлумачному словнику лінгвістичних термінів за редакцією Світлани Єрмоленко ці терміни розшифровуються так:

«Жаргон — соціальний діалект, яким користуються мовці, об’єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, віком, ситуацією. Відрізняється від літературної мови специфічною лексикою й вимовою, існує не окремо, а на основі певної мови: жаргон військовий, жаргон спортивний, жаргон молодіжний, жаргон канцелярський.

Сленг — варіант професійної мови, слова та вирази, що використовуються у спілкуванні людей різних вікових груп, професій, соціальних прошарків.

Арго — мова вузької соціальної чи професійної групи, створена з метою мовного відокремлення, відзначається наявністю слів, незрозумілих для сторонніх: арго злодіїв, арго жебраків, арго школярів».

Як бачимо, терміни «жаргон», «сленг», «арго» є словами-синонімами, але з різними відтінками у значеннях.

Жаргонізми вживаються в літературі, як художній засіб мовної характеристики героїв твору. Їх використовували Іван Франко («Хлопська комісія»), Іван Микитенко («Вуркагани»), Іван Багряний («Сад Гетсиманський») та ін. Арго лірників у своїх творах відтворив Гнат Хоткевич.

Отже, підбиваючи підсумки, можемо сказати, що жаргон, сленг, арго стоять поза літературною мовою, тому їх вживання в повсякденному спілкуванні небажане. Проблема вивчення цієї лексики залишається відкритою, тому що багато питань не вирішені (розрізнення, утворення жаргонів, сленгу, арго; їх перехід до загальновживаної грубої просторічної лексики; функціонування у студентському і шкільному середовищі, шляхи викорінення тощо) (З Інтернету).

Мовний інтенсив

► Прочитайте слова й запишіть ті, значення яких вам незрозуміле. Для пояснення їхнього лексичного значення зверніться до тлумачного словника. Якщо у вас немає друкованого видання, скористайтеся електронним варіантом (режим доступуsum.in.ua).

Бруківка, велелюддя, височіти, довкілля, затінок, зачаїтися, картати, картатий, небокрай, реготун.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Відкритий мікрофон

· Які були труднощі протягом уроку? Чому? Як їх подолати?

· Головний результати моєї роботи на уроці — це...

· Ці знання і вміння я обов’язково використаю...

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити