Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 40. ПРАВОПИС СУФІКСІВ

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про морфемний склад слів, розуміння зв'язку значення слова й суфікса; правильне утворення слів з різними суфіксами, правопис суфіксів; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння бачити помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови; повага до людей праці, сприйняття краси музики.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Людина, яка змогла зрушити гору, починала із того, що перетягувала з місця на місце дрібні камінці (Китайське прислів’я).

· Як ви розумієте зміст прислів’я?

· Чи є подібний вислів у нас? (Дорогу подолає той, хто йде.)

· Які якості потрібні для того, щоб «починати перетягувати дрібні камінці»?

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Акцентуаційна хвилинка

АпОстрОф, алфАвІт, зАголОвок, волОдАр, доповІдАч, наглЯдАч, дОговІр, подАннЯ, пОмИлка, рОзбІр, зЕрнО, васИлькИ, Усмішка, фАрфОр, нАпАсть, пОстІль, прОстИй, беззАхИсний, жАлібнИй, м'ЯзовИй, пЕрвІсний, кОрИсний, вітчИзнЯний, мИлостИвий, ялИнкОвий, світАнкОвий, закІнчИв, відповІстИ (але: відповісИ, відповІм, відповілА), тАкОж, зокрЕмА, зАвждИ, назАвждИ, нАвпІл, нашвидкУрУч, нАдвОє, воднОчАс, бАйдУже, глИбОко, вИсОко, зАтИшно, мАбУть, посЕрЕд.

Висновок: орфоепічні норми наголошування окремих слів у процесі розвитку мови могли змінюватися. Про це свідчить наявність в українській мові незначної кількості слів з подвійним наголосом, які, проте, зберігають єдине лексичне значення.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне питання

· Чому не можна говорити «Я вибачаюся»? (Частка -ся в дієсловах, що стоїть після -ти, є усіченою формою зворотного займенника себе: умивати — умиватися (себе). У повсякденній практиці його позначають як суфікс.)

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал підручника. Перекажіть його.

Моделювання «Карти пам'яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Правопис суфіксів». Доповніть її прикладами.

Правопис суфіксів

Суфікс

Правило

Приклад

Іменникові суфікси

-ок, -очок,

в іменниках чоловічого роду (о випадний):

вершок, кілок, стручок, деньок, пеньок; дубочок

-очк (а)

в іменниках жіночого роду:

росиночка

-ик

у зменшувальних формах:

брат — братик;

-ичок, -ичк

у зменшено-емоційних іменниках, утворених від слів із суфіксами -ик,

-иц (я):

кошик — кошичок, палка — палиця — паличка

-ечок, -єчок, -ечк, -єчк, -еньк, -єньк

в усіх інших випадках:

вершечок, краєчок, діжечка, копієчка; серденько, краєнько

-ен (я), -єн (я)

у назвах живих істот (іменниках середнього роду IV відміни):

кішка — кошеня, змія — змієня

-еньк (о), -єньк (о)

творять пестливі назви:

доленька, кониченько

-иськ (о), -ищ (е)

у словах з негативним значенням після приголосних:

дівчина — дівчисько, звалити — звалище

-їськ (о), -їщ (е)

після голосних пишеться ї:

побити — побоїще, гній — гноїсько;

-енк (о), -єнк (о)

здебільшого в прізвищах

Кравченко, безбатченко, Гордієнко

-івк (а), -ївк (а)

в іменниках жіночого роду, утворених від іменників або інших частин мови:

голівка, спиртівка, долівка, маївка але: головка (капусти), духовка, зарисовка, підготовка

-ив (о)

в іменниках середнього роду, що означають матеріал або продукт праці:

паливо, добриво, морозиво але: марево, сяєво (не є продуктом праці)

-ник, -щик, -чик

у назвах професій та інших іменниках:

двір — двірник, гонка — гонщик; літак — льотчик

-анин, -янин, -чанин, -ин, -ець, -ич, -ак, -як, -ит

назви осіб за належністю до місця, нації, становища:

молдаванин, Харків — харків’янин; село — сільчанин, грузин, тбілісець, костромич, словак, туляк, одесит

-ич

у прізвищах, по батькові тощо

Кузьма — Кузьмич

-ин

в іменниках чоловічого роду:

киянин, громадянин

у множинних іменниках, що позначають дію:

оглядини, запросини

в іменниках жіночого роду із закінченням -а:

істина, дивина, Батьківщина; височина, широчина, глибочина

-інь

абстрактні поняття простору:

височінь, широчінь, глибочінь;

-инн (я)

збірні поняття середнього роду:

картопля — картоплиння; але: проміння, коріння, насіння, каміння

-інн (я)

збірні поняття, утворені від дієслів з и, і основи:

шарудіти — шарудіння,

-анн (я), -янн (я)

утворені від дієслів із голосним основи:

зростати — зростання, гукати — гукання

-енн (я)

віддієслівні іменники з наголосом на корені:

звертатися — звернення, піднести — піднесення

-аль, -ень, -ець, -єць, -ість, -тель:

після кінцевого приголосного у словах із суфіксами:

кувати — коваль, красивий — красень, Корея — кореєць, ніжний — ніжність, вихователь

-альник, -ильник, -ільник, -альність

назви професій, слова з абстрактним значенням тощо:

прибиральник, волочильник, полільник, геніальність

-ович

для творення чоловічих імен по батькові:

Васильович, Ігорович, Григорович

-ич, -іч

Кузьма — Кузьмич — Кузьмович; Ілля — Ілліч — Ілльович

-івн (а), -ївн (а)

для творення жіночих імен по батькові:

Іванівна, Іллівна, Андріївна

-ик, -ік, -їк

в іншомовних словах після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р («правило дев’ятки) пишеться и, після інших приголосних (крім «правила дев’ятки) пишеться і:

історія — історик, проза — прозаїк

-ир, -ист, -изм

бригадир, касир, але: п'ятірка, ганчірка

-ір, -іст, -ізм

канонір, пацифіст, ідеалізм;

але: боротьбист, речовизм

-їр, -їст, -їзм

в іншомовних словах після голосних пишеться ї:

конвоїр, альтруїст, ламаїзм

Прикметникові суфікси

-н (ий)

у переважній більшості прикметників:

дружний (колектив), західний, туманний, плинний

-н (ій)

у прикметниках прислівникового та іменникового походження після ж, ш:

дружній (погляд), сьогоднішній, дорожній, але: потужний

-ичн (ий), -ічн (ий)

в іншомовних словах після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р пишеться и, після інших приголосних пишеться і:

історичний, академічний

-їчн (ий)

в іншомовних словах після голосних пишеться ї:

архаїчний, прозаїчний

-ин

у присвійних прикметниках після приголосного:

Маруся — Марусин; Ольга — Ольжин, дочка — доччин

-їн

у присвійних прикметниках після голосного:

Марія — Маріїн

-ин (ий)

у прикметниках зі значенням присвійності після приголосного:

бджолиний

-їн (ий)

у прикметниках зі значенням присвійності після голосного:

солов’їний

-ист (ий)

після приголосних:

барвистий, голосистий, перистий (пірчастий); але: перістий (рябий)

-їст (ий)

після голосних:

вибоїстий, двоїстий;

-анн (ий), -енн (ий)

для підкреслення найвищої міри ознаки (суфікс наголошений):

невблаганний, несказанний, але: жаданий

-ан (ий), -ен (ий)

у дієприкметниках:

бажаний, нескінчений

-ев (ий), -єв (ий)

після м’якого або шиплячого приголосного, наголос падає на основу:

березневий, грушевий; алюмінієвий, життєвий

-ов (ий)

після твердого приголосного; після шиплячого, м’якого або й, якщо наголос падає на закінчення:

казковий, дощовий, нульовий, крайовий

-еньк-, -есеньк-

у якісних прикметниках для надання відтінків зменшеності, здрібнілості, інтимно-ласкавого ставлення:

чепурненький, ріднесенький

-ісіньк-, -юсіньк-

чистісінький, тонюсінький

-езн-, -енн-, -ач-, -яч-, -ущ-, -ющ-

суфікси зі значення збільшеності, згрубілості:

старезний, здоровенний, добрячий, злющий

Дієслівні суфікси

-ір-, (-ир-)

у деяких дієсловах; окрім того, для уникання омонімії:

котирувати, лавірувати, марширувати, пікірувати, третирувати; буксирувати (бо є буксувати); репетирувати (бо є репетувати); полірувати (бо є полювати) й ін.

-ува, -юва

у дієсловах, віддієслівних іменниках і дієприкметниках, якщо наголос не падає на суфікс:

очікувати — очікування — очікуваний; вивершувати — вивершування — вивершуваний;

-ова

якщо наголос падає на перший голосний суфікса:

риштувати — риштування; але: риштовання — риштований

Моделювання слів (усно). «Ланцюжок»

► Від поданих слів утворіть збірні поняття за допомогою суфіксів.

Голосити, говорити, шепіт, воскресати.

► Від поданих слів утворіть віддієслівні іменники.

Коливатися, сприяти, сяяти, розгортати, полювати, порушувати.

► Від поданих слів утворіть іменники, що означають професію, рід занять:

Скрипка, крам, вівці, тесати, господарювати, газета, байка, карти, володіти, боротися, учити, перемагати, уболівати, коригувати, лічити, дресирувати, газозварювальний, зброя.

► Від поданих слів утворіть зменшувальну форму і родовий відмінок іменників.

Міст, колос, гай, луг, друг, жук, кожух, кий, млин, стіг; пень, кінь.

► Від поданих слів утворіть іменники, що означають належність до місця, нації.

Вінниця, Молдова, хутір, Київ, гори, Афіни, Полтава, Крим, Данія.

► Від поданих слів утворіть іменники із суфіксами -ичок, -ичк.

Вузлик, вулиця, полиця, вогник, горлиця, пшениця, горбик, дощ, криниця, вулик, полуниця, горщик, паляниця, рукавиця, спідниця.

► Утворіть зменшену форму іменників.

Мішок, місто, доріжка, літо, слово, яйце, доля, книга, річка, нічка, вершок, жито, вікно, стежка, стрічка, ножик, батько, піч, ніч, Софія.

► Утворіть назви живих істот середнього роду.

Чайка, собака, лев, тигр, качка, лебідь, олень, морж, гуска, вовк; свиня, корова, кобила.

► Утворіть прізвища.

Григорій, Антін, Артем; Лука, Сава.

► Утворіть чоловічу і жіночу форми по батькові.

Петро, Валерій, Яків, Сергій, Прокіп, Сава, Хома, Григір, Григорій, Лука, Семен, Антін, Ян, Віктор.

► Утворіть слова з негативним значенням.

Чудо, вовк, хлопець, баба, вогонь, рука, голос, колос, очі, нога, прізвище, вітер, мороз, грім, очерет, сом, оберемок.

► Від іменників іншомовного походження за допомогою суфіксів -ик (-ік) утворіть назви галузей науки чи спорту. Поясніть правопис голосних и, і в суфіксах.

Економія, ритор, мелодія, космонавт, педагог.

► Від іменників іншомовного походження за допомогою суфіксів -ист (-іст) утворіть назви людей за родом діяльності. Поясніть правопис голосних и, і в суфіксах.

Культура, шахи, волейбол, мотор, піаніно.

► Від поданих слів утворіть за допомогою суфіксів -изм (-ізм, -їзм) абстрактні іменники. Поясніть правопис голосних и, і в суфіксах.

Романтика, психологія, Дарвін, абстракція, індус, історія.

Дослідження-спостереження

► Визначте у словах суфікси. Які вони: словоутворювальні чи формоутворювальні?

Я по табору іду.

Дай-но пісню заведу!..

Та вітрець її до нотки

Всю розвіяв по саду.

До закинув на калину,

Ре — у росяну траву,

Мі — в ожину,

Фа — в шипшину,

Соль — кислиці у листву,

Ля — в гучну трубу горніста,

Сі — струмкові в воду чисту,

До — синиці у гніздо.

О. Пархоменко

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота в парах

► Погоджуючи із сусідом по парті правила написання суфіксів, запишіть слова, уставляючи замість крапок потрібні букви. Виділивши суфікси, згрупуйте за ними слова.

Марш..вий, улюбл..нка, довжел..зний, лев..ня, тонюс..нький, гол..вка, уроч..стий, гутаперч..вий, чищ..н..я, плет..во, зразк..вий, перц..вий, язич..ще, гарн..сеньий, песц..вий, волоч..ння, соняшнич..ння, бат..чко, кус..чок, лосос..вий, рог..вка, берез..вий, морж..вий, хлібн.. чка, вдалеч..нь, сов..ня, крап..чка, марин..ваний, опис..ван..ий, закресл..ваний, камінч..к, пол...чко, сестр..чка, сургуч..вий, аналіз..ван..ий, глибоч..нь, запрограм..ван..ий, алич..вий, небил..чка, кур..чка, кач..чка, емал..вий, со..вий, копі..чка, лож..чка, марганц..вий.

Готуємося до ЗНО

► Установіть відповідніть правопису суфіксів з прикладами.

В усіх словах уживається:

1 суфікс -ечок

А Земл..чка, вузл..чок, пал..чка

2 суфікс -ечк

Б Василь, Андрій, Петро

3 суфікс -ичк

В Кра...чок, береж...чок, ба..чок

4 суфікс -ович

Г Стар..ий, нездол..ий, незрів..ий

5 суфікс -анн (-янн)

Д Здоров..ий, числ..ий, незбагн..ий

6 суфікс -енн

Е Сон..чко, копі..чка, серд..чко

А

Б

В

Г

Д

Е

3

4

1

5

6

2

Сформулюй правило

► До поданих груп слів з пам’яті сформулюйте правила написання.

1) Вуличка, кошичок, паличка, рушничок (в іменникових суфіксах -ик-, -иц (я), -ич-, -ищ (е), -иськ (о) голосний и зберігається і в похідних словах); 2) служіння, зубожіння, везіння, волочіння (суфікс -інн (я) у віддієслівних іменниках); 3) картоплиння, маковиння, бурячиння (суфікс инн (я) в збірних іменниках); 4) проміння, коріння, насіння, каміння (винятки); 5) височінь, широчінь, стрункіший, малюсінький, свіжісінький (у суфіксах -інь, -іш (ий), -ісіньк (ий), -юсіньк (ий)).

Я — редактор

► Серед поданих сполучень слів знайдіть правильні. Поясніть причини помилок у неправильно утворених сполученнях слів: 1) тавтологія (робити роботу); 2) плеоназм (пам’ятний сувенір); 3) неправильна сполучуваність слів (пароніми, уживання слова в невластивому йому значенні) (громадський обов’язок; зграя друзів); 4) калька з російської мови (росіянізми) (слідуюча зупинка).

► З’ясуйте суфікси у виділених словах. Як вони пов’язані з лексичним значенням слова? Чи правильно утворені з ними слова?

► Дайте визначення суфіксу. (Суфікс (від лат. suffixus — підставлений) — частина слова, що стоїть після кореня і слугує для творення нових слів чи граматичних форм: тижн-ев-ий, тепл-іш-ий).

Музикальний вечір, музикальний слух, музична комедія, музикальна школа, робити вклад, вносити внесок, грошовий вклад, членський внесок, грошова субсидія, терпіння лопнуло, завідувачкафедри, завідуючий кафедрою, кидатися у вічі, прийняти до серця, прийміть до уваги, приймати міри, знеболюючі засоби, знеболювальні таблетки, багаточисленні болільники, учасковий лікар, дільничий терапевт, доказувати думку, смачні блюда, цікав міроприємства, блінчіки з м’ясом, сказати зайве, коврове покриття, зворотний адрес, заказний лист, завдати шкоди, надати перевагу, надавати допомогу, зважати на правила, являється прикладом, непридатний до вжитку.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Поставте на полях оцінку за вашу працю на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Вивчіть швидкомовку:

Для синків-молодців

Мати напекла млинців.

І хвалили молодці

Ті млинці на молоці.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити