Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ. ЛЕКСИЧНА НОРМА

УРОК 6. СЛОВО І КОНТЕКСТ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ СЛОВА ВІД КОНТЕКСТУ

Мета (формування компетентностей): предметні: розкрити взаємозв'язок слова і контексту, показати залежність значення слова від контексту; ключові: розвивати лінгвістичне мислення, творчі здібності; комунікативні: у мовленні враховувати залежність значення слова від контексту; інформаційні: навчити обробляти та раціонально використовувати інформацію; загальнокультурні: вдумливість і відповідальність у вживанні слів у контексті.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Загадки

► Відгадайте загадки. Як залежність значення слова від контексту допомогло вам знайти відповідь?

Хто з вас, діти, відгадає,

Як будь-хто, перш ніж їстиме

Трьома займенниками має

Зробити руки чистими?

(Ви-ми-ти)

Це не літера, а знак —

Не поставиш абияк!

З ким у нього дружба є?

Тільки з Ю, Я, Ї та Є?

(Апостроф)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Виразне читання

► Прочитайте поетичні рядки В. Сосюри. Визначте слова, ужиті в переносному значенні

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито

Осінь жовтокоса на баскім коні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Лінгвістичні міркування

У зв’язку з чим одне й те саме слово вживається в різних значеннях? Запишіть речення і поясніть значення виділених слів.

1. Вони придбали нову ванну. 2. Товариш регулярно приймає холодні ванни. 3. Сонячні ванни корисні в міру.

ІV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст (на екрані). Сформулюйте основні положення його.

Слово — мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об’єктивного світу (Він бачив, як з літер складалися слова, і дивувався дуже (Панас Мирний)).

Контекст (лат. — тісний зв’язок, з’єднання) — уривок тексту із закінченою думкою, який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або виразу, що входять до цього лінгвістичного оточення.

Конкретне значення багатозначного слова виявляється в контексті, тобто в сполученні його з іншими словами. Правильно побудований контекст усуває багатозначність слова і, отже, не породжує двозначності. У кожному окремому контексті багатозначне слово вживається з якимись одним значенням. Одне із значень багатозначного слова є прямим, а всі інші — переносними. Пряме значення для слова є первинним, а переносні значення вторинними. Сприйняти слово в єдино потрібному зараз значенні допомагає контекст.

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал і виконайте вправу за вказівкою вчителя.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Чи є в ньому слова, ужиті в невідповідному контексті? Яку тему розкриває цей текст? Поясніть постановку розділових знаків. Випишіть речення, у якому розкривається основна ознака сталого розвитку. Складіть його схему.

Безпека людини є базовим складником «сталого людського розвитку». Він широко використовується ООН як основна характеристика гуманітарного поступу суспільства. Сталий розвиток людства — це такий розвиток, який спричиняє не тільки економічне, а й соціальне, духовне зростання, що сприяє гуманізації національного менталітету і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду. Основною ознакою, що відрізняє сталий розвиток від усіх інших форм соціального руху й видозміни, є відновлення природного та культурного довкілля, коли не тільки не знищується життєвий потенціал, а й підвищується соціальна відповідальність людей, гуманізуються взаємини, ставлення, реакції. Тому актуальність питань з безпеки життєдіяльності полягає саме в забезпеченні сталого людського гармонійного розвитку людства і природи. Виходячи з концепції сталого розвитку людства, безпеку життєдіяльності найбільш повно можна схарактеризувати як багатопрофільну галузь знань про закони природозбережувального формування техносфери планети та її збалансованого економічного й суспільного розвитку (Із журналу).

Редагування речень

► Прочитайте речення. Чи вдало в них використано виділені слова? Як бажано сказати точніше залежно від контексту? Наприклад, улюблене крісло, люті морози, відтінки настроїв.

1. Вона любила сидіти у своєму традиційному кріслі. 2. Тяжкі морози почалися рано. 3. Можна було одразу відчути найтоншу інтонацію настроїв мого молодшого брата.

Робота в групах

► За поданими словами складіть текст.

I група: квітка, ліс, папороть, щастя, пошуки, ніч, любов, добро, багатство, щедрість.

II група: земля, Україна, процвітає, історія, пам’ять, традиції, родовід.

III група: знання професія, уподобання, мудрість, освіта, вчителі, соціум, самостійність, кругозір, робота, мрія, учні.

Спостереження та висновки

► Прочитайте. Яка основна думка тексту? Чи багато людей у знайомому вам середовищі говорять правильною українською мовою?

З розширенням функцій української літературної мови зростає потреба підвищувати культуру спілкування. Певна річ, усі відразу не можуть заговорити добірною мовою. До тих, хто лише починає дедалі активніше розмовляти по-українському, слід виявляти тактовність і пробачати їм певні мовні огріхи. Однак є люди, які не мають права на помилки (актори, лектори, диктори та інші працівники радіо й телебачення, учителі, викладачі, науковці), оскільки їхнє слово мусить бути взірцем для решти громадян України. Носіями зразкової української мови повинні стати державні діячі, урядовці всіх рангів та їхні дружини, якщо вони спілкуються з людьми поза своєю домівкою, виступають перед аудиторією безпосередньо чи в засобах масової інформації (О. Пономарів).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Самостійна робота

► Уведіть слово з відповідним значенням у контекст.

1. Знання — ось та велика сфера, ось та велика сила, у якій саме ... знаходить свій смисл (життя). 2. Найперша і найголовніша ознака індивідуальності народу — це його ... (мова). 3. Яка совість — така й ... (честь).

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Що нового про слово ви дізналися на уроці? До чого це нас зобов’язує?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Опрацювати теоретичний матеріал і виконати вправу за підручником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити