Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

УРОК 27. СЛОВОРОЗРІЗНЮВАЛЬНИЙ НАГОЛОС. ФОРМОРОЗРІЗНЮВАЛЬНИЙ НАГОЛОС. ДІАЛЕКТНИЙ НАГОЛОС

Мета (формування компетентностей): предметні: знання про правила наголошування слів; знання про орфоепію та орфоепічні норми; знання про вимову голосних та приголосних звуків, орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: учити самостійно робити висновки, формулювати питання з вивченої теми, завдання, які необхідно вирішити на уроці, комунікативні: навички роботи в колективі та самостійної роботи; інформаційні: уміння працювати з текстом, навички роботи з тестами, навички роботи з тлумачним словником; загальнокультурні: інтерес до вивчення рідної мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Орфоепічна зарядка

► Виразно прочитайте вірш Л. Костенко.

► Поясніть правила вимови звуків у виділених словах.

Дзвенять у відрах крижані кружальця.

Село в снігах, і стежка ані руш.

Старенька груша дихає на пальці,

Їй, певно, сняться повні жмені груш.

Їй сняться хмари і липневі грози,

Чиясь душа, прозора, при свічі.

А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.

У вирій полетіли рогачі.

Дощу і снігу наковтався комин,

і тин упав, навіщо городить?

Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,

улітку він під грушею сидить.

І хата, й тин, і груша серед двору,

і кияшиння чорне де-не-де,

Все згадує себе в свою найкращу пору.

І стежка, по якій вже тільки сніг іде...

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Лінгвістичне дослідження

► Уставте у визначення пропущене пояснення термінів. Наведіть потрібні приклади.

В українській мові наголос динамічний (...), вільний (...) і рухомий (...).

Коментар для вчителя. В українській мові наголос динамічний (наголошений склад звучить сильніше і триваліше), вільний (різномісний, тобто постійно не закріплений за певним складом, як, скажімо, у польській, угорській, французькій, чеській мовах) і рухомий (у процесі словозміни може переходити з одного складу на інший: книжка — книжки, трава — трави).

Орфографічна п'ятихвилинка

► Запишіть слова, знімаючи риску, поясніть орфограми.

Вугле/видобуток, озерно/болотний, здивовано/розгублений, всесвітньо/відомий, всесвітньо/історичний, червоно/гарячий, вакуум/камера, вєтнамсько/український, сніго/затримання, перекоти/поле, штабс/капітан, тьмяно/жовтий, овоче/сховище, м’ясо/молочний, вічно/зелений, світло/рожевий, темно/зелений, одно/денний, блок/схема, видимо/невидимо, корабле/будівник, ячмінно/житній, сніжно/білий, біло/сніжний, смагляво/лиций, синьо/зелений, легко/ крилий, зменшено/пестливий.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення. Зверніть увагу на слова, що відрізняються наголосом. Яку назву вони мають?

1. Мала дівчинка мала багато ляльок. 2. Обід у колесі я буду ремонтувати в обід. 3. Дзвони у храмові дзвони. 4. Ця покупка була дуже дорогою, тому я плачу й плачу.

Робота з підручником

► Вивчення параграфа «Словорозрізнювальний та форморозрізнювальний наголос».

Практична робота

► Складіть словосполучення з омографами, поясніть їхнє значення.

У яких парах омографи є різними частинами мови?

Кільця — кільця, замок — замок, дзвінок — дзвінок, горю — горю, стрілок — стрілок.

Складіть словосполучення з поданими словами. Яку функцію виконує наголос у цих словах?

Озера (Р. в. одн.) і озера (Н. в. мн.), пісні (Р. в. одн.) і пісні (Н. в. мн.), новини (Н. в. мн.) і новини (Р. в. одн.).

Лексична робота

► Використовуючи тлумачний словник, поясніть лексичне значення слів.

Госпóдарський і господáрський; деревúна і деревинá, похíдний і похіднúй; людський і людський; переносний і перенóсний; вíдомість і відóмість.

Самостійна робота

► Розставте наголос у словах (на картках, на оцінку).

Болотúстий, борóдавка, вербá, кропивá, кýпіль, кýрятина, кухóнний, ласкáвий, легкий, лéгко, липкúй, літóпис, малúй, посúдіти, постóяти, пóтемки, прúступка, прúчіп, прúязнь, прúятель, прóріз, прóстір, сорокóвий, спúнa, спустóшити, старúй, стійкúй, стóляр, страшнúй, тяжкúй, урóдженець, усúдіти, черпáти, черствúй, чистéнький, чіткúй, шúроко, шовкóвий, яблунéвий, ясенóвий.

Бліцопитування

► Попрацюйте в парах. Поставте одне одному запитання з теми «Орфоепічні норми».

Вибіркова робота

► Випишіть слова, у яких спостерігається розбіжність між вимовою звуків та їх позначенням на письмі.

1. Мак висить на жердці у сінях (Є. Гуцало). 2. Бічні вулиці були вже розчищені трохи (М. Коцюбинський). 3. По обіді Кайдашиха загадала невістці насіяти борошна (І. Нечуй-Левицький). 4. Їй здавалось, що вона тоне в річці (І. Нечуй-Левицький). 5. Лягаючи спати, наче пускаєшся плисти по морю ночі, невідомому, чорному (М. Коцюбинський). 5. Ми вкупочці колись росли, маленькими собі любились (Т. Шевченко). 6. Дужчав мороз, дим із коминів валив рівно, зливаючись з небом. 7. От на цій річечці й вирішив Кузьма самотужки побудувати місток (М. Стельмах).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Корекційна робота

► Виправте помилки в наголошуванні слів.

Навчання, завдання, пізнання, запитання, везти, нести, вожу, ношу, веземо, несемо, везла, несла, була, голки, качки, ложки, миски, ластівки, учительки, копійки.

Коментар для вчителя. Навчáння, завдáння, пізнáння, запитáння, везтú, нестú, вожý, ношý, веземó, несемó, везлá, неслá, була, голкú, качкú, ложкú, мискú, ластівкú, учителькú, копійкú.

Готуємось до ЗНО. Тестова робота

► Виконайте тестове завдання.

1. На перший склад падає наголос у слові:

А ожеледь;

Б деінде;

В перекис;

Г експерт;

Д вишиванка.

2. У яких рядках у всіх словах правильно поставлено наголос?

А Мілíметр, український, ознáка, решетó;

Б кúдати, кíшка, літóпис, чорнозéм;

В квартáл, вýзький, підуть, дóчка;

Г спúна, роблю, знáйдеться, довезтú;

Д болóтистий, дошкá, зáгадка, дозúметр.

3. Наголос на першому складі має кожне слово рядка:

А абичий, авгієві, олені, яловичина;

Б азимут, справіку, обруч, обстріл;

В огріх, баєвий, фольга, юань;

Г безмір, фолієва юнкерський, хохуля;

Д фойє, форте, форум, юрмитися.

4. Наголос на третьому складі має кожне слово рядка:

А чорноліс, авіація, п’ятизначний, баклажан;

Б акафіст, бандероль, безпатентний, гвинтовий;

В аксіома, юродивий, самоук, бюлетень;

Г біжутерія, асфальтовий, буханець, вероніка;

Д артикул, бляшаний, валовий, вересневий.

5. Наголос на четвертому складі має кожне слово рядка:

А алмаатинець, самоучитель, електросвердло, ізометрія;

Б веретено, винагорода, громадянин, допоміжний;

Б винагороджений, запліснявілий, інвестувати, клітковина;

Г копійчаний, наднормовий, неподалеку, перевірний;

Д надстроковий, перефарбувати, переносний, перестарок.

6. Неправильно наголошено слово в рядку:

А чýтно;

Б тятивá;

В тисóвий;

Г сóлодощі;

Д рýсло.

VI.ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Заповніть контрольний лист, оцінивши свої знання з теми.

Основні питання теми

Оцінка

Що таке орфоепія?


Що таке орфоепічна норма?


Правила вимови голосних


Правила вимови приголосних


Правила наголошування слів


Види наголосу


Практичні навички


Постановка наголосу в словах


Вимова голосних


Вимова приголосних


Виконання тестових завдань з орфоепії


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Повторіть теоретичний матеріал теми, який викликає у вас труднощі.

Складіть 4-5 тестових завдань з теми «Орфоепія. Наголос».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити