Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

УРОК 26. НАГОЛОС. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ. НОРМАТИВНИЙ НАГОЛОС. ВАРІАНТНЕ НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Мета (формування компетенцій): предметні: знання учнів про орфоепію та орфоепічні норми української мови; уявлення школярів про особливості наголосу, орфографічні навички); ключові: уміння вчитися: логічне мислення, пам'ять, уміння виділяти головне; збагачення словникового запасу учнів; комунікативні: навички роботи в групах і парах; інформаційні: уміння користуватися орфоепічними словниками, навички роботи з текстами; уміння узагальнювати матеріал у вигляді опорної таблиці; загальнокультурні: відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Прочитайте вірш Грицька Чубая, дотримуючись норм вимови звуків української мови.

Ти синім небом дивишся на мене,

Щоб я, бува, душею не зачах.

В моїх ночах — тополь свічки зелені,

В моїх ночах, в задуманих очах.

В моєму щасті твого щастя зливи,

В моїй крові пожар твоїх калин.

З твоїх давнин на плечах вітер сивий,

Гіркий, печальний вітер, мов полин.

За мною ходять твого горя тіні,

Лицем до твого сонця я встаю.

В твоїм сумлінні — і моє сумління

По проводі життя передаю.

З твоїх знамен несу червоне кредо.

Впаду як треба. Тільки ти — іди.

...Дивлюсь вперед. І бачу попереду,

Себе з тобою бачу назавжди.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Орфоепічна розминка

► Проговоріть швидкомовку. Як вимовляють звук ґ?

Ґава ґаву запитала:

— Ти на ґанок не літала?

— Не літала я на ґанок,

То й проґавила сніданок.

Орфографічна п'ятихвилинка

► Уставте пропущені літери. Згрупуйте слова у два стовпчики: перший — з літерою г, другий — з літерою ґ.

А..рус, ..ріх, ..раніт, ..онта, ..рум, ..асло, ..алоп, ..іпноз, ..роно, водо..ін, ..орох, ..анок, ..ород, ..азети, інко..ніто, ..урт, інтелі..ент, ..алузь, ..орицвіт, ..едзь, ..олосно, ..ай.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота з підручником

► Ознайомтеся з параграфом «Наголос. Правила наголошування слів».

Робота в парах

► Складіть опорну таблицю вивченої теми, охопивши такі питання.

· Що таке наголос?

· Що таке рухомий наголос? Приклади.

· Коли і як виникає подвійне наголошування слів?

· Наголошування іншомовних слів.

· Правила акцентуації:

□ особливості наголошування дієслів;

□ особливості наголошування деяких груп іменників.

Перевірка результатів роботи в парах, колективне складання опорної таблиці

Лінгвістичне дослідження

► Поставте наголос у словах, використовуючи орфоепічний словник, спробуйте сформулювати правила наголосу прикметників з різними суфіксами.

ГоловчАстий, гребінчАстий, зубчАстий, лапчАстий, сітчАстий; міжщЕлепний, міжзУбний, підгрУдний, проникнИй, корИсний, камфОрний, експЕртний, диспансЕрний;

кістковИй, міжкістковИй, м’я'зовИй, поперекОвий, щЕлеповий, хрящовИй, зародкОвий, плодовИй, пологОвий, пІдлітковий, черговИй, цілодобовИй, спиртовИй, восковИй, їстівнИй;

пОристий; скронЕвий; плОский, різкИй, тонкИй.

Практична робота

► Поставте наголос у словах. У складних випадках зверніться до словника.

Повторити: повториш — повторить — повторять; повторений — повторений — повторена — повторено — повторені; підлітковий, підкосила: підкосила — підкосила; півкіло, похорони — з похорону; прав — права — право — праві, передбачити — передбачення; запропонуємо, преміювати: премійований — премійований — премійована — премійовані, примусити.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Яка інформація була для вас новою? Як автор тексту наголошує на обов’язковому дотриманні акцентуаційних норм? Визначте тему й основну думку тексту.

Наголос є засобом фонетичного оформлення слова, виступає виразником семантики слова. Утрачаючи наголос, слово часто втрачає свою самостійність. В українській мові трапляються випадки, коли слова, зберігаючи смислову самостійність, утрачають наголос і приєднуються до інших слів, пов’язуючись із ними спільним наголосом. Слова без наголосу, які приєднуються до наступних слів, називаються проклітиками: переді мною, повз нас. Слова, що стоять після наголошених, утворюючи з ними одне фонетичне ціле, називаються енклітиками, наприклад: працюй же, хотів би. Крім словесного наголосу, виділяють ще фразовий наголос (виділення певного слова у фразі або посилення словесного наголосу в певній синтаксичній позиції), логічний наголос (особлива вимова певного слова чи кількох слів у висловлюванні) і емфатичний наголос (емоційне виділення слів у висловлюванні напруженою вимовою певних звуків). Наголошування характеризується в українській мові сталою системою і яскраво вираженими закономірностями.

Акцентуаційні норми відображені в різних словниках, тому є загальнодоступними. Проте в практиці усного мовлення трапляється багато порушень цих норм, що знижує загальний рівень спілкування. Особливо це стосується ділового мовлення. Саме фахове мовлення є свідченням реального рівня мовної культури суспільства. Воно вимагає чіткого дотримання акцентуаційних норм, яке є важливою і необхідною ознакою культурного й грамотного професійного мовлення.

Отже, дотримання орфоепічних і акцентуаційних норм удосконалює мову як засіб спілкування, сприяє витонченості, стрункості мови, полегшує обмін думками, допомагає уникати непорозумінь у мовленні, усувати їх. Знання норм вимови й наголошення забезпечує чітке, логічне оформлення думки й мовне її вираження (За Н. М. Шармановою).

Самостійна робота

Поставте наголос у словах.

АпОстрОф, текстовИй, фАйловий, відповІстИ, вимОга, одинАдцять, вітчИзнЯний, рАзом, зрУчний, абИколи, пЕрвІсний, каталОг, морозИще, допІзна, бАйдУже, волОдАр, вишИваний, допОвістИ, христиЯнИн, вселЮдський, вІдгомін, нАвхрест, беззАхИсний, аристокрАтія.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Тестова робота

► Виконайте тестове завдання.

1. Позначте рядок слів, у яких наголошений перший склад:

А книжки, бички, доріжки, кохання;

Б мати, ліки, ознака, тиша;

В босий, срібло, легко, кухонний;

Г синій, зелений, диво, добре.

2. Позначте рядок слів, у яких наголошений останній склад:

А верба, кропива, дочка, петля;

Б дошка, кицька, подруга, розвідка;

В решето, спина, середина, олень;

Г український, вимова, кілометр, кулінарія.

3. Правильно поставлено наголос у всіх словах у рядку (наголошений звук підкреслено):

А сегмент, каталог, диспансер, кілометр;

Б документ, доцент, цемент, центнер;

В квартал, феномен, псевдонім, експерт;

Г компроміс, пасквіль, шофер, анамнез.

4. Правильно поставлено наголос у всіх словах у рядку:

А випадок, соломина, щипці, столяр;

Б циган, подруга, ремінь, донька;

В дошка, горошина, граблі, вітчим;

Г параліч, розлад, п’яниця, ніздря.

5. Правильно наголошено усі слова в рядку:

А випАдок, зАгадка, каталОг, клейовИй;

Б прИчіп, сімдесЯт, вирАзний, суднО;

В нОвий, сантИметр, вишИванка, зОзла;

Г подрУга, насмішка, квАртал, веретенО.

6. У якому рядку наголос падає на перший склад?

А Щогловий, каучук, олень, цемент;

Б висіти, кишка, дрова, спина;

В обух, етнос, вигадка, череда;

Г заочі, просіка, віч-на-віч, житло.

7. У якому рядку наголос падає на третій склад?

А Жалюзі, кулінарія, алфавіт, бісерина;

Б диспансер, довідник, житловий, перетримати;

В пліч-о-пліч, клейовий, каталог, шістдесят;

Г безперестанку, череда, подушка, кропива.

8. Наголошеним є другий склад в усіх словах рядка:

А український, абетковий, причіп, вистава;

Б дочка, довідник, вишиванка, цемент;

В качанистий, колесо, висіти, зозла;

Г каталог, насмішка, новий, агент.

9. У якому рядку в усіх словах наголос падає на третій склад?

А Індустрія, докорінний, кропива, безвилазний;

Б бездиханний, феномен, дворазовий, діалог;

В безперестанку, черговий, каталог, житловий;

Г індустрія, обіцянка, кип’яток, дециметр.

Рефлексія

· Оцініть свою роботу на уроці.

Робота в парах


Самостійна робота


Тестове завдання


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Вивчіть 2-3 швидкомовки, вимовляйте їх, дотримуючись норм літературної мови.

Складіть диктант зі слів, норми наголосу в яких часто порушують у вашому середовищі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити