Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

УРОК 24. ОРФОЕПІЧНА НОРМА. ОРФОЕПІЧНА ПОМИЛКА. ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИК. ПОНЯТТЯ МИЛОЗВУЧНОСТІ. ЧЕРГУВАННЯ У//В, І//Й ЯК ЗАСІБ МИЛОЗВУЧНОСТІ

Мета (формування компетентностей): предметні: поглиблене знання учнів про орфоепію та орфоепічні норми; підвищення мовленнєвої майстерності учнів шляхом практичного засвоєння орфоепічних норм; уміння правильно використовувати чергування у//в, і//й); ключові: уміння вчитися: уміння школярів спостерігати над мовними явищами та робити висновки, збагачення словникового запасу учнів; навички роботи з тестами; інформаційні: навички роботи з текстами, навички користування орфоепічним словником; комунікативні: навички роботи в колективі; загальнокультурні: мовленнєва культура учнів, ініціативність, самостійність мислення.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Емоційна зарядка

► Прочитайте виразно вірш. Зверніть увагу на вимову виділених слів.

Ця мова буде жити вічно

На зло відступникам від роду.

Вона лірично і епічно

Думки століть несе народу.

І в третьому тисячолітті,

Яке уже не за горами,

Пребуде неповторна в світі

І буде вічно жити з нами.

А. Струк

Комунікаційний практикум

► Спробуйте закінчити речення «Мовленнєва культура — це ...».

Порівняйте свій варіант визначення терміна з наведеним.

Мовленнєва культура — дотримання усталених мовних норм

усної і писемної літературної мови, а також цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Мова — показник ерудиції, інтелекту, внутрішньої культури людини. З раннього дитинства, засвоюючи мову, ми запам’ятовуємо правила вимовляння звуків рідної мови. Ці навички стають для нас автоматичними, але вони не позбавляють нас від усіх помилок, пов’язаних із вимовою. Як часто у вашому житті виникали ситуації, коли ви не були впевнені у своїй вимові? Визначте, яких орфоепічних та акцентологічних помилок припускаєтеся ви найчастіше.

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Вивчення параграфа «Орфоепічні норми».

Колективна робота

► Прочитайте визначення терміну зі словника.

► Які відомості про поняття орфоепії відбито в словнику?

ОРФОЕПІЯ, ї, жін. Система загальноприйнятих правил літературної вимови якої-небудь мови. Орфоепія включає вимову звуків, звукосполучень, словесний (складовий) наголос та інтонування живої мови (Наука і життя, 11, 1969, 47); // Вимова слів відповідно до таких правил.

Словник української мови: в 11 томах. Том 5, 1974. С. 751.

· Як ви вважаєте, які відомості містить орфоепічний словник?

· Попрацюйте з орфоепічним словником, випишіть 2-3 словникові статті, розберіть зміст інформації, що міститься в них.

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Запропонуйте назву. На які орфоепічні помилки вказує автор статті?

Орфоепія — складник тих засобів, які створюють естетику мовлення.

Коли говорять про гармонійне виховання особистості, мають на увазі музичну освіту, уміння розуміти світ мистецтва, знання іноземних мов, фізичний розвиток і рідко — необхідність досконало володіти рідною мовою.

Але ж мова — це те, що виявляє сутність людини, і тому на мовне виховання слід звертати особливу увагу. Навчання правильної вимови необхідне такою ж мірою, як орфографії та граматичних правил. Передусім це стосується мовленнєвої практики людей так званих «публічних професій», до яких належить, безумовно, і журналістика в усіх її проявах.

Зважаючи на сказане, уважаємо актуальним дослідження вимови ведучих молодіжних телевізійних програм.

Матеріал дослідження — мовлення ведучих таких телепрограм, як «Мелорама», «LG-Еврика» телеканалу «Інтер», «Хорошоу» та «Міністерство прем’єр» на «М 1», «Галопом по Європах» (ІСТV), «Хочу і буду» («1+1»), «Inside», «Nota bene» (ТЕТ) і т. д.

Пропонуємо зупинитися на вимові приголосних звуків. Орфоепічною помилкою у вимові приголосних, за нашим спостереженням, є тенденція до оглушення дзвінких звуків.

Дзвінкі шумні приголосні в кінці слова й складу та в кінці складу перед глухим приголосним в українській мові вимовляються дзвінко. Оглушення дзвінких приголосних у літературному мовленні не допускається, окрім деяких слів: вогко, легко, кігті, нігті.

У процесі дослідження ми розглядали вимовні помилки телеведучих за такою умовною класифікацією:

1. Оглушення дзвінкого приголосного в позиції кінця слова:

□ «Я маю вам віддати при [с]» (Мирослав Кувалдін, ведучий програми «Міністерство прем’єр», «М1»);

□ «У номінації перемі [х]» (Дмитро Єфименко, ведучий програми «Inside», ТЕТ).

2. Оглушення дзвінкого приголосного в середині слова:

□ «гли [п]ше», «ва [ш]ко» (Ілля, «Хорошоу», «М1»);

□ «нео [п]хідна» (Люба Казарянс, «LG-Еврика», «Інтер»);

3. Вимова звука [ф] замість [у] нескладового:

□ «Наші гра [ф]ці» (Люба Казарянс);

□ «Михайло Попла [ф]ський...» (Гліб Гончар);

□ «Пробачте, але [ф] театрі» (Катерина Могильна).

Прослухайте уривок якої-небудь телевізійної передачі. Чи допускають орфоепічні помилки ведучі?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею «Основні закони милозвучності української мови»

► Які закони милозвучності відображені в таблиці?

► Наведіть власні приклади на кожне правило.

1. Українська мова уникає збігу голосних

вона йде (пор. він іде), буду ввечері(пор. був увечері)

2. Українська мова уникає важкого для вимови збігу приголосних

запорозький (запорож+ський), їжджу (а не «їзджу»), радісний (радість+ний), щастя (а не «щасття»), розібрати (роз+брати), сказав усе (а не «сказав все»)

3. Щоб уникнути важких для вимови збігів однакових приголосних, перед в, ф, св, зв, тв, дв, сф і под. навіть після голосних вживаємо у

Товариші мої пішли у військо. На алеї парку з’явився гладкий, вусатий дядько у фартусі, з мітлою в руках (Л. Дмитерко)

Дослідження

► Знайдіть порушення законів милозвучності української мови, виправте їх.

Живемо у Одесі, оселились в Києві, оселилися у Ужгороді, зайшов в вагон, робітники і інженери, наука і освіта, дерева і кущі, прийшов й запитав, в кімнаті у Оксани, Степан й Галина, троянди і айстри, вовк й ягня. В своїй хаті й стіни помагають. Й баран буцне, як зачепиш. У усякої троянди свої колючки. І удень з каганцем його не знайдеш. Мліє степ в малинових променях передвечірнього сонця. Поспіли груші і яблука на Спаса. Малина і ожина одійшли давно.

Практична робота

► Прочитайте текст. Які засоби милозвучності в ньому згадано?

► Наведіть власні засоби використання цих засобів.

Для української мови, як і всякої іншої, характерна евфонічність, або милозвучність. Цю ознаку української мови помітив видатний учений І. Срезневський. Ще в минулому столітті він відзначав, що українська мова — «це мова поетична, музикальна, живописна». Мелодійністю української мови захоплювались В. Самійленко, А. Метлинський та інші. Нині мелодійне українське слово чарує всіх, хто слухає або читає його. Досягається це насамперед милозвучністю української мови. Евфонія (від грецького euphonia — милозвучність) — галузь фоностилістики. Вона вивчає здатність фонетичної організації мови до мелодійного звучання, створення звукозображення у висловлюванні відповідно до його змісту й художнього призначення.

Милозвучність української мови досягається:

1) природним чергуванням окремих голосних і приголосних звуків;

2) спрощенням у групах приголосних;

3) використанням паралельних форм слів.

Сприяє милозвучності приставляння голосного звука на початку слова. Приставними бувають і, в, г: іржа, іржання, імла; вугілля, бугор, вузол, він, вісь, вівця; гайда, гарба (З підручника сучасної української мови).

Робота в парах

► Затранскрибуйте слова. Прочитайте вголос, дотримуючись норм вимови звуків.

1. Безперестанний, якби, непримиренність, нереститься, кидаєшся, щезнення.

2. Полощешся, непереконливий, відкликаються, безтурботність, ведмеденя, якісність, нігтик.

3. Безпросвітний, помиляться, положистість, вокзал, ябедництво, зсядеться, хворостняк, радишся.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Готуємося до ЗНО

► Виконайте тестову роботу.

1. Орфоепічні норми регулюють:

А правильну вимову звуків, звукосполучень, наголосу в слові;

Б уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення;

В правильний запис слів;

Г доцільне уживання алітерацій, асонансів.

2. У яких випадках губні звуки перед йотованими можуть звучати твердо?

А Якщо між ними і голосним вимовляється [й];

Б при швидкому темпі мовлення;

В завжди;

Г у словах іншомовного походження.

3. У якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук?

А Підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт;

Б Дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало;

В Підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем;

Г Підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний.

4. Прийменник у слід уживати в словосполученнях яких рядків?

А Експонат (в, у) музеї, птах (в, у) небі, участь (в, у) форумі;

Б здали (у, в) архів, наймиліше (в, у) світі, поїхати (в, у) відрядження;

В побувати (в, у) Львові, залишиться (у, в) спогадах, квітник (в, у) саду;

Г оселя (в, у) рушниках, віра (в, у) безсмертя, вишня (в, у) цвіту;

Д прийшов (в, у) дім, зустрілися (в, у) фойє, прочитав (в, у) журналі;

Е дізнався (в, у) фахівця, відлитий (в, у) бронзі, книга (в, у) професора.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

· Складіть монологічне висловлювання «Що я дізнався про орфоепію на сьогоднішньому уроці?»

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Складіть усне монологічне висловлювання на тему «Що я знаю про орфоепічні норми».

Складіть 4-5 тестових завдань, пов’язаних з орфоепічними нормами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити