Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 53. МОРФОЛОГІЧНА ПОМИЛКА

Мета: оцінити рівень морфологічної грамотності десятикласників: правильно визначати слова як частини мови.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності:

знаннєва складова: розуміє суть поняття «морфологічна норма», усвідомлює зв'язок морфологічної норми з граматичним значенням і граматичними категоріями самостійних і службових частин мови; знає норми вживання самостійних та службових частин мови, коментує їх; виявляє й аналізує порушення морфологічних норм; додержує правил написання відмінкових закінчень змінюваних частин мови; коментує норми використання самостійних і службових частин мови та узгодження їх, покликаючись на правила та граматичні закономірності слововживання;

діяльнісна складова: організовує власну діяльність щодо засвоєння морфологічних норм української мови; користується словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами для перевірки й удосконалення власного рівня засвоєння морфологічної норми; аналізує усні й письмові тексти з погляду додержання норм;

ціннісна складова: висловлює критичне ставлення до опрацьованого дидактичного матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

· Що є предметом вивчення морфології?

· Скільки існує частин мови?

· Які типи помилок трапляються у ваших висловленнях?

· Поміркуйте, у зв’язку з чим мовці допускають морфологічні помилки? (Незнання норм сучасної української літературної мови, потужний вплив російської.)

III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НА ОСНОВІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота з теоретичним матеріалом таблиці

► Уважно опрацювати теоретичний матеріал таблиці, дібрати з мовлення однолітків по 2 приклади найбільш уживаних порушень.

Нормативи в межах лексико-граматичного класу іменників

Приклади

Порушення категорії і роду

Головна біль замість головний біль

Порушення категорії числа

Консерва «Шпроти» замість консерви «Шпроти»

Порушення категорії відмінка

На чолі з Олегом Білоноженко замість Білоноженка

У системі прикметника

Порушення норм утворення ступенів порівняння прикметників

Один з найпередовіших журналів замість передових

Словозміна прикметників

На слабком огні

Ненормативні утворення форм числівника

Неправильна словозміна числівника

Стами дев’яностими

Ненормативне поєднання числівників з іменниками

Чотири українця

Порушення закономірностей сполучуваності дробових і збірних числівників

Троє дівчат

Відтворення від морфологічних норм у метах лексико-граматичного класу займенників завдяки ньому

Помилки в системі дієслівних форм

Порушення категорії стану

Купляйте воду

Порушення категорії стану

Вибачте мені

Порушення категорії особи

Викличіть лікаря

Помилки в системі прислівників

Уживання прийменників

Ти — редактор

► Відредагувати подані речення, записавши правильні варіанти. Пояснити причину допущених помилок.

Завдяки хворобі Ігор не пішов до школи. Із-за грипу було закрито школи. Він захищав проект стоя біля дошки. Ми вивчаємо творчість поетів-шестидесятників. На їй було багато прикрас.

Морфологічний практикум

► Визначити рід поданих іменників, увести їх до складу словосполучень із прикметником.

Бутель, бандероль, дріб, біль, нежить, пропис, Керч, верф, тюль, тюль, нехворощ.

► Утворити від поданих прикметників форми вищого і найвищого ступеню порівняння + Визначити, від яких прикметників не можна утворити ці форми, пояснити чому.

Дорогий, широкий, солодкий, великий, босий, дрібний, лисий, гарний, молодий, чистий, найулюбленіший, ворожий, вузький.

► Від поданих дієслів утворіть дієприкметники і дієприслівники. Складіть із ними 2 прості речення, ускладнені дієприкметниковими зворотами, і 2 речення з дієприслівниковими зворотами.

Обладнати, навис, пожовкнути, загоріти, працювати, виступати, руйнувати, думати, лежати, блищати, родити, прочитати.

Комунікативний практикум

► Прочитайте мовчки текст. Визначте, чи актуальними є проблеми, порушені в ньому. Чи вплива інноваційність і творчість на успіх людини? Свої міркування оформіть за всіма вимогами цього типу мовлення.

Професійна діяльність — одна з найважливіших сфер самореалізації людини, яка виявляє та розкриває свої здібності, особистісні та професійні якості. До того ж, професійна діяльність, як ніяка інша, дає можливість людині відчути свою значущість для інших, для суспільства в цілому та отримати певну компенсацію від нього — стати успішною.

Особливу роль у професійній діяльності відіграє кар’єра як процес свідомого здійснення «професійного або посадового просування», що сприяє отриманню людиною певного статусу, який гарантує професійне самоствердження. З одного боку, кар’єрне зростання означає, що людина може реалізувати себе як суб’єкт суспільства, а з іншого,— що її діяльність достатньо високо оцінена іншими. Отже, кар’єра є стимулом у професійному становленні працівника та розвитку його особистісного потенціалу.

Успіхи, безперечно, значною мірою залежать від ефективності перших кроків у навчанні та професійній діяльності. Чимале значення для подальшого життя та професійного становлення має освіта та вибір професії. Сучасна людина повинна вміти приймати рішення, знаходити свій шлях у новому оточенні, уміти спілкуватися з різними людьми та адаптуватися до динамічного життя. Отже, свої навички можна оцінити за схемою ставлення до трьох важливих складових будь-якої діяльності:

Інформація, а саме вміння її знаходити, аналізувати, обробляти, передавати.

Стосунки з людьми — спілкуватися, знаходити індивідуальний підхід до кожного, впливати, керувати.

Техніка — ступінь володіння професійними навичками, вміння ліквідовувати несправності, проектувати тощо.

Слід пам’ятати «золоте правило»: людина робить не одну помилку, перш ніж досягає певного результату. Часто трапляється так, що перша помилка стає останньою. Не варто сприймати помилки як перешкоди на шляху професійного зростання, адже помилка — це лише спосіб змінити поведінку та спробувати діяти знову, але по-іншому. Наприклад, якщо вам відмовили у прийомі на роботу в одній організації, обов’язково спробуйте влаштуватись на роботу до її конкурентів. Знання, працелюбність, комунікабельність, цілеспрямовані вчинки та виправданий оптимізм — ось ті цеглинки, з яких складається професійна кар’єра.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Дотримуючись морфологічних норм, визначених на уроці, письмово побудуйте висловлення на тему: «Як потрібно ставитися до чужої власності?»

Додаток

ЗОЛОТІ РОЗСИПИ

Коли вивчаєш архівну спадщину того чи іншого класика нашої літератури, впадає в очі одна обставина: майже кожен з них приберіг для нащадків численні фольклорні записи. Скільки прислів’їв, пісенних сюжетів використовували у своїй творчості Григорій Сковорода та Іван Котляревський, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Леся Українка, Іван Манжура, Панас Мирний, Осип Маковей та багато інших.

Записи Івана Франка складають золотий фонд української фольклористики та етнографії. Окрім пісень, обрядів, великий Каменяр уклав чотиритомне зібрання прислів’їв та приказок, записував звичаї та обряди, виїздив у численні експедиції, подав наукові розвідки з етнографії.

Окремо хотілося б зупинитися на творчості нашого безсмертного Кобзаря. Так уже судилося долею Тарасові Григоровичу, що він з дитячих літ був відірваний від рідного народу. Але навіть ті короткі епізодичні відвідини не проходили марно. В мандрівках по Україні Кобзар, змальовуючи архітектурні пам’ятки, не полишав нагоди, щоб записати з вуст старших оповідачів пісні й легенди, історичні перекази, які опісля використовував у своїй творчості.

Давно відома істина: чим більша фольклорна спадщина, тим багатша культура народу. Ось чому упродовж століть науковці, в тому числі й літератори, записували ці, як образно їх називають, золоті розсипи — пісні, прислів’я, приказки, живу народну мову (за В. Скуратівським; 192 сл.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити