Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

УРОК 20. НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

Мета (формування компетентностей): предметні: знання про публічний виступ; поняття про публіцистичний стиль мовлення; уміння і навички написання тексту публіцистичного виступу; орфографічні й пунктуаційні навички; ключові: уміння вчитися: аналітико-синтетичні лінгвістичні навички робити висновки; комунікативні: навички складання власного монологічного висловлювання; навички виразного читання; загальнокультурні: естетичні почуття, пов'язані з мовленням.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Прочитайте слова О. Гончара. Як ви розумієте думку письменника?

«Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх».

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Комунікативний практикум

► Дайте відповіді на запитання, наведіть приклади.

·Що таке культура мовлення?

· Якою повинна бути мова сучасної людини?

· Що таке екологія мовлення?

· Що загрожує сучасній українській мові?

· Що таке суржик?

· Що таке молодіжний сленг?

· Чи загрожують мові запозичені слова?

Виразне читання

► Прочитайте вірш білоруського поета Я. Купали «Рідне слово» в перекладі А. Малишка. Яку проблему порушує поет?

О рідне, могутнє, незраджене слово,

Зі мною ти в праці й уві сні,

Зі мною ведеш чарівничу розмову,

Складаєш сердечні пісні.

О рідне, безсмертне, незраджене слово,

Ти кривду й неправду змело,

Хоч гнали тебе і кували в закови,

Даремно: живеш, як жило.

О рідне, і вільне, незраджене слово,

Завзято і весело грай,

Хай повзають змії, погрожують сови,

А ти не забудеш свій край.

Покривджене, гнане, незраджене слово,

Над краєм своїм загрими,

Що рідна розмова, убогая мова

Найкраща мені між людьми!

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Сучасне суспільство не може існувати без мови — найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думок та передавання досвіду сучасникам і нащадкам. Мова — наше національне багатство, тому на перший план виходить питання культури мовлення. Серед них головними є питання оволодіння правилами граматики, правопису, вимови й наголошення. Величезне значення має також вивчення й правильне використання мовних засобів вираження думки залежно від мети й змісту висловлювання. Правильність мови — це насамперед дотримання тих літературних норм, які є усталеним зразком, еталоном для носіїв цієї мови.

Саме з темою культури мовлення буде пов’язана промова, текст для якої пропоную вам написати сьогодні на уроці.

IV. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Словникова робота

► Запишіть словосполучення, поясніть орфограми.

Спадкоємиця старослов’янської мови, церковнослов’янська мова,

професіоналізми, жаргонізми, емоційне забарвлення мови, афористичні вислови, першооснова існування нації, благополуччя нації, зречення рідної мови, духовне каліцтво, розквіт рідної мови, міжнаціональне спілкування.

Лінгвістичне дослідження

► Проаналізуйте мовленнєві кліше, які можна використати в тексті публічного виступу.

Проблема актуальна й суттєва, нехтувати культурою мовлення, духовна вартість, внутрішня цінність мови, джерело збагачення мови, духовне багатство особистості.

Термінологічна робота

► Поясніть наведені терміни.

Мова, мовлення, культура мовлення, еколінгвістика, еволюційна природа мови.

Матеріал для вчителя. Мовлення — процес добору й використання засобів мови для спілкування з іншими членами певного мовного колективу. Мовлення існує на основі певної мови, а мова виявляє себе в мовленні її носіїв.

Культура мовлення — збереження мовних норм вимови, наголошування, слововживання й побудови висловлювань; нормативність, літературність усної й писемної мови, що виявляється в грамотності, точності, ясності, чистоті, логічній стрункості.

Еколінгвістика — сучасний науковий напрям у мовознавстві, вивчає загальні принципи лінгвістики й екології.

Еволюційна природа мови — здатність мови до еволюційних змін.

Практична робота

► Напишіть текст виступу на тему «Екологія мовлення».

V. ПЕРЕВІРКА НАПИСАНОГО. КОРИГУВАННЯ РОБІТ

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Збирання зошитів

Рефлексія

· Чи сподобалась вам робота?

· Що в завданнях виявилося найбільш важким?

· Із чим ви впоралися легко?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Повторіть вивчений матеріал з риторики.

Об’єднайтеся в групи з метою підготовки до контрольного уроку з теми «Практична риторика». Завдання для контрольного уроку: підготуйте проект-презентацію «Чого навчили нас заняття з риторики?»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити