Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

УРОК 28. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

Мета (формування компетентностей): предметні: знання учнів про акцентологічні норми, правила постановки наголосу, навички фонетичної транскрипції слів; ключові: уміння вчитися: уміння виділяти головне в темі, що вивчається; творча уява; комунікативні: уміння працювати самостійно та в колективі, навички складання усного монологічного висловлювання; інформаційні: уміння аналізувати текст, навички роботи з тестами; загальнокультурні: інтерес до вивчення теми.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Комунікативний практикум

► Дайте відповіді на запитання. Доберіть приклади.

· Що таке орфоепія?

· Що називається орфоепічною нормою?

· Що таке наголос?

· Які є види наголосу?

Орфоепічна розминка

► Проговоріть вивчену швидкомовку.

► Проговоріть запропоновану швидкомовку.

У садочку барвінок,

На барвінку втінок,

Заберемо втінок,

Вирвімо барвінок.

Фонетична транскрипція

► Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Укажіть кількість букв, звуків, складів.

Ввічливість, віддзеркалюється, безжалісний, стрічці, відроджуєшся, розповідь, мережка, Великдень, приїжджати, підзеленити, Вінниччина, шифоньєр, постійність.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Емоційна зарядка

► Прочитайте й запишіть прислів’я, що є епіграфом до сьогоднішнього уроку. Поясніть зміст.

Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження

► Запишіть слова, поясніть орфограми, поставте наголос. Зробіть висновок.

Вказівки, учительки, сторінки, листки, добренький, тоненький, легенький, несемо, несете, ідемо, ідете, одинадцять, чотирнадцять, вісімдесят, п’ятдесят.

Коментар для вчителя. 1. У багатьох іменниках жіночого роду у множині наголос переходить на закінчення: вказівки, учительки, але: родички, сусідки. 2. У прикметниках з пестливим суфіксом наголос падає на нього. 3. У дієслівних закінченнях теперішнього часу наголошується останній склад. 4. У числівниках наголошується -адцять, -десят.

Усна робота

► Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи. Намагайтеся запам’ятати наголос (наприкінці уроку — самостійна робота за цими словами).

Адже, асиметрія, бородавка, бюлетень, ваги, вимога, вимова, випадок, вітчим, граблі, горошина, грошей, дітьми, довідник, дочка (але донька), жалюзі, заіржавіти, каталог, квартал, кропива, курятина, маркетинг, надлишок, ненавидіти (ненависть, ненависний), одноразовий, олень, отаман, разом, ремінь, середина, симетрія, спина, течія, феномен, цемент, центнер.

Пояснювальний диктант

► Запишіть слова, поясніть орфограми.

► Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи та вимовляючи голосні та приголосні.

Розквітати, безсмертя, розпис, безкоштовно, розступитися, черезсідельник; молотьба, вокзал, футбол; ґудзик, ґанок, ґрунт, ґедзь, аґрус, гуля, леґінь, ґречний, Гренландія, плащ, плач, хрущ, чаша, круча, чебрець, шепіт, щедрий, ліщина, чемний, брошура, журі, величчю, розкішшю, тінню, зустріччю, міддю, галуззю, аквареллю, радістю, повістю, мудрістю, сутінний, табель, твердячи, колесо, доказ, хмаристий, комин, скумбрія, смажений, нахильцем, нахідка, праліс, потайки, придане, тріщати, стелити, держу, голубка, допомога, гонити, великий, розумний, богатир, багатий.

Робота з лінгвістичним терміном

► Прочитайте визначення з лінгвістичного словника. Яка інформація введена до словникової статті?

► Наведіть свої приклади діалектного наголошування слів.

Наголос діалектний — особливості наголошування в українській діалектній мові порівняно з літературною. Наявність таких особливостей зумовлена, з одного боку, своєрідністю розвитку наголосу в різних говорах української мови (найчастіше відмінностями в напрямах дії аналогії), а з другого, зовнішніми впливами (напр., наголос на передостанньому складі в західнокарпатських говорах виник під впливом польської мови). Найменше особливостей наголошування спостерігається в південно-східних говорах, найбільше — у південно-західних. Наведемо лише деякі акцентні особливості південно-західних говорів української мови, зокрема наддністрянських: відсутність у двоскладових іменниках чоловічого і середнього роду з кореневим наголосом акцентної опозиції форм однини і множини (гóлуб — гóлуби, явір — явори, óзеро — óзера, дéрево — дéрева та ін.); початкове наголошення присвійних займенників жіночого та середнього роду (мójа, мójе; твójа, твójе; свójа, свójе); відтягнення наголосу на корінь в інфінітиві (нéсти, вéзти, вéсти, плéсти та ін.); відтягнення наголосу на корінь у 1-й особі однини теперішнього часу (хóджу, нóшу, пúшу, кáжу та ін.).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Розподільна робота

► Розподіліть подані нижче слова в чотири стовпчики: 1) наголос на першому складі; 2) наголос на другому складі; 3) наголос на третьому і подальшому складі; 4) подвійний наголос.

Догмат, також, валовий, правопис, правописний, кидати, бюлетень, випадок, отаман, разом, розвідка, вірші, дочка, віршів, приповідка, олень, добуток, спина, царина, байдуже, немає часу, щипці, грошей, дрова, зозла, рукописний, первісний, фольга, курятина, будемо, долішній, мабуть, підлітковий, донька, решето, загадка, феномен, везла, генезис, завжди, завдання, аби де, адже, абиколи, аніж, рукопис, перебіг подій, пізнання, новий, щавель, бородавка, вимога, вітчим, простий, граблі, зубожіти, зубожілий, корисний, фартух, подушка, позаторік, тріскотнява, назавжди, ненавидіти, квартал, чорнозем, чорнослив, оптовий, індустрія, розв’язання, сільськогосподарський, сторінки (множина), одинадцять, кілометр, ідемо, беремо, абияк, ідете, асиметрія, бюлетень, навчання, псевдонім, кропива, болотистий, ветеринарія, інженерія, мозолистий, наздогад, некролог, осока, каталог, кулінарія, помилка, слізьми, розбір.

Матеріал для вчителя

Наголос на 1-му складі: дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка.

Наголос на 2-му складі: фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи, анІж, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій, пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, тріскОтнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія.

На 3-му і подальшому складі: розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарІя.

Подвійний наголос: пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр, бАйдУже, кОрИсний, мАбУть, пЕрвІсний, тАкОж.

Творча лабораторія

► Доповніть рядки однозвучними словами, але з іншим наголосом, щоб було римування.

Зіставлення не марне та й зовсім не складне:

число буває парне, а молоко — ...;

і не важка наука — різниця ось така:

великий біль — то мука, а борошно — ....

Як кажуть, це на лобі нам записати слід:

у колесі є обід, а за столом — ....

Всі знай у мові ходи і впевнено ...,

пізнай глибини, броди, не навмання ...!

Готуємося до ЗНО

► Виправте помилки, якщо вони є, запишіть правильно.

На протязі дня, заставив вивчити, відкрити двері, за наказом, вередлива дитина, звертатися за допомогою, бережись автомобіля, зайти в офіс, опанувати знаннями, прийти у справі, по дорученню, за вимогою, скільки годин, наболівше питання, оплата готівкою, аптека в ста метрах, освічена вулиця, брати участь, заслуговувати уваги, взяти до уваги.

Матеріал для вчителя. Протягом дня, змусив вивчити, відчинити двері, за наказом, вередлива дитина, звертатися по допомогу, стережись автомобіля, зайти до офісу, опанувати знання, прийти у справі, за дорученням, за вимогою, котра година, наболіле питання, оплата готівкою, аптека за сто метрів, освітлена вулиця, брати участь, заслуговувати на увагу, взяти до уваги.

Вибіркова робота

► Випишіть слова зі звуком [г].

А..рус, а..ат, а..онія, але..орія, ..алактика, ..анок, ..атунок, ..астрит, гі..ант, ..ринджоли, ..речний, ..рати, ..рати, дзи..а, Єв..ен, ..удзик, персона..рата, ..уля, ..едзь, ..ніт, ..ніт, ..рунт, полі..лот.

Матеріал для вчителя. Аґрус, агат, агонія, алегорія, галактика, ґанок, ґатунок, гастрит, гігант, ґринджоли, ґречний, грати, ґрати, дзиґа, Євген, ґудзик, персона ґрата, ґуля, ґедзь, ґніт, гніт, ґрунт, поліглот.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Самостійна робота

► Розставте наголос у запропонованих словах.

Вимова, запитання, завдання, загадка, вірші, новий, нести, пишу, везла, листи, заголовок, діалог, випадок, вимога, довести, лапки, корисний, різновид, п'ятдесяти, одинадцять, ненавидіти, привезли, довести, донести, заочі, напровесні, старанний, наспіх, насухо, неабиякий, добридень, подруга, приятелька, новий, помилка, несемо, вела, кілометр, каталог, перука, філірувати, манікюр, клієнт, зачісувати.

Рефлексія

· Складіть усне монологічне висловлювання на тему «Чому важливо правильно наголошувати слова?»

Гра

► Окремими маршрутами з’єднайте міста, у назвах яких: наголошений перший склад; наголошений другий склад; наголошений третій склад; наголошений четвертий склад.

Київ, Вінниця, Черкаси, Миколаїв, Харків, Херсон, Одеса, Чернівці, Запоріжжя, Житомир, Сімферополь, Суми, Полтава, Донецьк, Луганськ, Ужгород, Тернопіль, Рівне, Хмельницький, Луцьк, Львів, Чернігів.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Складіть 4-5 тестових завдань для перевірки вміння правильно наголошувати слова.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити