Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 47. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

Мета: формування у школярів компетентностей дотримання орфографічних норм і правил українського правопису.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: знає ознаки складних слів, правил їх написання;

діяльнісна складова: доцільно використовує під час написання складних слів; виявляє й пояснює порушення орфографічних норм, застосовує знання на практиці;

ціннісна складова: висловлює своє ставлення до написаного (прочитаного, відчуває відповідальність за дотримання орфографічних норм;

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бліцопитування

· Які слова називаються складними?

· Як утворюються складні слова?

· Які ви знаєте правила для написання складних слів?

Пишуться разом:

1) на голосний звук;

2) на приголосний звук;

3) складні іменники, утворенні шляхом поєднання за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження;

4) складні іменники, утворенні поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука;

5) складні іменники, утворенні за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ; сюди ж належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження;

6) складні іменники, утворенні з дієслова в наказовій формі та іменника;

7) складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-;

8) складні іменники, утворені з трьох і більше основ;

9) складні кількісні числівники;

10) складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний;

11) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом;

12) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника;

13) складні прикметники з другою дієслівною частиною;

14) складні прикметники, у яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст;

15) складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами;

16) складні прикметники, утворенні з двох неоднорідних прикметників (зокрема, ті, які виражають відношення родової ознаки до видової).

Через дефіс:

1) повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення зокрема: в дієсловах для підсилення інтенсивності дії;

2) поєднання синонімічних слів;

3) поєднання слів, що позначають приблизність;

4) складні вигуки та звуконаслідування;

5) літературні абревіатури з незалежними до них цифрами;

6) літературні найменування паралельних класів у школах;

7) літературні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс;

8) складні іменники, утворенні з двох іменників без допомоги сполучного звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінюються обидва іменники, чи тільки другий;

9) іменники, що означають протилежні за змістом поняття;

10) іменники, що означають спеціальність, професію;

11) іменники на позначення казкових персонажів.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Орфографічна п'ятихвилинка

► Запишіть слова, знявши риску, обґрунтувавши вибір за допомогою правила.

Блок/схема, авто/страда. Суспільно/важливий, всесвітньо/історичний, військово/полонений, мікро/хвильовий, бузково/трояндовий, західно/європейський, крохмале/порошковий, дев’яти/сотий, тридцятип’яти/мільйоний, кто/небудь, казна/при/кому, будь/чий, м’ясо/заготівельний, сліпо/глухо/німий, унтер/офіцерський, генерал/губернаторський.

Творча робота

► Утворити складні слова від поданих сполучень, пояснити їх правопис.

Ліс, степ; листя, падати; білий, сніг; суспільний, корисний; військовий, морський; воля, любити; 300, літрів; одинадцять, томів; відомо, широко; подібний до мигдалю.

Пояснювальний диктант

► Записати під диктовку вчителя текст. Провести взаємоперевірку за спроектованим на мультимедійну дошку зразком.

Тестова робота

► Виконати тестові завдання, варіанти відповідей перевірити за поданими учителем відповідями.

Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Усі складні іменники пишуться разом у рядку.

А гори/цвіт, п’ятдесяти/річчя, лісо/сплав, брат/і/сестра;

Б шести/денка, пів/аркуша, купівля/продаж, напів/автомат;

В чорно/зем, п’яти/поверхівка, пів/карбованця, автомобіле/будування;

Г перекоти/поле, тепло/воз, міні/спідниця, пів’/яблука.

2. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку.

А машино/тракторний, військово/морський, воле/любний;

Б ніжно/рожевий, легко/атлетичний, північно/східний;

В народно/визвольний, темно/синій, науково/технічний;

Г сніжно/білий, сільсько/господарський, барвисто/пахучий.

3. Правильно написані всі слова в рядку.

А півхвилини, півкімнати, півяблука, пів-Харкова;

Б півкласу, півроку, півсклянки, півХрещатика;

В пів-Одеси, півмиті, напівсон, півроку;

Г півшеренги, пів-Дніпра, півлісу, пів-яру

Завдання 4-6 мають по п'ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

4. Усі займенники пишуться через дефіс у рядку.

А казна/кого, будь/кому, де/який, хто/небудь;

Б будь/чим, хтозна/кому, хтозна/на/кому, аби/хто;

В казна/хто, хтозна/ким, будь/хто, кого/небудь;

Г казна/що, будь/хто, аби/кого, хтозна/ким;

Д бозна/якому, що/небудь, де/кому, будь/кого.

5. Усі слова пишуться через дефіс у рядку...

А часто/густо, по/англійськи, якось/то, без/угаву;

Б по/латині, де/таки, десь/не/десь, в/ногу;

В віч/на/віч, де/факто, аби/як, як/от;

Г десь/інколи, по/іншому, по/части, хоч/не/хоч;

Д по/всякому, на/гора, сяк/так, будь/що/будь.

6. Усі складні службові слова пишуться через дефіс у рядку.

А так/таки, якось/то, мов/би, тим/то;

Б тільки/но, з/поза, за/для, із/за;

В тому/то, з/під, у/наслідок, де/коли;

Г з/над, із/під, по/над, тож/то;

Д розкажи/но, довго/таки, з/посеред, отак/от.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Диктант

«У ЗЕМЛІ КОЗАКІВ УСІ ДІТИ ВМІЮТЬ ЧИТАТИ, НАВІТЬ СИРОТИ»

Від самого початку школи в Україні підтримувало запорізьке козацтво. Участь Запорізької Січі в створенні Києво-Могилянської колегії свідчить про активну громадянську позицію та високий рівень духовності козаків

У Києві 1623 року на базі Братської школи митрополит Петро Могила створив вищу школу, яка згодом дістала назву Києво-Могилянської академії. Першим ректором та професорами академії були вчителі Львівської братської школи. Академія досягла повного розвитку під опікою гетьмана Івана Мазепи.

З Києво-Могилянської академії вийшло чимало науковців, державних і церковних діячів України й усієї Східної Європи. Тут вчилися наші гетьмани І. Виговський, Ю. Хмельницький, І. Самойлович, І. Мазепа, П. Орлик, П. Полуботок. Її закінчив мудрець-філософ Григорій Сковорода. Києво-Могилянська академія була центром освіти Східної Європи. Тут навчалися білоруси, балканські слов’яни, румуни, литовці. Багато їхало з Московії, де на той час майже не було шкіл.

Тих, хто приїжджав в Україну, вражала висока культура й освіченість наших людей. Ось що пише у своїх спогадах арабський мандрівник архідиякон Павло Алепський: «... Всі вони, навіть більшість їх жінок і дочок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні співи». І далі: «В землі козаків усі діти вміють читати, навіть сироти» (З журналу; 180 сл.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити