Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 42. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про правила перенесення слів, уміння поділяти слова на склади; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння виправляти помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови, розширення світогляду, естетичні почуття.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Керуй своїм настроєм, бо якщо він не підкорюється, то повеліває (Горацій).

Візьмемо до уваги слова давньоримського поета Горація (65 р. до н. е.— 8 р. н. е.) і налаштуємося на плідну працю.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання. Комунікативний практикум (вибіркове заслуховування есе на тему «Мій вибір — жити й творити в Україні»).

Пунктуаційний практикум

► Поясніть розділові знаки у вислові Горація. (Кома між головною і підрядною частинами СПР; кома між парним сполучником якщо..., то; між підрядними сполучниками бо та якщо кома не ставиться, тому що є продовження підрядного речення, приєднане частиною парного сполучника то)

► Складіть схему речення.

Бліцопитування

· Із чого утворено слова? Як утворюються склади?

· Що робити, коли слово не поміщається в рядку?

· Чи всі слова можна поділити для переносу?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтеся з правилами перенесення слова з рядка в рядок.

Дослідження-спостереження

► Визначте скільки в слові звуків, букв, складів. Запишіть слова в зошит, поділивши їх для переносу. За якими правилами переносять подані слова?

Джміль, дзьоб, піджак, підживити, дзеркало, ґудзик, підзаголовок, саджають, поджеркотіти, відзначити.

Їжак, читаю, краї, сильно, мрія, підйом, військкомат, арф’яр, пір’їна, зім’яти, навчити, юннат, далекосхідний.

Вибірково-розподільна робота

► Запишіть у дві колонки власні назви і назви мір з цифрами: 1) ті, що можна переносити; 2) ті, що не можна переносити.

Пан Шевчук, п. Шевчук, Микола Віталійович Лисенко, М. В. Лисенко, 2018 рік, 2018 р., 7 г, 7 грамів, вид-во, р-н, район, 2-му, № 15.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Я — редактор

► Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення.

► Дайте тексту назву.

► Виправте помилки, поясніть їхню причину.

Музика — це мистецтво, що використовує для втілення художніх образів звуки й тишу, які певним чином організовані в часі.

Сприйняття музики — це складний психічний процес, що загалом має дуальну природу. З одного боку — це акустичне сприймання звукових сигналів через органи слуху людини, а з другого боку — це процес відтворення художнього образу, що зак-ладенний композитором в музичній матерії. Музика часто передає такі відтінки почуттів й емоційних переживаннь, які важко передати словами, і, можливо, саме тому цілющі властивості музики мають багатовікову історію. У стародавніх пам’ятках, що дійшли до наших часів, музика фігурує як лікуючий засіб. Наприклад, тисячу років тому лікував музикою Авіценна.

В 1950 р. в США була створена Національна асоціація музичної терапії. З 1961 р. навчальні музично-терапевтичні програми були започатковані в багат-ьох Європейських країнах.

Сучасні дослідження в цьому напрямку підтверджують, що музика сприяє змінам у свідомості людини та посилює синтез речовин, які мають зас-покійливу та знеболюючу дію, а також забезпечують активізацію імунітету, покращують настрій.

Готуємося до ЗНО

► Із поданих варіантів відповідей знайдіть одну правильну.

1. Укажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.

А хо-джу, міль-йон, роз-бій, три-главий, під-класти;

Б спросон-ня, морсь-кий, се-стра, больо-вий, І. Я.-Франко;

В Лук’-ян, ріл-ля, при-йти, кіст-ка, по-дзвонити;

Г сіль-ський, полу-м’я, розі-гнати, кукуру-дза, від-діл;

Д тка-цький, без-смертний, безуста-нно, братств-во, стат-тя.

2. Правильно поділено для переносу всі слова рядка:

А під-казка, ґу-дзик, ки-яни, при-свячений;

Б бать-ко, сид-жу, об’-єкт, щас-тя;

В бад-ьорий, міль-ярд, кольо-ри, яск-равий;

Г жит-тя, але-я, пере-крити, козаць-кий;

Д опе-рація, ві-сь, львів-ський, щед-рість.

3. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку:

А сиві-ють, видиок-руг, небес-ний;

Б баталь-йон, урожай-ний, поя-ва;

В зуст-річний, заме-тіль, ате-льє;

Г водо-йма, ор-линий, лис-тяний;

Д пре-святий, узбі-ччя, трав’-яний.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Проаналізувавши роботу на уроці, продовжте речення.

· Зрозумів...

· Не впевнений, що зрозумів...

· Важким виявилося...

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Повторіть теоретичний матеріал, підготуйтеся до тестів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити