Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 51. ПРАВИЛА ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ

Мета: формування у школярів компетентностей дотримання орфографічних норм і правил українського правопису.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: знає правила графічних скорочень, усвідомлює важливість дотримання правил графічних скорочень;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність щодо контролю за правильністю графічних скорочень; виявляє й пояснює порушення орфографічних норм, застосовує знання на практиці;

ціннісна складова: висловлює своє ставлення до написаного (прочитаного), відчуває відповідальність за дотримання орфографічних норм.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дослідження-спостереження

► Виразно прочитати текст уголос. Визначити його стиль і проблеми, порушені автором. Знайти графічні скорочення, пригадати основні правила написання їх.

Багато хто з нас читають книги постійно, хтось — рідше. Хтось читає історичні романи, а хтось тільки журнали в літаку — усе залежить від освіти, настрою, характеру і т. д. Ми точно знаємо, що читання покращує пам’ять та пізнавальну функцію, підіймає рівень розуміння та зменшує стрес, може покращити навички спілкування та рівень не лише вашої освіченості, а й загалом здібності до навчання. Усі ці переваги не з’являються за 4 хв.

Дослідники встановили, що люди, які щодня читають лише 30 хв., живуть приблизно на два роки довше, ніж ті, хто не читає взагалі.

Дослідження проводили упродовж 24 р. з повторним оглядом його об’єктів щорічно в період між 1992 та 2016 рр. Отже, ви не можете читати 30 хвилин від випадку до випадку й чекати, що це подіє. Ці 30 хв. треба присвячувати читанню кожного дня (або хоча б через день), щонайменше 12 р. поспіль. Краще почати приймати ці ліки негайно.

Переваги від 30-хвилинного читання помітили лише у тих, хто читав художню літературу, нон-фікшн чи поезію. Власне, те ж дослідження показало, що ці переваги не виявлялися у тих, хто читав лише газети чи журнали.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ НА ОСНОВІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО.

Робота з теоретичним матеріалом

► Прочитати висловлення. Скласти конспект основних положень матеріалу. Скорочення для зорового сприйняття називають графічними скороченнями. Вони не мають граматичного оформлення, позначаються малими літерами. Наприклад: і т.д., р-н, м-ць, тов.; повторення початкових літер: тт., рр., дробове написання о/с. Це нормативні скорочення.

Другий тип: АН-24, ТУ-104, КПУ — пишуться без крапок і мають граматичні форми. Абревіація — це спосіб творення слів від усічених основ. Види:

1) Складовий тип — нові слова утворюються з усічених основ кількох слів (Донбас).

2) Ініціальний тип — нові слова утворюються з початкових букв або звуків (вуз).

3) Мішаний тип — нові слова утворюються поєднанням усіченої основи одного слова з окремими словами (держадміністрація).

Власне абревіатурою називають складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер словосполучення.

Правопис складноскорочених слів:

1. Назви установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться:

✵ з великої літери, якщо вони вживаються на позначення установ одинично: Укрцукорпром.

✵ з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: міськрада, облвно.

2. Складноскорочені слова, що утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими літерами (ГЕС — гідроелектростанція, НТР).

✵ великими літерами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: НАТО.

✵ малими літерами пишуться загс, неп.

✵ якщо вони відмінюються, то закінчення дописуються малими літерами: ЗІЛом, ЛАЗи.

✵ у складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих літер: оргвідділ, завгосп.

✵ власні складноскорочені назви пишуться з великої літери: Донбас.

✵ на письмі скорочуються слова на приголосний (громадянингр., наприкладнапр.) Але: нашої ерин. е., остріво.

✵ в кінці графічних скорочень ставиться крапка. Але в скорочених назвах мір (кг, км, хв) крапки немає.

✵ не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: pp.— роки, тт.— томи.

✵ якщо в скороченні подано початок і кінець слова, то на місце пропущених букв ставиться дефіс: видавництво — вид-во.

Графічні скорочення вимовляються повністю і скорочуються лише на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочень значень метричних мір: м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення. Зберігається написання великих та малих літер, дефісів, наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. канал(Північно-Кримський канал).

Не скорочуються слова на голосну, якщо вона не початкова в слові, і та ь. Наприклад: український може бути скорочене укр., україн., українськ.

При збігу двох однакових приголосних скорочення робимо після першого приголосного: щін.робота; відмін, навчання.

За збігом двох і більше різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: мід., мідн. (мідний); висот., висоти, (висотний).

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:

✵ акад.— академік

✵ вид.— видання

✵ див.— дивись

✵ доц.— доцент

✵ ім.— імені

✵ і т. д.— і так далі

✵ і т. ін — і таке інше

✵ і под. — і подібне

✵ та ін.— та інше

✵ напр.— наприклад

✵ н. є. — нашої ери

✵ оз.— озеро

✵ пор.— порівняй, порівняйте

✵ проф.— професор

✵ р.— рік, річка

✵ рр.— роки

✵ с.— село, сторінка

✵ ст.— станція, сторіччя

✵ т.— том

✵ тт. —томи

Творча робота

► Прочитати мовчки інформацію зі словника скорочень. Увести деякі з них і загальноприйняті скорочення в прості поширені речення.

✵ НЧП — нормативна чиста продукція од. вим. — одиниця виміру

✵ ОЕМ — обчислювальна електронна машина

✵ ОР — отруйна речовина

✵ ОЦ — обчислювальний центр

✵ оц.— оцінка

✵ ПБ — патентне бюро

✵ ПВД — промислово-виробничий персонал

✵ ПТБ — правила технічної безпеки

✵ ПТД — проектно-технологічна документація

✵ ПТЕ — правила технічної експлуатації

✵ ПТС — поточно-транспортна система

✵ ПТУ — професійно-технічне училище

✵ ПУ — пульт управління

✵ ПУ — пускова установка

✵ ПУ — пункт управління

✵ ПШС — пересувна штукатурна станція

✵ РАВ — радіоактивне випромінювання

✵ РАР — радіоактивна речовина

✵ РД — ремонтна документація

✵ РЕЗ — радіоелектронні засоби

✵ РЕМЦ — ремонтно-електромеханічний цех

✵ РМС — ремонтно-механічна станція

✵ РМЦ — ремонтно-механічний цех

Дослідження-відновлення

► Записати повні назви поданих графічних скорочень, увести їх до складу словосполучень з такими словами:

Гр., тов., пор., ст., рр.., до 6 н. е., проф.., о., обл..,

Виконання вправ на закріплення з підручника.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити вивчений на уроці матеріал.

► Виписати з текстів наукового стилю 7 речень з різними графічними скороченнями. + Підкреслити граматичні основи в цих реченнях.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити