Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 9. СИНОНОМІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета (формування компетентностей): предметні: розуміти синонімічне багатство української мови; ключові: показати, як використовували його майстри художнього слова; комунікативні: вчити учнів користуватись цим багатством у своєму мовленні; інформаційні: удосконалювати вміння та навички працювати з різними інформаційними джерелами; загальнокультурні: вміти співставляти багатства різних мов.

Тип уроку: поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Робота з цитатами

► Прочитайте цитати про мову українських педагогів і письменників (поетів). Яку думку вони підкреслюють? Запишіть одну з цитат.

1. Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку і філософію мови (Костянтин Ушинський).

2. Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови ... (Максим Рильський)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Спостереження над мовними явищами

► Прочитайте речення. Чому, на вашу думку, окремі слова в ньому виділені?

Буйний вітер розходився,

Степом, полем закрутився,

Трощить сосни, сніг мете,

Свище, стогне в стисках лісу,

Ніби з ночі рве завісу,

І мотує, і гуде.

Г. Чупринка

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Виразне читання

► Яку властивість рідної мови підкреслює О. Олесь у своєму вірші? Які ознаки мови цьому сприяють?

О слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між ними левій рев.

IV. ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО РАНІШЕ

Робота над текстом

► Прочитайте. Розкажіть про синонімічні зв’язки між словами та про контекстуальні синоніми. Випишіть по кілька синонімів кожного ряду. Поясніть пунктуацію в останньому абзаці в тексті. З розвитком кожної мови її словниковий склад безперервно поповнюється, збільшується. Звичайно, частина слів з часом випадає з мови або зникає з активного вжитку, але приплив нових слів у живій мові завжди інтенсивніший, ніж їх втрата. Отже, лексика весь час кількісно збагачується. А поряд з кількісним збагаченням постійно відбувається якісне вдосконалення лексичного складу. Адже один і той самий предмет можна охарактеризувати з різних поглядів, узагальнюючи різні його ознаки, виявляючи при цьому своє ставлення до предметів або явищ навколишньої дійсності. Слова, таким чином, вступають між собою в певні зв’язки: уточнюють ознаки одного поняття, розрізнюють між собою близькі поняття, передаючи одночасно певні почуття. У мовленні це створює можливість відбору кращих, найдоцільніших слів, які найповніше передають думки і почуття при спілкуванні між людьми. Такі зв’язки між словами прийнято називати синонімічними, а об’єднані ними слова — синонімами. Наявність розгалуженої системи синонімів є одним з показників багатства мови.

Синонім походить від грецького слова synonymos, що означає «однойменний». Отже, синоніми — слова, різні за звучанням, але близькі або однакові в одному з своїх значень. Синонімами, наприклад, є іменники: робота, праця, труд; легенда, переказ, сказання, оповідання; дієслова: скаржитися, ремствувати, нарікати, жалітися; знайти, відшукати, відкрити; прикметники: старий, давній, стародавній, древній, старожитній, колишній, старезний; прислівники: швидко, прудко, хутко, живо; або — в іншому значенні: скоро, швидко, незабаром, невдовзі, хутко. Як бачимо, синоніми поєднуються у своєрідні ряди слів. Ряди синонімів можуть перетинатися між собою. Одне з слів кожного синонімічного ряду є основним — найбільш визначальним для даного ряду. Як правило, воно не має якихось додаткових емоційних відтінків. У наведених вище рядах це будуть слова: робота, легенда, знайти, старий, видко і скоро (З підручника).

Синоніми, зумовлені контекстом, називають контекстуальними. Такими синонімами можуть бути і займенники, і словосполучення, і цілі описові звороти. Наприклад, говорячи про І. Я. Франка, у тексті ми можемо назвати його: каменяр, видатний, український поет, він, автор твору та ін.

Тренувальні вправи

► Визначте, у яких стовпчиках спільнокореневі слова, а в яких — синоніми. Випишіть слова-синоніми.

яр

як

кричати

кричати

видолок

ярочок

закричати

верещати

байрак

ярок

викрикувати

лементувати

балка

ярище

прокричати

галасувати

► Замініть кожне зі словосполучень одним синонімічним словом.

Лікарня для спеціального лікування і відпочинку; вивіз товарів за кордон; очний лікар; огорожа з кущів живої лози; шкільна сумка; сосновий ліс.

Замініть слово чистий відповідними синонімами.

Чисте небо, чиста вода, чисте повітря, чистий сніг, чисті руки, чиста совість, чисті помисли.

► Випишіть із словника синонімів по 2-3 синонімічних ряди. Перепишіть, самостійно добираючи до кожного слова синоніми

і запишіть у дужках. З однією-двома парами синонімів складіть речення і запишіть їх.

Алфавіт, безмежний, дорога, думати, лише, любити, період, робота, розмовляти, сміливий, учитель, хотіти, ціль, юнак, ювілей.

► Прочитайте речення, визначте відтінки значень виділених синонімів.

1. Пишається над водою червона калина (Т. Шевченко). 2. Пишно займались багряні зорі колись навесні (Леся Українка). Клепальник в багровому гарні прозорі залізо пече (М. Бажан).

► Поєднайте слова, добираючи відповідний синонім з поданих у дужках. Запишіть.

Листя (шурхотить, шелестить, клекотить); костюм (просторий, вільний); буря (тихне, замовкає, нишкне, ущухає); льон (скубти, брати, смикати, сіпати, рвати).

Робота за підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал і виконайте вправу.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Самоперевірка

► Перевірте себе, використовуючи при цьому тлумачні й синонімічні словники, чи розрізняєте ви вживання поданих слів- синонімів. Складіть речення з цими словами і запишіть.

Стяг, прапор, знамено, штандарт, хоругва, корогва.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Закінчіть речення.

□ Я пізнав.

□ Я навчився.

□ Я вмію.

Слово вчителя про синонімічне багатство української мови та роботу учнів на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа і теоретичний матеріал за підручником.

► Із синонімічного словника виписати два-три синонімічних рядка, з одним із них написати міні-твір.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити