Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 43. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

Мета: проведення контрольного виявлення навчально-пізнавальної діяльності за час вивчення теми «Орфоепічна норма».

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: розуміє суть понять «норма», «орфографія», «орфографічна помилка», «орфографічна норма»;

діяльнісна складова: виявляє практичні вміння і навички роботи з тестовими завданнями різного виду; демонструє практичне застосування здобутих знань з орфографії;

ціннісна складова: усвідомлює важливу роль освіти у своєму житті; зацікавлений у результатах навчально-пізнавальної діяльності; відчуває радість від самостійно виконаної роботи і відповідальність за власний вибір.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО РОБОТИ З ТЕСТОМ

III. ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Короткий огляд форм тестових завдань.

2. Оголошення часу, відведеного на виконання тесту. Запис на дошці про початок та завершення роботи.

3. Роздавання аркушів з тестом.

Час на виконання контрольної роботи — 38 хвилин.

Завдання 1-11 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді. Кількість балів: 11.

1. Усі слова написані правильно в рядку.

А викладацький, молотьба, вохкість;

Б карпатський, дорожчати, робітництво;

В криворізький, об’їжджати, французський;

Г інтелігентський, сонячний, надхнення;

Д тюркський, свідотство, соняшник.

2. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.

А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок;

Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка;

В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний;

Г шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі;

Д ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний.

3. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка.

А рибал..ство, погод..ся, прип’ят..ський, голівон..ці;

Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити;

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати;

Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний;

Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома.

4. Апостроф ставиться в усіх словах рядка.

А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;

Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний;

В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра;

Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал;

Д пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний.

5. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка

А Париж, калмик;

Б Гаага, Виборг;

В Буг, Чорнухи;

Г Перемишль, казах;

Д Іртиш, чех.

6. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка...

А студен..ство, виїз..ний, тиж..невий;

Б зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий;

В доблес..ний, провіс..ник, ціліс..ний;

Г гіган..ський, радіс..ний, облас..ний.

Д учас..ник, корис..ний, невіс..чин.

7. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка.

А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

В страшнен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я;

Д л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати.

8. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:

A ..кісний, ..чорнілий, ..ходити, ..писати;

Б ..формувати, ..тулити, ..цідити, ..плеснути;

B ..холонути, ..пітніти, ..сохнутися, ..порожніти;

Г ..фабрикувати, ..повідь, ..тверджувати, ..хилити;

Д ..пинити, ..крикнути, ..шити, ..турбований.

9. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:

А пр..чепа, пр..боркати, пр..міський, пр..гірок;

Б пр..вабливий, пр..мудрість, пр..клеїти, пр..м’яти;

В Пр..карпаття, пр..ярок, пр..швидшити, пр..подобний;

Г пр..чинити, пр..кордонний, пр..таманний, найпр..красніший;

Д припинити, пр..зирство, Пр..дністров’я, пр..четний.

10. У сі слова правильно записано у рядку:

A Золоті ворота, Фабрика Киянка, західна Україна;

Б Кримський півострів, вулиця Ярославів вал, Софійський собор;

B Палац спорту, Епоха Відродження, Дніпро-ріка;

Г Харківський тракторний завод, цукерки «Вечірній Київ»;

Д Прем’єр-міністр України, Голосіївський ліс, країни сходу.

11. Правильно вказано місця переносів у кожному слові рядка.

А надзвичайний, нестримний, під’їзд;

Б надземний, кукурудза, газопровід;

В водограй, вискочив, нагороджу;

Г несподівано, відпустити, розв’язати;

Д перекласти, доріжка, захворіти.

12. Запишіть поданий текст, дотримуючись орфографічних норм. Кількість балів — 12.

Остан..ім часом з..явилося багато охочих «удосконалити» текст (Д, державного (Г, г)імну (У, у)країни. Одні в..ажают.., що текст застарів, інших дивує, що там ідет..ся не про ворогів, а про вор..жен..ків. Тобто дивує, що слово з негативним забарвленням (у/в)жите з пес..ливим наростком і/й що цей вірш (П, п)авла (Ч, ч)убин..с..кого оп..нився на найвищому щаблі символів нашої (Д, д)ержави.

Критикам слів нашого (Г, г)імну раджу зв..рнутися до подібних творів інших народів. Гімн (Г, г)реції, текст якого (Д, д)іонісій (С, с)оломос написав у/в першій третині ХІХ століт..я, під час борот..би (Г, г)рец..кого народу за визволення з (Т, т)урец..кого (Я, я)рма, поч..наєт..ся так: «Впізнаю тебе (волю) з удару твого грізного меча. Впізнаю тебе з погляду, яким ти силоміц.. краєш.. землю».

Що ж маємо тепер? (Г, г)реція вже понад півтора століт..я віл..на, хоч і/й втратила багато своїх земел.. і/й найбіл..шу перлину (В, в)ізантійс..кої (Д, д)оби — (К, к)онстантиноп..л... З погляду сучасних реалій багато що в текстах (Г, г)імнів (К, к)раїн застаріло, якщо підходити формал..но. Але у/в тому і/й річ, що (Н, н)аціональні (С, с)имволи не старіют... Вони постают.. у/в певні моменти історії кожного народу і/й залишаються з ними назавжди (О. Пономарів).

У завданнях 13-16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Кількість балів: 8.

13. Укажіть відповідність між назвою та правилом уживання великої літери.

1 Усі слова пишуться з великої літери

2 З великої літери пишеться перше слово

3 З великої літери пишеться друге слово

4 Усі слова пишуться з малої літери

А (Х,х)арківський (Н,н)аціональний (У,у)ніверситет

Б (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій

В (П,п)ланети (С,с)онячної (С,с)истеми

Г (К,к)иївські (В,в)улиці

Д (Н,н)ародний (А,а)ртист (У,у)країни

14. Установіть відповідність між видами чергувань при словозміні чи словотворенні та іменниками:

1 [г] — [ж].

А Водити, садити, радити

2 [х] — [с’].

Б Рік, рука, мука.

3 [з] — [ж].

В Друг, ворог.

4 [к] — [ц’].

Г Вухо, мох, дух.

Д Мазати, везти, казати.

15. Доберіть до назви населеного пункту України суфікс, який би утворив назву його мешканця.

Твірне слово

Суфікс

1 Донецьк

А -івець-

2 Луцьк

Б -янин-

3 Біла Церква

В -ець-

4 Київ

Г -анин-

Д -чанин-

16. Увідповідніть слова та орфограми.

1 Вір..те

А Поєднувальний голосний у складних словах

2 Різ..бяр

Б Уживання апострофа

3 Медв..ний

В Написання без апострофа

4 Пан..європейський

Г Написання без знака м’якшення

Д Уживання знака м’якшення

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Збирання бланків з відповідями.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити відомості про написання складних слів

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити