Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 41. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про вживання великої і малої літер, розрізнення лексичних значень і вибір відповідної початкової літери; орфографічні навички); ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння бачити помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Коли життя ти не учасник, а тільки свідок віддаля,— дарма чекатиме прекрасних від тебе подвигів земля (М. Рильський).

· Як ви розумієте поняття «учасник життя». Чи варто таким бути?

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання. Комунікативний практикум (вибіркове заслуховування есе на тему «Ця музика надихає»)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне запитання

· Поясніть, чому у висловлюванні М. Рильського слово «земля» написано з маленької літери.

· У якому значенні це слово пишуть із великої літери?

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичним матеріалом підручника.

Моделювання «Карти пам'яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Уживання великої букви у власних назвах». Доповніть її прикладами.

Уживання великої букви у власних назвах

Правило

Приклади

Усі слова в назві (крім родових) з великої літери

Імена, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська:

Примітка: імена, які вживаються як загальні назви людей, пишуть з малої букви:

Примітка: правопис прізвищ, що вживаються як загальні, залежіть від емоційного забарвлення:

Тарас Григорович Шевченко, Кобзар, Марія Вовчок; меценат, робінзон, донжуан;

Корольови (позитивне), плюшкіни (негативне)

назви дійових осіб байок, казок, драматичних творів:

Дід Мороз, Івасик-Телесик, Мавка, Вовчик-Братик;

Імена божеств, міфологічних істот, релігійних понять, культових книг:

Ісус Христос, Різдво, Біблія, Венера

Клички свійських тварин:

Мурчик, Кирик

Астрономічні назви (крім родових: зірка, планета й ін.):

планета Земля

Географічні назви (крім родових: протока, мис й ін):

протока Карські Ворота, мис Капітана Джеральда, Великий Кавказький хребет

Офіційні та неофіційні назви країв, регіонів, річок, вулиць тощо (крім родових позначень):

країни Близького Сходу, Буковина, Полісся, річка Буг, вулиця Академіка Павлова

Родові позначення, що стали складником власної назви, втративши своє пряме значення:

Кривий Ріг, Булонський Ліс, Біловезька Пуща

Офіційні й неофіційні назви держав, груп та союзів держав:

Україна, Співдружність Незалежних Держав

Назви міжнародних організацій:

Організація Об’єднаних Націй

Найвищі державні установи України:

Верховна Рада України, Конституційний Суд України

Перше слово в назві з великої літери

Найвищі державні посади України й міжнародні:

Президент України, Прем’єр-міністр України, Голова Верховної Ради України, Генеральний прокурор України; але: президент США

Національні краї, округи й автономні області:

Краснодарський край

Міністерства та їхні головні управління:

Державна інспекція Міністерства освіти і науки України

Органи державної влади, установи:

Харківська обласна рада народних депутатів;

Інститути, академії, музеї тощо:

Херсонський державний університет, Академія мистецтв

Громадські організації, партії:

Спілка підприємців, Партія зелених;

Заводи, фабрики

Миколаївський завод «Адісем»

З’їзди, конференції, симпозіуми тощо:

Другий з’їзд профспілок України;

Творчі спілки, комітети, колективи

Спілка художників України

Назви шляхів, залізниць, каналів, вокзалів, станцій, портів, пристаней тощо:

Одеська автострада, Південно-Західна залізниця, аеропорт Бориспіль

Свята, знаменні дати, історичні події, епохи;

Новий рік, Полтавська битва, період Реформації

Умовні назви продуктів, виробів, марок автомобілів:

цукерки «Київ вечірній»

Умовні назви орденів та інших відзнак (крім службових та родових)

орден Слави

Назви документі:

Декларація прав людини і громадянина, Декрет про мир;

Назви мистецьких творів, історичних пам’яток:

Повість «Тіні забутих предків», «Літопис Самовидця»

Присвійні прикметники, якщо вони виражають належність людині (чиє) або «імені когось»:

Примітка: прикметники пишуться з малої букви, якщо мають у своєму складі суфікс -ськ- чи входять до складу фразеологічних одиниць:

Тичинин, Олексіїв, Петренків; Шевченківська конференція, Макаренківські читання; франківські рукописи, гордіїв вузол, піфагорова теорема, сізіфова праця;

Назви сортів рослин у спеціальній літературі

Білий налив (яблуні), Шпанка рання (вишні);

Скорочені назви установ, абревіатури:

Кабмін, Мінфін, ЗОШ; але: медпункт

Усі слова з малої літери

Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ та організацій:

кафедра української мови, плановий відділ заводу «Арсенал»

Державні посади, титули, вчені, військові наукові, почесні звання:

генеральний директор, імператор, князь, академік, генерал-майор, лауреат, народний артист

Традиційні, неофіційні назви закордонних державних органів:

парламент, сейм, народні збори, бундестаг

Назви порід тварин пишуться з малої букви:

азербайджанський гірський меринос, сибірська лайка;

Назви частин світу у прямому значенні:

південь, південний захід

Моделювання слів

► Від іменників, що стоять у дужках, утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ів-, -ин- (-їн-) чи -івськ-, -инськ-. Запишіть їх з великої або малої букви у відповідній граматичній формі, поясніть правопис. З’ясуйте значення кожного словосполучення.

Поезії (Шевченко), рукописи (Пушкін), словник (Грінченко), традиції (Франко), читання (Тичина), книжки (Андрій), батіг (Петро), сонети (Моцарт), премія (Нобель), праця (Сізіф), читання (Потебня), ддівчата (Чернігів), порожнина (Гаймор), дочка (Петренко), племінник (Олена), стипендія (Шевченко), ложе (Прокруст), хвороба (Базед), сіль (Бартолет), кручі (Дніпро), алеї (каштан), гай (береза), ідеї (письменник), запит (суддя).

«Ланцюжок». Коментоване письмо

► Записати слова, розкриваючи дужки, і, де треба, поставивши лапки.

(Б,б)іловезька (П,п)уща, (Я,я)мало-(Н,н)енецький (А,а)втономний (О,о)круг, (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (П,п)рем’єр-(М,м)іністр України, (Д,д)епартамент (В,в)етеренарної (М,м)медицини, (К,к)онстутаційний (С,с)уд України, (У,у)каз (П,п)резидента України, (Е,е)поха (В,в)ідродження, (Н,н)обелівська (П,п)ремія, (Г,г)енеральний (Д,д)иректор, (Х,х)ернсонська (О,о)бласна (Р,р)ада (Н,н)ародних (Д,д)епутатів, (Г,г)енеральний (С,с)екретар ООН, (Н,н)аціональна (А,а)кадемія (Н,н)аук України, (Б,б)улонський (Л,л)іс, (С,с)півдружність (Н,н)езалежних (Д,д)ержав, (М,м)іжнародний (К,к)омітет (Ч,ч)ервоного (Х,х)реста, (Л,л)исичка-(С,с)естричка, (П,п)іфагорова (Т,т)еорема, (Д,д)ержавна (І,і)нспекція (М,м)іністерства (О,о)світи і (Н,н)ауки України, (Х,х)ерсонська (Ф,ф)абрика (К,к)расень, (П,п)олтавська (Б,б)итва, (Л,л)ауреат (Н,н)обелівської (П,п)ремії, (П,п)аризька (К,к)омуна, (О,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів, 8 (Б,б)ерезня, (О,о)рден (М,м)ати-(Г,г)ероїня, (М,м)едаль (З,з)а (В,в)ідвагу, (Ш,ш)евченківські (Ч,ч)итання, (А,а)хілесова (П,п)ята, (З,з)аслужений (Д,д)іяч (М,м)истецтв, (В,в)елика (В,в)едмедиця, (Т,т)уманність (А,а)ндромеди, (Н,н)ароди (П,п)івночі, (Н,н)абережна (Л,л)ейтенанта Шмідта, (П,п)роспект (Д,д)ружби (Н,н)ародів, (К,к)нижкова (П,п)алата, (А,а)генство (Ф,ф)ранс (П,п)рес, (С,с)танція (Ф,ф)астів-(П,п)ерший, (П,п)ечерська (Л,л)авра, (Р,р)енесанс, (Д,д)ень (Н,н)езалежності України, (А,а)ндрієві книжки, (П,п)ушкінські рукописи, (Т,т)тичинине слово, (Е,е)зопівська мова.

Дослідження-спостереження

► Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими.

1. Земле (ш)евченкова, (з)емле (ф)ранкова, ниво, завіяна щастям-добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром (Д. Павличко). 2. Народжує (а)нтеїв земля (Л. Забашта). 3. Прийдешні (с)ократи до суті ітимуть крізь сутінь (Б. Олійник). 4. За свічадо було б мені (о)ко (м)орське поміж гір, а за стелю — небес голубі і бездонні намети (Л. Забашта). 5. Нескінченний (ч)умацький (ш)лях простягався у вічність двома велетенськими кривими коліями (О. Довженко). 6. Тяглись повільно в сутінках підводи (ч)умацьким шляхом млявої доби (Б. Олійник). 7. Найвеселіше ж було на (р)іздво та (н)овий (р)ік (А. Кащенко). 8. Один кінь у нас звався (м)урай, другий — (т)ягнибіда (О. Довженко). 9. Схиляю перед вами прапори, До ваших милиць припадаю низько, Учителі воєнної пори, В шинелях геніальні (с)ухомлинські! (Б. Олійник). 10. До Дніпра бредуть, як (Г,г)уллівери, з (О,о)болоні зведені доми (Д. Луценко). 11. Серед наших сучасників чимало (К,к)айдашів. 12. Русявокосі (Б,б)ерегині позолотили береги (Л. Костенко). 13. Утворення на (О,о)острові (М,м)ала (Х,х)ортиця (З,з)апорізької (С,с)ічі пов’язують з ім’ям (Д,д)митра (В,в)ишневецького (Із підручника). 14. Яскравими представниками (Е,е)похи (П,п)росвітництва були філософи Кант і Вольтер (Із підручника).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Комплексна робота з текстом

► Прочитайте текст, визначте його стиль і тип мовлення.

► Яка мета створення цього тексту?

► Які мовні одиниці підтверджують приналежність тексту до цього стилю?

► Дайте текстові заголовок.

► Які пам’ятки архітектури вразили вас? Де вони розташовані?

► Прокоментуйте правопис власних назв (велика чи мала літера).

За яким принципом пишуть ці слова?

Софія (К,к)иївська пережила та побачила на своєму віку стільки, що про це можна говорити нескінченно. Софія — це справжня культурна скарбниця: тут і архітектура, і скульптура, і малярство, і ювелірне мистецтво зібрані в один потужний акорд...

Найвеличнішою спорудою (Н,н)аціонального заповідника «(С,с)офія (К,к)иївська» є (С,с)офійський (С,с)обор — усесвітньо відома пам’ятка архітектури й монументального живопису ХІ ст. У 1990 р. (С,с)обор разом з ансамблем монастирських споруд на його подвір’ї занесено до (С,с)писку (В,в)всесвітньої (С,с)падщини ЮНЕСКО.

Заснування (С,с)обору згадується в літописах як під 1017, так і під 1037 роками. Будівничим (С,с)вятої (С,с)офії (Л,л)ітописці називають великого (К,к)иївського (К,к)нязя Ярослава (М,м)удрого. Джерела свідчать, що в цій справі Ярослав завершив починання свого батька Володимира.

Давньоруські написи-графіті на фресках храму, що містять дати 1022, 1033 та 1036 рр., підтверджують заснування (С,с)офії Володимиром — хрестителем (Р,р)усі. Присвячений (П,п)ремудрості (Б,б)ожій, (С,с)обор, за задумом творців, мав утверджувати на Русі (Х,х)ристиянство.

Упродовж сторіч (С,с)офія (К,к)иївська була головною святинею Русі-України. Собор, як головний храм держави, відігравав роль духовного, політичного та культурного центру. Під склепіннями (С,с)вятої (С,с)офії відбувалися урочисті «посадження» на великокняжий престол, церковні (С,с)обори, прийоми послів, укладання політичних угод. При (С,с)оборі велося літописання і була створена перша відома на Русі бібліотека.

Тут відбувалися і найвидатніші події у становленні української державності. На початку ХХ ст. на (С,с)офійському (М,м) айдані проголошувались (У,у)ніверсали (Ц,ц)ентральної (Р,р)ади (У,у)країнської (Д,д)ержави 1917-1918 рр. Тут у 1991 р. (В,в)сеукраїнським (Н,н)ародним (В,в)іче підтримано (А,а)кт про (Д,д)ержавну (Н,н)езалежність України.

Софія — свідок і безпосередній учасник життя Києва протягом багатьох сторіч. Вона пережила навалу монголо-татарської орди в грізному 1240 р., періоди занепаду й відродження міста в XIV-XVI ст., бачила польсько-литовських феодалів у XVII ст.

Софія зберігає найбільший у світі ансамбль унікальних мозаїк і фресок першої чверті ХІ ст.— 260 м кв. мозаїк та 3000 м кв. фресок. Особливу цінність становлять мозаїки, які прикрашають головні частини храму — центральну баню і головний вівтар. Тут зображені основні персонажі християнського віровчення. Вони розташовані в суворому порядку, згідно з «небесною ієрархією». Усі мозаїки виконані на сяючому золотому тлі. Їм притаманні вишуканий малюнок, багатство барв, яскравість і насиченість тонів. Усього палітра мозаїк налічує 177 відтінків кольорів. На склепінні головного вівтаря — славетний мозаїчний образ (Б,б)огоматері (О,о)ранти, руки якої здійняті в молитві. Віками її шанували як (Н,н)ерушиму (С,с)тіну Києва — Єрусалиму (З,з)емлі (Р,р)уської. Вона є символом вічності Києва — духовного осердя й столиці Русі-України.

У соборі зберігся великий цикл знаменитих світських фресок. На стінах центральної нави зображено парадний вихід сім’ї Володимира (В,в)еликого — цей княжий груповий портрет символізує хрещення Русі. У сходових вежах, що ведуть на княжі хори, розміщено тріумфальний палацовий цикл фресок. Він розповідає про укладення династичного шлюбу князя Володимира і візантійської принцеси Анни наприкінці Х ст., який поклав початок хрещенню Русі.

Цінною реліквією собору є мармуровий саркофаг Ярослава (М,м)удрого, у якому покояться останки князя. Саркофаг вагою 6 т оздоблено пишним різьбленням.

Собор зберігає художній спадок кількох поколінь. У XVII-XVIII ст. у приміщення давніх відкритих галерей вбудовані (К,к)аплиця митрополита Петра Могили та (К,к)апела гетьмана Івана Мазепи. Чудовими творами в стилі (Б,б)ароко є мідні позолочені двері початку XVIII ст. та різьблений позолочений (І,і)коностас (1747 р.) (Із журналу).

Дослідження аналіз

· Чому в словосполученнях запорізькі вулиці, Запорізька Січ і Запорізька область те саме слово пишеться в одному випадку з малої літери, а в інших — з великої? (У словосполученні «запорізькі вулиці» прикметник утворено від власної назви і вжито не як власну назву, а як загальну (таких вулиць багато), тому він не є компонентом складного власного географічного найменування)

· Чому слово січ пишуть з великої літери? (Слово «січ» утратило своє пряме, конкретне значення, воно не є родовим до певної групи предметів, явищ)

· Чому в слові закон Ньютона перше слово пишуть з малої літери? (це сполучення є загальною назвою, терміном, у якому з великої літери пишуть тільки прізвище; слово «закон» пишуть з великої літери в документах державного значення, у яких ідеться про один конкретний закон)

· Чому в сполученні архімедова теорема присвійний прикметник, утворений від власної назви, пишуть з малої літери? (Це стале фразеологічне сполучення, у ньому присвійний прикметник не вказує на приналежність чогось особі)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

□ Сьогодні я задоволений (-а)/незадоволений (-а) роботою на уроці.

□ Які правила залишилися незрозумілими?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Напишіть есе на тему «Мій вибір — жити й творити в Україні».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити