Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

УРОК 30. ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПРАКТИКУМ)

Мета (формування компетентностей): предметні: норми української орфоепії; уміння правильно наголошувати слова; діагностика орфоепічної компетентності учнів; ключові: уміння вчитися: мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення; комунікативні: навички роботи в групах; загальнокультурні: прагнення до самовдосконалення.

Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

Як парость виноградної лози, плекайте мову.

Пильно й ненастанно політь бур’ян.

М. Рильський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Орфоепічна розминка

► Проговоріть вивчену швидкомовку.

► Проговоріть запропоновану швидкомовку.

Дзижчить над житом жвавий жук,

Бо жовтий він вдягнув кожух.

Жовтий жук купив жилет,

Джемпер, джинси та жакет.

► Поясніть вимову звуків [дж], [дз], [ж], [в].

Перевірка домашнього завдання

Вправа «Мікрофон»

► Сформулюйте й поставте одне одному запитання з теми «Орфоепія. Орфоепічні норми».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► Поясніть епіграф. Чи можна помилки в мовленні вважати тим самим бур’яном, про який пише М. Рильський?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах

Коментар для вчителя. Клас об’єднується в 4-5 груп. Завдання для роботи кожної групи видаються однакові. Учні обговорюють у групі завдання, виконують їх протягом 5 хвилин, потім роботу здають учителю для оцінювання, і вчитель організовує перевірку та пояснення кожного завдання.

Завдання 1. Правила вимови голосних

► Запишіть слова фонетичною транскрипцією, з’ясуйте вимову звука [о] в поданих словах.

Копійка, босоніжка, дорога, годує, тобі, потужний, Олесь, кожух, потрібний, мотузок, у бою, до воріт, лоза, поріг.

Завдання 2. Правила вимови приголосних

► Запишіть слова фонетичною транскрипцією, з’ясуйте вимову приголосних в поданих словах.

Хліб, сторож, похід, перелаз, чуб, батіг; берізка, ложка, кігті, берегти, сядьте, слизько; розкидати, безпечний, безтактний, з кавою, без тебе, зцідити; просьба, молотьба, футбол, екзамен, лічба, рюкзак.

► Випишіть слова, у яких є буквосполучення дч, дт, тч, дц, тц, ться, тсь, шц, жц, чц, шся; запишіть їх фонетичною транскрипцією і поясніть вимову звукосполучень.

1. Я веселіше підтягнув на плечі клунок, поправив солдатського картуза і, стараючись ступати в такт косі, бадьоро пішов уперед (В. Винниченко). 2. Відчинилися двері, й до хати, задкуючи та загрібаючи солому чобітьми, увійшли солдати, несучи на плащ-палатці щось важке (Г. Тютюнник). 3. «Дарма дмешся»,— сказала Єва, виходячи з-за ширми (Т. Шевченко). 4. Рівно об одинадцятій прогув пасажирський, рухаючись морем навскіс, білогрудий, казковий, у гірляндах рясних вогнів. 5. Важко човгаючи своїми ботфортами, старий мовчки наближається до машини (О. Гончар).

Завдання 3. Наголос

► Розподіліть слова на 3 групи: 1) слова з єдино можливим правильним наголосом, 2) з подвійним наголосом, 3) у яких наголос змінює значення.

Атлас, об’єднання, обіцянка, приклад, комбайнер, читання, помилитися, завдання, орган, сім’я, випадок, батьківщина, слідом, усмішка, помилка, корисний, ознака, вірші, пора, листопад, зокрема, розбір.

► Поставте наголос у словах.

Асиметрія, атиповий, багаторазовий, багаторівневий, багатоскладовий, багатоциліндровий, бездротовий, бюлетень, вибірний, видання, визвольний, випадок, висіти, вичерпний, гіпсовий, дисковий, довести, донька, дочка, завдання, заголовок, запитання, каталог, мережа, найважливіший, ознака, пізнання, податковий, позачасовий, показник, порядковий, принести, пусковий, разом, ріпчастий, середина, слина, спина, утруднити, файловий, фарфор, фаховий, феномен, цифровий, цукровий, часопис, шлунковий, штриховий, щипці, ядровий.

Завдання 4. Милозвучність мови

1. (У, в) липні на дворі пусто, зате (в, у) полі густо. 2. Як (у, в)родить (в, у) житі метелиця — буде хліб (і, й) паляниця, а як (у, в)родить житець — хлібу кінець. 3. Дай землі, то (і, й) вона тобі дасть. 4. (У, в) поле не бери, (і, й) дома не лиши. 5. (І, й) сонце не (в, у)сі гори освічує, хоч високо ходить (Н. тв).

Завдання 5. Орфограми, пов'язані з темою

► Запишіть слова, уставивши, якщо це потрібно, пропущені букви.

Зн..сти, кр..ниця, Дж..р..ло, тр..мати, завм..рати, зм..вати, заст..лати, відд..рати, д..р..вяний, сх..лятись, пш..ниця, з..рнятко, б..р..зневий, молот..ба, різ..ба, майбут..нє, повір..те, слов’янс..кий, п’ят..ох, т..мяний, мален..кий, щас..тя, усміхаєт..ся, т...охкають, Хар..ків, Гал..чин, Натал..чин, князівс..кий, сіл..с..кий, стат..тя, степ.., камін..чик, їхн..ого, аптекар.., француз..кий, віс..ник, учас..ник, безвиїз..но, швидкіс..ний, турис..ський, навмис..не, захис..ний, буревіс..ник, зліс..ний, улес..ливий, влас..ний, шіс..надцятий, шелес..нути, свис..нути, піс..ний, перехрес..ний, проїз..ний, Запоріж..я, юн..ий, стат..ей, стійкіст..ю, передміст..я, зіл..я, порос..я, мудріст..ю, без..межніст..ю, перел..ється, спросон..я, безсмерт..я, повноліт..я, повніст..ю, весіл..я, навман..я, узбереж..я, вічніст..ю, роздоріж..я, папорот..ю, радіомовлен..я, засил..я, ател..є, безчест..я.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Готуємося до ЗНО

► Виконайте тестові завдання.

1. Підкреслені букви позначають однаковий звук у кожному слові рядка:

А джміль, добро, дріб;

Б просьба, вісь, сьогодні;

В дзбан, зберегти, зжати;

Г якби, ґвалт, екзистенція;

Д вчиться, тьмяний, боротьба.

2. Звук [д] є в кожному слові рядка:

А кладка, футболіст, город;

Б ведмідь, десять, джерело;

В баскетбол, душа, дзвінок;

Г податок, дятел, звідти;

Д дитина, боротьба, день.

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:

А пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний;

Б захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний;

В водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий

Г зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний;

Д капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик.

4. Звук [ґ] треба вимовляти в обох словах рядка:

А об..рунтувати, во..зальний;

Б за..ратований, нама..атися;

В ..удзичок, перемо..ти;

Г а..русовий, домо..тися;

Д по..ратися, ..атунок.

5. У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад?

А Заховувати, захід, зацікавлювати, збентежити;

Б колія, аґрусовий, вада, ввечері;

В видача, видавництво, вигода, винятковий;

Г виноградний, виробничий, вирішальний;

Д захист, нагорода, козир, високо, напруга.

6. У якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук?

А Надзвичайний, підживитися, джунглі, відзнака;

Б дзвін, джерело, їжджу, кукурудза;

В надземний, відзначати, дзиґа, підживлення;

Г підзахисний, джміль, підзолотити, піджарити;

Д підземний, дзеркало, підзвітний, відзначати.

Рефлексія

· Проаналізуйте свої знання з теми «Орфоепія», заповнивши таблицю.

Знаю ...

Умію ...

Треба попрацювати над ...
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Складіть усне монологічне висловлювання в науковому стилі з теми «Орфоепічні норми».

Складіть опорний конспект з теми «Орфоепія» у формі схеми або таблиці. Проілюструйте основні положення конспекту власними прикладами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити