Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

УРОК 19. ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТЕКСТУ ВИСТУПУ

Мета (формування компетентностей): предметні: поглиблене знання учнів про риторику; розуміння поняття про текст як одиницю спілкування; уміння визначати композиційні елементи тексту виступу; уміння складати текст для публічного виступу, уміння використовувати різні мовні засоби для ефективного виступу, навички грамотного письма; ключові: уміння вчитися: уміння зіставляти, робити висновки; інформаційні: навички роботи з текстами; комунікативні: уміння працювати в парах та в колективі; загальнокультурні: культура мовленнєвої поведінки, розвиток позитивної мотивації навчання.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Прочитайте слова О. Вайльда. Чи згодні ви з думкою письменника?

«Впливати на іншу людину — це означає передавати їй свою душу».

Наведіть аргументи на підтримку цієї думки.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Орфографічна п'ятихвилинка

► Уставте пропущені букви, поясніть орфограми.

Менш..сть, веч..ріє, ч..рніти, ч..твертий, пш..ниця, ж..ну, груш..вий, ж..ст, пащ..кувати, Дж..рело, щ..бінь, ш..стиденний, щ..тина, бдж..ла, щ..гла, щ..ка, ж..втий, бой..вий, копі..чка, лож..чка, чаш.. чка, смуж..чка.

Повторення вивченого

► Дайте відповідь на запитання.

· Назвіть елементи мовленнєвої ситуації.

· Які ви знаєте ознаки успішного спілкування?

· Назвіть вимоги до мовлення оратора.

· Які ви знаєте прийоми налагодження контакту з аудиторією?

· Що таке текст?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Слово — це справді дар Бога людині. Грецький софіст Горгій сказав: «Слово є великий володар, який володіючи дуже малим і зовсім непомітним тілом, робить пречудові справи. Бо воно може і страх вигнати, і сум знищити, і радість вселити, і співчуття спонукати. Сила переконання, яка притаманна слову, душу формує, як хоче». І сьогодні на уроці ми поговоримо про те, як готувати текст для виступу з метою впливу на аудиторію. Епіграфом до уроку будуть слова відомого ритора Софокла: «Багато говорити й багато сказати — це не одне й те саме». Як ви думаєте, чи справедливий цей вислів? Що потрібно для того, щоб виступ був успішним?

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Мозковий штурм

► Спробуйте сформулювати вимоги для виступу перед аудиторією.

Робота з підручником

► Ознайомлення з параграфом «Підготовка тексту виступу».

► Поясніть ті вимоги, які ви не назвали під час «мозкового штурму».

Робота в парах

► Визначають кілька видів виступів: інформаційний, надихальний, переконувальний, закликальний і розважальний. Попрацювавши в парах, напишіть мету кожного з видів.

Вид виступу

Мета

інформаційний


надихальний


переконувальний


закликальний


розважальний


► Які особливості повинен мати кожний із наведених виступів?

Лінгвістичне дослідження

► Обдумайте зміст своєї роботи на кожному етапі підготовки промови для публічного виступу.

Етапи підготовки промови

1. Визначення теми.

2. Формулювання мети.

3. Збирання матеріалу.

4. Робота над конспектом.

5. Складання плану.

· Яких помилок можна припуститися на кожному етапі?

· Які ви знаєте джерела накопичення інформації?

Матеріал для вчителя. Джерела накопичення інформації: особистий досвід, роздуми й спостереження, інтерв’ю й бесіди, читання.

Робота з текстом

► Прочитайте уривок з промови В. Фолкнера, визначте тему, мету й особливості цієї промови.

► Чи згодні ви з автором? Які аргументи могли б навести на підтримку своєї думки?

У листопаді 1950 американському письменнику Вільяму Фолкнеру була присуджена Нобелівська премія. У зв’язку з цим він виголосив промову, у якій яскраво змалював високі завдання, які стоять перед молодими письменниками. Його промова має пряме відношення і до початківців-ораторів. «Я відкидаю думку про загибель людини. Легко говорити про те, що Людина безсмертна просто тому, що вона все витримає: коли віддзвонить і згасне останній передзвін дзвону долі із самотньої скелі, що безцільно зависла в червоній заграві на краю пітьми,— навіть тоді залишиться ще один звук: слабкий, але не знищений голос Людини. Я не визнаю цього. Я вірю, що людина не просто вистоїть, вона восторжествує. Вона безсмертна не тому, що ніколи не вичерпається голос людський, але тому, що за своїм характером, душею людина здатна на співчуття, жертви, непохитність. Обов’язок письменника, поета писати про це, допомогти людині вистояти, зміцнюючи людські серця, нагадуючи про мужність, честь, надію, гордість, співчуття, жалість, самопожертву — про те, що становить споконвічну славу людства. Голос поета не може бути простою луною, він повинен стати опорою, основою, що допомагає людині вистояти й восторжествувати».

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Комунікативний практикум

► Ознайомтеся з видами аргументів, які можна використовувати для доказу своєї думки у виступі.

Аргументи є двох видів: 1) аргументи до суті справи — це факти, що встановлюються шляхом спостереження, досвіду, цифровий чи статистичний матеріал, документи, доведені положення; 2) аргументи до людини — це посилання на висловлювання, думки авторитетних людей, похвали, привернення уваги до переваг і недоліків.

Аргументи першого виду спрямовані на те, щоб довести, установити істинність тези, а другого — на те, щоб переконати, зробити слухачів своїми однодумцями, вселити в них упевненість, що істинність тези доведена.

Спробуйте дібрати аргументи обох видів для виступу з теми «Комп’ютерна залежність — згубна звичка молоді».

Лінгвістичне дослідження

► З яких частин повинен складатися текст для виступу?

► Обговоріть зміст виступу з питання «Звички, що руйнують наше життя».

Перевірка результатів дослідження

► Узагальніть обговорене питання, заповнивши другу частину таблиці.

Мета

Зміст

Вступ

Мета: пробудити інтерес до теми; установити контакт зі слухачами; підготувати слухачів до сприйняття; обґрунтувати значущість теми


Основна частина

Мета: розкрити основні положення теми; аргументувати погляди; довести їхню правильність; дійти висновків


Висновок

Мета: узагальнити сказане; підвищити інтерес до предмета мовлення; підкреслити значимість сказаного; запропонувати практичні шляхи розв’язання проблеми


VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Інтерактивний тренінг

► Складіть стисле висловлювання з теми «Подолання залежності від згубних звичок — необхідна умова розвитку особистості».

Мовний практикум

► Назвіть мовні засоби й особливості публіцистичного стилю.

► Запишіть вислови, характерні для публіцистичного стилю.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Робота в парах

► Які ораторські прийоми можуть використовуватися для публічного виступу?

► Заповніть другу частину таблиці.

Частини тексту

Ораторські прийоми

Вступ


Основна частина


Висновок


Рефлексія

Сьогодні на уроці:

□ було непросто ....

□ я домігся ...

□ у мене вийшло ...

□ я спробую ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Підготуйте інформацію та план промови для виступу з теми «У мові — наша культура».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити