Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

УРОК 31. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ОРФОЕПІЧНА НОРМА» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета (формування компетентності): предметні: знання з орфоепії, правила вимови голосних та приголосних звуків, правила наголошування слів; ключові: уміння вчитися: уміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, інформаційні: навички роботи з джерелами інформації, загальнокультурні: навички самоорганізації.

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Який зі словників регулює правильну вимову звуків, звукосполучень і наголосу в словах?

А Орфографічний;

Б тлумачний;

В іншомовних слів;

Г орфоепічний.

2. Яке явище впливає на милозвучність української мови?

А Правильний запис слів;

Б правильне творення слів;

B чергування [д]/[дж];

Г чергування у/в, і/й.

3. Позначте рядок слів, у якому наголос падає на перший склад.

А Спина, разом, випадок, олень;

Б дочка, донька, фартух, новий;

В завдання, читання, кохання, люблю;

Г агент, документ, каталог, вірші.

4. Позначте рядок слів, у якому наголос падає на другий склад.

А Гуртожиток, дужки, ім’я, легкий;

Б задовго, далеко, циган, експерт;

В навскоси, приятель, живопис, вчення;

Г глядач, статуя, ненависть, симетрія.

5. Які голосні звуки в українській мові вимовляють чітко?

А [а], [у], [о];

Б [а], [у], [і];

В [е], [а], [у];

Г [и], [а], [у].

6. Позначте рядок, у якому правильно подано звуковий запис слів:

А [гоалубка], [зоазул’а];

Б [голубка], [зозул’а];

В [гоул’убка], [зоузул’а];

Г [гоулубка], [зоуз’ул’а].

7. Позначте рядок слів, у якому наголос змінює значення слова:

А замок, мука, характерний;

Б пора, сонце, сон це;

В орел, Орел, приклад;

Г завжди, житло, свята.

8. Позначте рядок слів, у яких відбулося спрощення у вимові й на письмі:

А студен..ство, зві..но, че..ний;

Б облас..ний, виїз..ний, сер..це;

В балас..ний, хворос..няк, невіс..ці;

Г зліс..ний, корис..ний, шістдесят.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами.

1 Уподібнення приголосних

2 Подвійний наголос

3 Форморозрізнювальний наголос

4 Словорорізнювальний наголос

А Води — води, викликати — викликати

Б Косьба, боротьба

В Замок — замок, атлас — атлас

Г Помилка, також

Д Зате, проте

10. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами.

1 Чергування у/в розрізнює значення слів

2 Чергування у/в не розрізнює значення слів

3 Порушено чергування і/й

4 Порушено чергування у/в

А Весь — увесь, вчитель — учитель

Б Василь й Ярина

В Вправа — управа, враження — ураження

Г Приїхала в Львів

Д Батьки і діти

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Запишіть речення, обравши правильний варіант з наведених у дужках:

Рідну Батьківщину (в, у) (усі, всі) віки порівнювали (з, із) матір’ю, бо нема нічого найдорожчого (в, у) людини, як мати (й, і) рідна земля. Окрема людина невіддільна (від, од) народу, а народ невіддільний (від, од) Батьківщини: (в, у) цьому сила народу (і, й) міць його, невмирущість (і, й) безсмертя (Є. Гуцало).

12. Запишіть транскрипцію слів:

Легко, дьогтю, молотьба, книжка.

ІІ варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Який зі словників регулює правильну вимову звуків, звукосполучень і наголосу в словах?

А Тлумачний;

Б орфографічний;

В орфоепічний;

Г діалектизмів.

2. Яке явище впливає на милозвучність української мови?

А Правильне творення слів;

Б чергування у/в, і/й;

В правильний запис слів;

Г чергування [д]/[дж].

3. Позначте рядок слів, у якому наголос падає на перший склад:

А новий, дочка, донька, фартух;

Б завдання, читання, кохання, люблю;

В спина, разом, випадок, олень;

Г арахіс, грошовий, близький, бесіда.

4. Позначте рядок слів, у якому наголос падає на другий склад:

А задовго, далеко, циган, експерт;

Б одинадцять, обмін, ремінь;

В ненависть, грошовий, дихання, вимога;

Г задовго, допізна, експерт, мізерний.

5. Які голосні звуки в українській мові вимовляють чітко?

А [е], [а], [у];

Б [и], [а], [у];

В [а], [у], [і];

Г [а], [у], [о].

6. Позначте рядок, у якому правильно подано звуковий запис слів.

А [гоул’убка], [зоузул’а];

Б [гоалубка], [зоазул’а];

В [голубка], [зозул’а];

Г [гоул’убка], [зозул’а].

7. Позначте рядок слів, у якому наголос змінює значення слова.

А галка, Галка, за те, зате;

Б батьків, сестри, помилка;

В поля, замок, кидати;

Г мука, замок, характерний.

8. Позначте рядок слів, у яких відбулося спрощення у вимові й на письмі.

А щас..ливий, кіс..лявий; зап’яс..ний;

Б шіс..надцять, випус..ний, контрас..ний;

В проїз..ний, піаніс..ці, форпос..ний;

Г тиж..невий, пер..сні, проїз..ний.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами.

1 Словорозрізнювальний наголос

2 Форморорізнювальний наголос

3 Подвійний наголос

4 Уподібнення приголосних

А Помилка, також

Б Зате, проте

В Замок — замок, атлас — атлас

Г Води — води, викликати — викликати

Д Косьба, боротьба

10. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами.

1 Чергування у/в не розрізнює значення слів

2 Чергування у/в розрізнює значення слів

3 Порушено чергування у/в

4 Порушено чергування і/й

А Вправа — управа, враження — ураження

Б Петро й Йосип

В Вдень — удень, врозліт — урозліт

Г У Одесі відбулася гуморина

Д Брати і сестри

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Запишіть речення, обравши правильний варіант з наведених у дужках:

Черпаючи (з, із) скарбниць усної народної творчості, що сягає (у, в) прадавні часи, пересвідчуємо (ся, сь), якою вірністю (і, й) незрадливістю шанували наші предки землю, захищаючи її (від, од) ворогів на (ратному, ратнім) полі. З древньоруських літописів, легенд, (з, із) героїчних дум та пісень постає (перед, переді) нами та любов, гартована (у, в) битвах (з, із) степовими ордами (Є. Гуцало).

12. Запишіть транскрипцію слів:

Нігті, дьогтьовий, ось де, вокзал.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Обмін варіантами

Збирання зошитів

Рефлексія

· Які завдання були складними? Чому?

· Із якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

Виконати інший варіант як домашнє завдання.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на відповідність

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

Г

Г

А

Б

Б

Г

А

Б

1-В,

2-Г,

3-А,

4-Д

1-В,

2-А,

3-Б,

4-ГВаріант 2

В

Б

В

Г

В

А

Г

Г

1-Б,

2-Г,

3-А,

4-В

1-В

2-А,

3-Г,

4-БКількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити