Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 5. ЛЕКСИЧНА НОРМА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Мета (формування компетентностей): предметні: дотримання лексичних норм; ключові: уміння та навички користуватися словниками; комунікативні: попередження та виправлення лексичних помилок, що допускають інші; інформаційні: навички роботи з різними інформаційними джерелами (у тому числі й медіаресурсами); загальнокультурні: культура роботи зі словом.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Творча робота

► Прочитайте поетичні рядки Наїрі Заряна з вірша «Лист Максимові Рильському». Замість крапок допишіть необхідне слово. Що вам допомогло влучно це зробити (значення слова)?

Я прочитав твої ясні «Вогні»,

І так зрадів я, дорогий Максиме,

Що ти, як брат, сіяєш і мені,

Що ти й мене побачив поміж...

І так мене твій голос зворушив,

Що я себе уздрів в озерній сині.

Мені здалось, що вік з тобою жив

Я на твоїй великій ...

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

· Який розділ мовознавства вивчає значення слова?

· Які ж значення слів бувають?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Виразне читання

► Прочитайте слова Т. Г. Шевченка. Чого вони вчать нас?

Ну, що б, здавалося, слова...

Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує!..

ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями теми уроку

► Запишіть визначення понять норма, лексична норма.

Норма — звичайний, узаконений, загальноприйнятий, обов’язковий порядок, стан і т. ін.;

□ лексична норма — дотримання тих лексичних значень слів мови, що закріпилися за ними;

□ лексична помилка — порушення правильного значення слова;

□ лексичне значення слова — позначення предметів, явищ, дій, ознак, станів, процесів, кількостей тощо.

Робота з підручником

Прочитайте теоретичний матеріал. Що нового ви дізналися?

Виконайте вправу з підручника.

Спілкування на тему уроку

► Прочитайте текст. Поставте по ньому запитання товаришеві по парті.

Слова виконують у мові номінативну функцію (функцією називання), тому що являють собою назви всього, що нас оточує в навколишньому світі, що вже пізнала людина чи пізнає в майбутньому. Без слів обмін думками неможливий, адже кожне слово має певний реальний зміст.

Однак слова нерівноцінні щодо значення. Одні з них мають лексичне значення й граматичне. Таких слів абсолютна більшість, це повнозначні слова. Слів неповнозначних зовсім мало (і, а, але, з, на, від, ж, би та ін.), їм властиве лише граматичне значення.

Слова можуть мати не одне, а кілька значень (дзвоник — предмет, прилад, звуковий сигнал, рослина). Цю їх властивість називають багатозначністю. Такі слова можуть мати два, три, чотири і більше значень. Так, «Словник української мови» фіксує 30 значень дієслова іти (йти), 9 значень іменника голова, 6 значень прикметника легкий. Наприклад, іменник голова може означати: 1) частину тіла людини або тварини; 2) одиницю ліку худоби (тисяча голів свиней); 3) велику квітку чи плід на кінці стебла рослини (голова соняшника); 4) мозок (роїлися думки в голові); 5) керівника установи, об’єднання (голова правління); 6) розум, свідомість (розумна голова); 7) щось головне, основне (хліб — усьому голова); 8) передню частину групи, загону (голова колони); 9) продукт харчування у вигляді кулі, конуса тощо (голова цукру).

Конкретне значення багатозначного слова виявляється в контексті, тобто в сполученні його з іншими словами. Правильно побудований контекст усуває багатозначність слова і, отже, не породжує двозначності. У кожному окремому контексті багатозначне слово вживається з якимсь одним значенням. Одне із значень багатозначного слова є прямим, а всі інші — переносними. Пряме значення є для слова первинним, з цим значенням слово вперше з’являється у вимові. Переносні значення є для слова вторинними.

У кожній мові є слова, що мають лише одне лексичне значення. Це слова однозначні. Переважну більшість таких слів становлять терміни. Термін — це слово або сполучення слів, що виражає певне поняття в науці, техніці, мистецтві (суфікс, кібернетика, мольберт).

Є ще слова з прямим і переносним значенням. Пряме значення — це звичайні назви, а переносні — назви за схожістю (золотий перстень — золоте волосся, крапля дощу — крапля надії, крилаптаха — крила літака та ін.) (З підручника)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тренувальні вправи

► Спишіть речення. Визначте різні значення слова земля.

1. Дерева посхилялись під вагою плодів, і плоди падали на землю й лежали на ній (О. Довженко). 2. Якийсь час пливли вони в тумані, поміж берегами, одірвані од землі й безпомічні (М. Коцюбинський). 3. Нехай розвідниками в небо летять супутники Землі (М. Рильський). 4. Мій рідний край, моя земля велика-превелика (Н. Забіла). 5. Еней в чужих землях блукає, дружину в поміч набирає (І. Котляревський).

Редагування

► Прочитайте. Визначте лексичні помилки. Виправте їх і запишіть речення у виправленому вигляді.

1. Рекомендований лист має бути написаний керівником закладу. 2. Рибний жир дуже корисний і для дітей, і для дорослих. 3. А він, сердечний, ледве зводить кінці з кінцями. 4. Моя бабуся перенесла сердечний напад.

Робота зі словниками

► Запишіть слова, лексичне значення яких ви б хотіли уточнити. Зробіть це за допомогою словників.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальна бесіда

· Які слова за значенням бувають?

· Що таке лексична норма?

· Які причини, на вашу думку, лексичних помилок?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

· Які практичні навички з теми уроку мені ще слід удосконалювати?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

1. Вправа і теоретичні відомості за підручником.

2. Визначити лексичне значення 3-5 слів; виписати 5-7 багатозначних слів, скласти з ними речення й записати їх.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити