Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 63. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА. ТВОРЕННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне поглибити знання про граматичні категорії іменника; удосконалювати орфографічні навички.

Очікувані результати навчально пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює необхідність дотримання морфологічних норм уживання відмінкових закінчень іменника, зокрема кличного відмінка; знає норми творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові, коментує їх, правильно вживає в усному і писемному мовленні; виявляє й аналізує анормативи у вживанні цих форм; пояснює особливості вживання кличного відмінка в текстах різних стилів, посилаючись на засвоєні правила.

діяльнісна складова: організовує власну комунікативну діяльність; демонструє вміння користування засвоєними знаннямив процесі роботи з текстами; користується словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами для перевірки й удосконалення рівня засвоєння морфологічних норм; аналізує тексти, створює власні висловлювання з дотриманням морфологічних норм;

ціннісна складова: виявляє прагнення дотримання морфологічних норм.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Інтелектуальна зарядка

· З якою метою вживають у мовленні іменники в кличному відмінку?

· Чи від усіх іменників можна утворити форму кличного відмінка?

· Які вимоги ставляться до іменників, що утворюють імена по батькові?

· Які суфікси уживаємо в чоловічих, а які — в жіночих іменах по батькові?

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Лінгвістичне спостереження

► Прочитайте текст, визначте тип мовлення. Випишіть власні імена й запишіть їх у кличному відмінку.

Кожна людина має своє ім’я. Так як люди не схожі між собою, так різні за походженням і їхні імена. З давніх часів прийшли до нас імена, які виникли на слов’янській основі: Володимир, Владислав, В’ячеслав, Ростислав, Ярослав, Володимир. Імена Ігор та Олег — скандинавського походження.

Найбільш поширеними є імена, які прийшли до нас із прийняттям християнства: Анатолій, Олександр, Олексій, Василь, Євген, Андрій, Зоя, Ірина, Галина, Катерина, Софія.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Спостереження над теоретичним матеріалом

Закінчення іменників у кличному відмінку

Відміна

Закінчення

Приклади

І відміна

однини

уживаються закінчення -о, -е, -є, -ю.

о мають іменники твердої групи

дружино, Ганно, книжко, сестро


е мають іменники м’якої та мішаної груп, є — іменники м’якої групи після голосного та апострофа

воле, Катре, робітнице; душе, круче; Маріє, мріє, сім’є, а також Ілле.


ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи

бабусю, Галю, доню, матусю, тітусю

Увага! У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Ганно Іванівно, Маріє Василівно

І відміна

множини

мають форму, однакову з Н. в.

баби, дочки, жінки, робітниці.

ІІ відміна

однини

закінчення -у мають іменники твердої групи

Джеку, погоничу, товаришу, слухачу, також діду, сину, тату

закінчення -ю мають іменники м’якої групи

Грицю, краю, лікарю, місяцю, пролетарю, розмаю, ясеню

ІІ відміна

множини

мають форму, однакову з називним

брати, робітники; діячі, краї, товариші, пролетарі, моря, села

Увага! Закінчення -е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м’якої групи із суфіксом -ець та деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні назви з основою на р, ж: Богдане, голубе, друже, козаче, орле, Петре, соколе, Степане, чумаче, молодче, хлопче, гусляре, Довбуше, маляре, стороже, тесляре, школяре.

Увага! Прізвища прикметникового походження на -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, -ін (-їн), як Глібов, Королів, Пушкін, Романишин, Тютчев, Чапаєв, Щоголів, при звертанні мають як форму називного, так і форму кличного відмінка: Глібов і Глібове та ін.

Увага! Географічні назви, до складу яких входять зазначені суфікси, мають у кличному відмінку закінчення -е: Києве, Лебедине, Львове.

Примітка 1. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка має як перше слово, так і друге, хоч друге слово може мати й форму називного відмінка: добродію бригадире (бригадир), пане лейтенанте (лейтенант).

Примітка 2. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, форму кличного відмінка набуває як загальна назва, так і власне ім’я: брате Петре, друже Грицю, колего Степане, пані Катерино, товаришу Віталію.

Примітка 3. У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у формі називного відмінка: друже Максименко, колего Іваничук, добродійко Скирда, товаришу Гончар.

Примітка 4. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Володимире Хомичу, Галино Іллівно, Маріє Василівно, Петре Кузьмичу, Ярославе Андрійовичу.

► Визначте рід і відміну іменників, поставте їх у кличному відмінку.

Сестра, батько, брат, син, дочка, мама, дядько, тітка, брат, колега, товариш, друг, добродій, пан, панна, козак, чумак, хлопець, дівчина.

Особливості творення імен по батькові

Творення чоловічих імен по батькові

Творення жіночих імен по батькові

Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -ович: Михайло — Михайлович, Василь — Васильович, Юрій — Юрійович, Ігор — Ігорович

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса -івн (а):

Михайло — Михайлівна, Юрій — Юріівна (Юрій+івна), Георгій — Георгіївна, Ілля — Іллівна, Кузьма — Кузьмівна

Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Лука — ЛукичЛукович), СаваСавичСавович), Кузьма — КузьмичКузьмович), Хома — ХомичХомович), Яків — Якович, Ілля — Ілліч

Як виняток, в імені Григорій при творенні імені по батькові відпадає ійГригорович, а до основи імені Микола додаємо айМиколайович (і рідко — Миколович)

З відхиленням від цього правила творяться лише такі імена по батькові: Яків — Яківна, Григорій — Григорівна, Микола — Миколаївна (і рідко — Миколівна)

► Утворіть по батькові чоловіків і жінок від таких імен: Василь, Ілля, Гурій, Сава, В’ячеслав, Лука, Матвій, Олег, Яків, Корній, Тимур, Кузьма, Анатолій, Хома.

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Лінгвістичне дослідження «Камінь спотикання»

► Прочитайте вірш, дайте йому назву. Поставте правильно розділові знаки. Простежте, чи однаково виділені у реченнях звертання?

Фантазіє ти сила чарівна,

Що збудувала світ в порожньому просторі,

Вложила почуття в байдужий промінь зорі,

Що будиш мертвих з вічного їх сна.

Життя даєш холодній хвилі в морі!

Де ти Фантазіє там радощі й весна,

Тебе вітаючи Фантазіє ясна,

Підводимо чоло похиленеє в горі...

Леся Українка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Сейф мовних знань

► Прочитайте, правильно розставляючи розділові знаки, випишіть іменники, вжиті в кличному відмінку. Проаналізуйте, якому стилеві властивий кличний відмінок іменників.

1. Привітай же моя ненько моя Україно моїх діток нерозумних, Як свою дитину. 2. Ой ти дівчино з горіха зерня Чи твоє серденько — колюче терня? 3. О друзі мої Із рідних домівок вітрила ввижаються давніх мандрівок. 4. Кобзарю знаєш нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний рік. 5. Друзі мої друзі мої Для мене ви на світі наймиліше!

Мовознавча гра «Ти — коректор»

► Поставте у формі кличного відмінка виділені іменники. До якого художнього прийому вдаються письменники, утворюючи таку форму від іменників — загальних назв?

1. Народ мій! Борець ти і творець, найвищої достоїн нагороди! 2. О мій врожай, світла моя доля, люблю твій шум і шепіт серед поля і серцем чую силу наливну. 3. Орися ж ти, моя нива, долом та горою... 4. Зоря моя вечірняя, зійди над горою...

Робота над помилками

► Перепишіть словосполучення, виправляючи помилки, де треба, у суфіксах і закінченнях імен по батькові.

Розмовляю з Андрійом Петровичам. Звернися до Степана Микитовієвича. Запитайте Софію Олексіївну. Поїдьте до Свирида Анатолієвича. Скажіть богдану Хомичеві. Віднесіть Марії Петрівні. Зошит Людмили Григоріївни. Відвідайте Ганну Іллівна. Під до Олени Михайлівної. Прийшов Олег Костевич. Скажіть нам, Надіє Аркадіївно.

Творча робота

► Напишіть листівку рідним, звертаючись до них на ім’я по батькові.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити