Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НАУКИ ПРО СЛОВО

Мета (формування компетентностей): предметні: поняття про лексикографію; ключові: навички роботи зі словниками; комунікативні: спілкування з різними лексикографічними джерелами; інформаційні: вміння добувати знання про різні типи словників; загальнокультурні: знайомство зі словниками різних мов.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Фронтальна бесіда

· У яких книгах зібрані майже всі слова будь-якої мови?

· Яким із словників ви найчастіше користуєтесь?

· У чому нам допомагають словники?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВМЧОК

► Виразно прочитайте уривок вірша М. Рильського «Мова». Яку пораду нам дає поет? Поясніть правопис виділених слів.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Системне представлення розділу «Лексикографія»

► Назвіть розділи науки про мову. Який їхній зміст?

IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемне завдання

► Прочитайте слова. Визначте в них спільну частину. Що вона означає? Чим відрізняються ці слова? Що значить кожна ця частина?

Орфографія, каліграфія, монографія, лексикографія. робота з текстом

► Уважно прочитайте текст. Поставте до нього запитання і запишіть їх. Дайте на них відповіді.

Лексикографія — розділ мовознавства, який досліджує теорію і практику укладання словників.

Це наука, яка має практичне застосування. Словники необхідні для вивчення рідної та іноземної мов, для піднесення культури усної та писемної мови і загалом інтелекту людини. Культурний рівень нації і рівень розвитку мови часто оцінюють за кількістю виданих словників.

Лексикографія тісно пов’язана з лексикологією. Укладання словників вимагає великих теоретичних знань і доброго чуття мови, тобто розуміння відтінків значення слова, особливостей його вживання, сполучуваності з іншими словами тощо.

Розрізняють теоретичну й практичну лексикографію. Теоретична лексикографія опрацьовує загальну теорію словників: розробляє принципи добору лексики, розташування слів і словникових статей, структуру словникової статті (граматичний і фонетичний коментар до слова, виділення й класифікація значень, типи словникових визначень, система ремарок, типи ілюстрацій, подача фразеологізмів, співвідношення лінгвістичної і нелінгвістичної, тобто енциклопедичної, країнознавчої інформації).

Практична лексикографія забезпечує навчання мови — як рідної, так й іноземної, описує та нормалізує рідну мову, дає матеріал для наукового вивчення лексики.

Усі словники поділяють на енциклопедичні й лінгвістичні.

Енциклопедичні словники описують світ, пояснюють явища, поняття, дають бібліографічні довідки про знаменитих (інколи й одіозних) людей, відомості про країни й міста, про видатні події тощо. Відомими є «Українська радянська енциклопедія» в 17 томах (К., 1960-1966; друге видання у 12 томах вийшло в 1977-1985 рр.), «Енциклопедія українознавства» за ред. В. Кубійовича, що вийшла в 1949 р. за кордоном і перевидана у Львові й Києві (т. 1-7, Львів, 1993-1998; т. 1-4, Київ, 1994-1996), «Британська енциклопедія» в 30-ти томах (70-90 рр. ХХ ст.).

До енциклопедичних належать і галузеві термінологічні словники. Останнім часом в Україні з’явилася значна кількість таких словників, як, наприклад, «Словник термінів ринкової економіки» за редакцією В. І. Науменка (К., 1996), «Короткий словник філософських термінів» за редакцією В. М. Козакова (К., 1996), «Словник- довідник з екології» Є. М. Кондратюка і Г. Л. Хархоти (К., 1987), «Словник медичних термінів» В. Й. Кресюка та ін. (Одеса, 1994), «Соціологія: Короткий енциклопедичний словник» за редакцією В. І. Воловича (К., 1998), Словник лінгвістичних термінів» Д. І. Ганича й І. С. Олійника (К., 1985) та багато інших.

Лінгвістичні словники — це словники слів. Вони дають інформацію не про речі, явища, поняття, а про слова. Якщо енциклопедичні словники подають лише назви предметів та явищ, які в мові представлені іменниками та іменними словосполученнями, то лінгвістичні словники пояснюють усі типи слів, їхні граматичні й стилістичні ознаки, особливості їхнього функціювання (3 підручника).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з Інтернет-ресурсами

(uk.wikipedif.org/wiki/Список словників української мови)

► Ознайомтесь зі списком словників української мови різних видів.

► Запишіть інформацію про словники, які викликали у вас підвищений інтерес.

Пояснювальний диктант

► Напишіть диктант. Назвіть у записаному тексті всі орфограми й пунктограми. На яку тему цей текст? Чи трапилось вам слово, значення якого ви б хотіли уточнити за словником?

Слово «екологія» в перекладі з грецької означає наука про дім. Зараз багато людей у всьому світі занепокоєні проблемами екології, бо планета Земля — наш великий спільний дім. І від того, наскільки в ньому все добре, залежить здоров’я та добробут кожного з нас. За останні десятиліття на Землі трапилося багато катастроф, основним чинником яких стала діяльність людини. Вибухи атомних станцій, аварії нафтових танкерів в океанах, вирубка лісів, знищення рослин і тварин, забруднення повітря та води викидами заводів та вихлопами автомобілів тощо...

Мабуть, захоплені великими можливостями, які відкрив для нас технічний прогрес, ми просто не змогли вчасно оцінити всі можливі наслідки нашого втручання в природу.

А на планеті все взаємопов’язане та взаємозалежне, і людина як вид уписана в складну структуру природи. Вичерпуючи земні ресурси, ми тим самим ставимо під загрозу власне існування.

Хочеться сподіватись, що ми ще зможемо все виправити. Учені в усьому світі нині розробляють технології, які дозволяють використовувати відновлювані джерела енергії. З’являються автомобілі, що їздять на безпечному для навколишнього середовища паливі. Нові підприємства в розвинутих країнах будуються з урахуванням екологічних потреб. Усе екологічне стає модним, а це значить, що воно буде поширюватися й надалі! (Із журналу).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Моделювання речень

► Випишіть назви 5-7 видів словників і складіть із цими словами

речення, запишіть.

З видами яких словників ви ознайомилися вперше? (Усні речення)

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Що нового я дізнав(ла)ся на уроці? Що таке лексикографія?

Слово вчителя про значення роботи зі словниками.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

1. Робота за підручником (теоретичні відомості та вправа).

2. Робота з конкретним (на вибір) словником і розповідь про це на наступному уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити