Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 3. ІНФОРМАТИВНА Й НОРМАТИВНА ФУНКЦІЯ СЛОВНИКІВ. ОСНОВНІ ТИПИ. ДОВІДКОВІ МЕДІАРЕСУРСИ

Мета (формування компетентностей): предметні: ознайомлення з функціями словників та основними типами їх; ключові: навички користування словниками; комунікативні: уміння спілкуватися з довідкового літературною та зі співрозмовником; інформаційній: добування інформації з допомогою медіа-ресурсів; загальнокультурні: відомості про довідкову літературу в різних мовах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Бесіда про домашні словники учнів

· Які словники є у вас дома?

· Коли ви звертаєтеся до них?

· Ви звернули увагу, як побудовані словники?

· Хто їхній автор?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Цитата

► Прочитайте вислів Олени Пчілки про Слово. Що вам у них сподобалось? Які джерела нам надають найбільш повну інформацію про слова?

Слово — то мудрості промінь,

Слово — то думка людська.

Перевірка домашнього завдання

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Проблемне запитання

· Які основні відомості про слово представлені в словниках?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах зі словниками

Підготуйте лінгвістичну доповідь за орієнтовним планом.

1. Назвати словник, з яким ви працюєте.

2. Як у ньому відбита інформативна функція?

3. Які норми української літературної мови відображені в зазначеному словнику?

4. Зробіть узагальнювальний висновок.

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

► Складіть план поданого матеріалу. Що нового ви дізналися про словники?

► Запишіть тлумачення понять лексикографія і лексикологія.

► Запишіть особливості лексикології і фразеології.

► Назвіть (письмово) типи словників.

► Прочитайте текст. Складіть план (письмово). Розкажіть за планом товаришу по парті.

Французький письменник Анатоль Франс назвав словник «усесвітом, розташованим у алфавітному порядку». Словник потрібен, коли не знаєш, як пишеться те чи те слово. Але це не головне. Словники — це не лише довідники, але й елемент національної культури: адже в слові втілено багато граней народного життя. Усе багатство й різноманіття лексичних запасів мови зібрано в словниках. Створення словників — завдання особливої галузі лінгвістичної науки — лексикографії. Словників багато й вони різноманітні.

Більшості людей відомі двомовні словники: до них ми звертаємося під час вивчення іноземних мов, перекладання текстів з однієї мови на іншу (наприклад, з української мови англійською).

Надзвичайно різноманітними є одномовні словники. Відомості про правильне написання слів можна дізнатися в орфографічному словнику, про те, як треба вимовляти слово,— в орфоепічному словнику (тобто словнику правильної літературної вимови).

Етимологічні та історичні словники описують походження слова, його шлях у мові, усі зміни, які відбулися з ним на цьому шляху.

Граматичні словники містять інформацію про морфологічні й синтаксичні властивості слова; у зворотних словниках слова розміщено за алфавітом їхніх кінцевих літер (іноді це потрібно для деяких лінгвістичних досліджень).

Існують також словники іншомовних слів, термінологічні, діалектні, словники мови письменників, словники мовленнєвих помилок і труднощів. Словник може охоплювати не всю лексику мови, а певні групи слів: такими є словники синонімів, антонімів, омонімів або паронімів.

Цей перелік був би неповним без двох типів словників, що мають найдавнішу лексикографічну традицію. Це тлумачні та ідеографічні словники. І в тих, і в інших пояснюється значення слова. Але в тлумачному словнику слова розміщено в алфавітному порядку, а в ідеографічному — за групами, які виділяють на підставі деяких спільних властивостей речей та понять (наприклад, таких: «людина», «тварина», «дія», «фізична властивість» і т. ін.).

Складання словників — праця кропітка і тривала. Сучасна лексикографія є цілою індустрією, яка, задовольняючи потребу в найрізноманітніших видах інформації про слово, активно використовує можливості сучасної комп’ютерної техніки.

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Передайте зміст про довідкові медіаресурси.

Поясніть пунктуацію в тексті.

ДОВІДКОВІ МЕДІАРЕСУРСИ

Електронні версії періодичних видань — електронний аналог друкованого журналу, доступний для перегляду на мобільних пристроях або комп’ютері; поширюється через Інтернет або на будь-яких носіях інформації (магнітних, оптичних, USB накопичувачах).

Особисті сторінки в Інтернеті, блоги й форуми. Суть роботи форуму, блогу полягає у створенні користувачами своїх тем з подальшим їх обговоренням шляхом розміщення повідомлень усередині цих тем; окремо взята тема, по суті, являє собою тематичну гостьову книгу; користувачі можуть коментувати заявлену тему, ставити питання й отримувати відповіді, а також самі відповідати на питання інших користувачів форуму, блогу, давати їм поради.

Сайти — сукупність логічно зв’язаних між собою веб-сторінок; зазвичай сайт в Інтернеті представляє собою масив пов’язаних даних, що має унікальну адресу, сприймається користувачем як єдине ціле.

Портали — сайт у комп’ютерній мережі, який дає користувачеві різні інтерактивні Інтернет-сервіси, які працюють у рамках цього сайту; веб-портал може складатися з декількох сайтів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота зі словниками

► Проаналізуйте словники різних типів і скажіть, як у них відбито основні функції.

Письмова характеристика словника

► За поданою схемою складіть характеристику конкретного словника.

1. Вихідні дані про словник (повна назва його, автор чи колектив авторів, упорядник, кількість томів, місце видання, видавництво, рік видання).

2. Тип аналізованого словника, специфіка його побудови.

3. Завдання цього типу словника.

4. Коротка оцінка словника, визначення його практичної цінності. Елементи лексикографічної роботи

Складіть словникові статті до виділених у тексті слів.

Мовауніверсальна, але користування нею вкрай індивідуальне. Це своєрідний енергопровід: від одного до іншого, від одного до багатьох (П. Мовчан).

Мова народу, народності чи діаспори — то генетичний код національної культури, запорука самобутності та самозбереження.

Рідна мова — це музика й малювання душі людської (Д. Овсянико-Куликовський).

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лексикографічне дослідження

► Після спостереження в роботі з конкретним словником зробіть висновок, як у ньому реалізовано основні функції — інформаційна й нормативна.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· З якими функціями словників ми познайомились сьогодні на уроці? Доведіть це.

Підсумкове слово вчителя (про зацікавлене ставлення учнів до слова і словників)

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

1. Робота за підручником.

2. Аналіз словника, що є в домашній бібліотеці, з погляду відбиття в ньому основних лексикографічних функцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити