Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 60. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ З КОНКРЕТНИМ ТА АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про відмінкові закінчення іменників з конкретним і абстрактним значенням; формувати вміння правильно визначати відмінкові форми іменників.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює зв'язок морфологічної норми з граматичними категоріями іменника; знає особливості відмінювання іменників з конкретним і абстрактним значенням, коментує їх; виявляє й аналізує порушення у вживанні відмінкових форм аналізованих іменників, покликаючись на засвоєні правила, коментує їх.

діяльнісна складова: організовує власну діяльність з дотримання морфологічних норм в усному і писемному мовленні, уміння вибирати потрібну форму слова, спираючись на засвоєні норми категорії відмінків іменників; демонструє вміння аналізувати тексти з погляду дотримання морфологічних норм; користується словниками та інформаційними ресурсами.

ціннісна складова: виявляє прагнення поліпшувати морфологічну грамотність.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Інтелектуальна зарядка

· Які іменники належать до ІІ відміни? Наведіть приклади.

· Як визначити, до якої групи належать іменники?

· Як визначити групу іменників чоловічого роду на -р?

· Поставте питання до іменників родового відмінка.

Кодовий диктант

► Прочитайте текст. Знайдіть іменники другої відміни (номер речення позначте біля відповідної літери (а, б)).

ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ

1. Віртуальна реальність — штучний, створений за допомогою сучасних технологій світ, у якому людина почувається так само, як і в реальному.

2. Рівень занурення у вигадку залежить від якості того чи іншого девайса.

3. Віртуальна реальність — це цікаві діалоги, ігри, граючи у які, ви можете керувати автомобілем, пілотувати літак, мчати на лижах вниз гірським схилом, подорожувати вітрильником по морю.

4. Віртуальна реальність — це засоби навчання лікарів мистецтву хірургічної операції, льотчиків — безпечному пілотуванню надзвукових лайнерів, архітекторів — будівництву міст тощо.

► Установіть відповідність між словами та закінченням у Р. в. однини: а) закінчення — а (я); б) закінчення — у (ю).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Лінгвістичне спостереження

Закінчення іменників другої відміни у родовому відмінку однини залежать від лексичного значення слова.

Порівняйте: листопада (місяць) і листопаду (опадання листя).

Умотивований вибір форми слова

► Допишіть потрібні закінчення іменників

✵ Звук... (процес), звук... (термін).

✵ Термін... (слово), термін... (строк).

✵ Рахунк... (документ), рахунк... (дія, результат).

✵ Центр... (в математиці), центр... (в інших значеннях).

✵ Знак... (позначка), знак... (слід, прикмета).

✵ Папер... (документ), папер... (матеріал).

✵ Акт... (документ), акт. (дія).

► Складіть по 2 речення, уживаючи іменники з різним лексичним значенням

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Лінгвістичне дослідження

► Прочитайте текст. Доберіть до нього назву. З’ясуйте значення виділених слів.

Технології не стоять на місці, зараз ми можемо спостерігати величезний прогрес у розвитку віртуальної реальності. Майже щодня з’являється новина про вихід того чи іншого віртуального гаджета. Та найпопулярнішими поки що залишаються окуляри та шоломи віртуальної реальності.

Віртуальність (від лат. virtus — тут: потенційний, можливий) — це термін, що позначає вигаданий, уявний об’єкт, суб’єкт, знак, категорію, ставлення, дію, звук тощо, які не присутні в цей час у реальному світі, а створені лише грою уяви людської думки, або зімітовані за допомогою інших об’єктів.

► Знайдіть у тексті іменники. що мають паралельні закінчення, з’ясуйте їхнє лексичне значення.

► Складіть речення. утворивши пару до аналізованого слова, але з іншим лексичним значенням.

Робота з теоретичним матеріалом

► Пригадайте правила, скориставшись довідкою.

Сучасне вживання закінчень -а (-я), -у (-ю) іменників другої відміни зумовлене і морфемною будовою слова.

Закінчення -у характерне для префіксальних іменників, а закінчення -а характерне для префіксально-суфіксальних і суфіксальних іменників.

Наприклад: заліку, запису і додатка, заголовка.

Довідкове бюро. Зміна закінчення в родовому відмінку впливає на значення слова. Наприклад: ділового папера, але аркуш паперу; каменя (великого), але каменю (матеріалу) листопада (місяця), але завершення листопаду (явища природи).

Закінчення деяких іменників другої відміни залежить від наголосу:

Моста (наголос на [а]) — мосту (наголос на [о]

Деякі іменники чоловічого роду в родовому відмінку мають паралельні закінчення -а (-я), -у (-ю): стола — столу, двора — двору, моста — мосту.

Самостійна робота

► Порівняйте морфемну будову слів і поясніть уживання закінчень.

Вислову, відгуку, іменника, таночка.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Тренувальні вправи

► Складіть по два речення із кожним словом так, щоб ці слова мали в Р. в. одн. паралельні закінчення -а (-я), -у(-ю).

Листопад, Роман, камінь, лист, папір.

Роздуми над власним мовленням

► Поміркуйте, чому подані словах мають різні закінчення, поставте наголос у них.

✵ Підсумку (результат); підсумка (сумка).

✵ Прикладу (зразок), приклада (в рушниці).

✵ Органа (музичний інструмент), органу (частина організму).

✵ Обода (колесо), обіду (споживання страви).

► Проаналізуйте, як впливає наголос на лексичне значення слова.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають іменники:

А футбол, танець, вальс;

Б пісок, борщ, мед;

А Київ, Харків, Дніпро.

2. У якому рядку всі іменники в родовому відмінку однини мають закінчення -у?

А сантиметр, Дрогобич, Кавказ, листопад (місяць);

Б університет, роман (твір), мед, вокзал;

В рід, велосипед, біг, лист.

3. У якому рядку всі іменники в родовому відмінку однини можуть мати закінчення -у (-ю) й -а (-я) залежно від значення?

А камінь, Алжир, стіл, листопад;

Б папір, вогонь, суходіл, лиман;

В туман, Донець, двір, міст.

4. У якому рядку форми іменників чоловічого роду однини з родовому відмінку II відміни подані неправильно:

А тролейбуса, явора, сантиметра;

Б Донбаса, Близького Схода, Ірана;

В переїзду, твору, циркуля.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія. Технологія «Мікрофон»

► Підсумувати роботу на уроці за допомогою прийому «Незакінчене речення»

✵ На уроці я дізнався (дізналась) ...

✵ На уроці я навчився (навчилась) ...

✵ На уроці я зрозумів (зрозуміла) ...

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Опрацювати теоретичний матеріал. Виконати вправу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити