Розробки уроків - Українська мова 10 клас ІІ семестр - 2018 рік

УРОК 38. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ. ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Мета: формування компетентного мовця, який усвідомлено прагне бути грамотним, застосовувати знання про спрощення, подвоєння та подовження приголосних звуків на практиці.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

знаннєва складова: усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила спрощення, подвоєння та подовження приголосних звуків;

діяльнісна складова: організовує свою діяльність; виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання слів зі спрощенням, подвоєнням та подовженням приголосних;

ціннісна складова: сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ЕМОЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО УРОКУ

Вправа «Букет квітів»

Усі стають у коло й по черзі називають назву квітки, яку хотіли б поставити в уявний спільний букет. Я додаю до букета (ромашку), бо для мене вона асоціюється із сонячним сяйвом, а воно сприятиме нам у навчанні.

У класі можуть бути заготовки квіток, учні роблять вибір. Можна малювати квіти на фліпчарт і потім присвятити створений букет якійсь особі.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СУБ'ЄКТНОГО ДОСВІДУ

► Перепишіть слова, замість крапок поставте пропущені букви. Спробуйте пояснити їх правопис. Укажіть, де це можливо, на межі яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе..смертний, ро..кричатися, ро..бити, бе..збройний, ..писати, бе..платний, ..робити, ..ро..стелити, ..шити, ..казати, ро..казати, ..ховатися, беззахисний, ро..пустити, ..фотографувати, ро..питати, во..’єдна..я, щоде..ик, жи..я, страше..ий, ві..іл, завда..я, годи..ик, незрівня..ий, воло..я, розрі..я, ро..броїти, узлі..я, Запорі..я, тума..ий, обли..я, здорове..ий, підні..я.

► Які відомості потрібно пригадати, щоб виконати це завдання?

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Робота з підручником

Робота в групах

За допомогою матеріалу підручника побудувати алгоритм.

Завдання для групи 1. Складання алгоритму «Подвоєння відбувається / не відбувається».

Завдання для групи 2. «Подовження відбувається / не відбувається».

Завдання для групи 3. «Спрощення позначається на письмі / не позначається».

Презентація роботи груп біля фліпчартів.

► Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу — без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин.. ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

Відбувається подвоєння: миттю, огненний, височенний, антенний, денний, узбіччя, Хмельниччина, однозмінний, віконний, нескінченний, електронний, аграрно-сировинний, гілля, антропогенний, туманний.

Не відбувається подвоєння: скажений, тьмяний, вроджений, орлиний, нежданий, адресований, роз’єднаний, олов’яний, дерев’яний, умотивованість. Ключ. Мова — духовне багатство народу.

► Замініть виділені слова одним словом. Чи у всіх словах відбулося спрощення?

✵ Графік, що складений на тиждень.

✵ Перемога, що принесла радість.

✵ Робота, що дає користь.

✵ Нарада, що пов’язана з виїздом.

✵ Зустріч, що принесла щастя.

✵ Обличчя, що світилося радістю.

✵ Змагання, які відбулися в області.

✵ Випадок, що трапляється рідко.

► Уставте, де треба, пропущені букви т, д, к. Слова запишіть у дві колонки:

1) слова без змін; 2) слова, у яких були пропущені букви.

Швидкіс.ний, якіс.ний, улес.ливий, освідчитися, хвас.ливий, контрас.ний, щас.ливий, блис.нути, агентство, волейболіс.ці, заїз...ний, їж...жу, учас...ник, заздріс.ний, ус.ний, випус.ний, стис.нути, щотиж.ня, студен...ський, студентство, очис.ний, скатер...ка, буревіс.ник, п’ятдесят.

Ключ: У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв складеться кінцівка вислову В. Сухомлинського «Дорожить людина тим, у що вона...» (...вклала часточку свого життя).

► За опорними словами складіть невелику розповідь на тему «Як я допомагаю батькам».

Щодня, щотижня, чесно, корисний, радісний, святковий, кожний, тижневий, прекрасний, власний.

► Знайдіть третє «зайве» слово; вставте, де треба, букви.

Асистен..ський, президент..ський, велетен..ський;

хвас..ливий, пес..ливий, щас..ливий;

чес..ний, ус..ний, компос..ний.

V. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

✵ Які завдання викликали труднощі?

✵ Яких умінь ще бракує?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконати самостійно обрану вправу в підручнику.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити