Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 43. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета (формування компетентності): предметні: знання принципів орфографії, правил орфографії; ключові: уміння вчитися: уміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, інформаційні: навички роботи з джерелами інформації, загальнокультурні: навички самоорганізації.

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форм.

Проведення інструктажу щодо виконання їх.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по п'ять варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок;

Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка;

В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний;

Г шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі;

Д ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний.

2. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

А рум..яний, свято, мавп..ячий, зор..яний, п..ять;

Б з..єднання, пів..яблука, розм...якшити, солов..їний, дит..ясла;

В пан..європейський, з..явитися, п..явка, м..язи, без..іменний;

Г рум..яний, тьм..яний, торф..яний, голуб..я, матір..ю;

Д перед..ювілейний, за..їхати, черв..як, надвечір..я, від..їзд.

3. У якому рядку всі слова пишуть з ь?

А Донец..кий, казахс..кий, Гриц..ко, різко, сон..ця;

Б багат..ма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні;

В кіл..це, їдал..ня, учител..ство, ріж.., доч..ці;

Г ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці;

Д п’ят..десят, радіс..тю, корист.., брен..кати, Гал..ці.

4. У якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словотворенні чи словозміні?

А Садити, світити, вчити, дерти, вимірювати;

Б мостити, пекти, ловити, любити, хотіти;

В дробити, оформлювати, стерегти, брати, везти;

Г берегти, їздити, кликати, мести, жити;

Д бігти, кришити, ломити, терти, упирати.

5. З’ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

А Розніжений, розброєний, безземельний, беззаконний, південний;

Б машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний;

В буквений, бризкання, коріння, латаття, піддашшя;

Г віддзеркалення, ссавці, стаття, цілинник, юннат;

Д взуття, тертя, угіддя, надбання, наріччя.

6. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно;

Б доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк;

В шістсот, провісник, вискнути, свиснути, гуснути;

Г безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий;

Д ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

7. У якому рядку всі слова пишуться з малої літери?

А (ш)евченківська премія, (ф)ранківські сонети, (ш)евченківський вечір, (а)рхімедова (с)піраль;

Б (п)ушкінський стиль, (ш)евченківські лауреати, (б)альзаківські традиції, (е)зопівська мова;

В (д)амоклів меч, (г)ордіїв вузол, (п)рокрустове ложе, (ф)ранківська кімната;

Г (п)південний степ, (в)олодимирська церква, (м)іністерський наказ, (у)країнські традиції;

Д (д)ніпровські береги, (п)івденний регіон, (о)деська автострада, (к)київські вулиці.

8. Укажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.

А Зруй-нувати, сльо-за, бо-йовий, наро-дження, лег-кий;

Б Роз’яс-нити, під-в’язати, рай-он, бай-ка, Мар’-ян;

В Май-ор, май-ка, пос-тіль, безі-менний, яг-ня;

Г Люд-ство, кур’-єр, рибаль-ство, ор-фограма, вліт-ку;

Д Ви-цвісти, юна-цький, вір-ність, ан-тена, пест-ливий.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Поєднайте принципи, позначені цифрою, із прикладами, позначеними буквами. Принципи написання слів:

1 Фонетичний

2 Морфологічний

3 Традиційний

4 Смисловий

А Осінній, навчаються, розшити, вогко, весна

Б Козацький, створити, гарячий, вікно, чуб

В Роман, Роман, не має, немає, якби, як би

Г Ванна, щедрість, єдність, лимон, митрополит

10. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами. В усіх словах уживається:

1 Префікс -з.

2 Префікс -с.

3 Префікс пре-.

4 Префікс при-

А Пр..чудовий, пр..скорений, пр..цікаво, пр..подобний

Б ..цілити, ..сунути, ..чавити, ..шити

В ..приятливий, ..хотіти, ..фокусувати, ..травити

Г пр..освященство, пр..естол, пр..добрий, пр..зирливий

Д пр..прятаний, пр..вернути, пр..бережний, пр..святити

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Сиваш, Несвіж, Коломак, Нью-Йорк, Чукотка.

12. Перепишіть текст, виправивши помилки:

Поширенний в нашому краї і оспіванний в народі барвінок здавна. Значне містце як символ займав він у віруванях давніх славян, насамперед в Київській русі. З тих пір вічнозелений чагарничок назавжди увійшов у побут, звичаї та обряди нашого народу.

ІІ варіант

Завдання 1-8 мають по п'ять варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з и.

А Кр..шити, кр..ве, к..шеня, малес..нький, тр..вога;

Б д..тина, др...мати, тр..мати, л..мон, п..ріг;

В м..нулий, т..хенький, кр..ниця, мереж..во, гл..тати;

Г пташ..ня, вул...ця, прізв..сько, спостережл..вий, заруч..ни;

Д обробл..ний, плет..во, Оленч..не, кош..чок, іст..на.

2. У якому рядку всі слова пишуться без апострофа?

А Рута-м..ята, дзв..якнути, пор..ядок, р..ясно, невід..ємний;

Б без..іменний, пор..ятунок, Св..ятополк, моркв..яний, тьм..яний;

В перемир..я, багр..янець, бур..ян, зів..ялий, первосв..ященик;

Г Мін..юст, духм..яний, бур..як, краков..як, зор..яний;

Д Лук..ян, дев..ятнадцять, сер..йозно, різьб..яр, цв..ях.

3. Укажіть, у якому рядку всі слова пишуть зі ь.

А Приятел..ці, нян..чити, дон..ці, Гор..кий, порад..те;

Б Парас..ці, нен..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся;

В поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці;

Г вел..можа, сіл..лю, брен..кати, камін..чик, бат..ківський;

Д склян..ці, баб..ці, ін..ший, добровол..ці, пишаєш..ся.

4. У якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словотворенні чи словозміні?

А Чотири, водопій, сон, мох, шелест;

Б особа, пшоно, череда, вовк, студент;

В голова, слово, осінь, Канів, перемога;

Г стояти, сім, джерело, тінь, берег;

Д вітер, женити, сторона, рот, береза.

5. У якому рядку в усіх словах подвоюється буква н?

А Бездоган..ий, лавин..ий, смажен..ий, левин..ий, освітлен..ий;

Б антен..ий, годин..ик, огнен..ий, страшен..ий, священ..ик;

В олов’ян..ий, орлин..ий, зачеплен..ий, латун..ий, височен..ий;

Г електрон..ий, ешелон..ий, лимон..ий, колон..ий, однозмін..ий;

Д поколін..я, жадан..ий, написан..ий, адресован..ий, навчальн..ий.

6. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий;

Б рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний;

В форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний;

Г шістнадцять, кістлявий, гігантський, студентський, чесний;

Д тижневий, шелеснути, поїзний, серце, власний.

7. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери?

А (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (д)алекий (с)хід, (міжнародний (к)омітет (ч)ервоного (х)реста, (в)олинська (о)бласть, (д)ень (п)рацівників (о)світи;

Б (б)огдан (х)мельницький, (а)кт (п)роголошення (незалежності (у)країни, (н)обелівська (п)ремія, (е)поха (в)ідродження, (н)овий (р)ік.

В (р)еспубліка (б)олгарія, (з)ахідна (у)країна, Нестор (літописець, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв

Г (п)івденне (п)олісся, (д)авидів (б)рід, (в)сесвітня (р)ада (м)иру; (к)онституція (у)країни, (я)рослав (м)удрий;

Д (м)іністерство (ю)стиції України, (п)резидент (у)країни, (р)еспубліка (п)ольща, (в)ерховна (р)ада (у)країни, (к)абінет (міністрів (у)країни;

8. Укажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.

А Яб-луня, збіж-жя, нау-ка, май-но, синьо-го;

Б різь-бяр, без-хмарний, студент-ство, хо-джу, сі-м’я;

В ві-дімкнути, без-іменний, від-жити, при-йшов, надз-вичайний;

Г Пташ-ка, нет-то, дово-джу, роз-дріб, перехрес-ний;

Д Гай-ок, край-ня, наро-джувати, роз-квіт, кіль-це.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Поєднайте принципи, позначені цифрою, із прикладами, позначеними буквами. Принципи написання слів:

1 фонетичний

А Щедрість, Мекка, левада, кизил, ясен

2 морфологічний

Б З гори, згори, щоб, що б, Лев, лев

3 традиційний

В Стіл, двері, дід, спитати, знання

4 смисловий

Г Боротьба, степи, зшити, намагаєшся, відділ

10. Поєднайте поняття, позначене цифрою, з прикладами, позначеними буквами. В усіх словах уживається:

1 Префікс -з.

2 Префікс -с.

3 Префікс пре-

4 Префікс при-

А Пр..крити, пр..в’язати, пр..везти, пр..старкуватий

Б ..шити, ..гребти, ..митий, ..чесати, ..правити

В ..питати, ..фотографувати, ..казати, ..тягти

Г пр..спокійний, пр..пізнитися, пр..білений, пр..блуда

Д пр..гарний, пр..хороший, пр..погано, пр..білий

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Утворіть іменники за допомогою суфікса -ин-.

Вінницький, збаразький, солдатський, галицький, батьківський.

12. Перепишіть текст, виправивши помилки.

У Івано-Франківску у день незалежності України містським транспортом можна буде зкористатись бескоштовно. Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського Міськвиконкому, проїхатися можна за однієї умови — треба бути одягненним у національне вбраня (вишиванку). Планують тим, хто прийде на святкуваня у вишиванках, вручити памятні подарунки.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

· Які завдання були складними? Чому?

· Із якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Напишіть есе на тему «Ця музика надихає».

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої

форми

з вибором однієї правильної відповіді

на відповідність

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

Д

Б

Г

Б

А

Д

Б

В

1-В,

2-Г,

3-А,

4-В

1-Б,

2-В,

3-Г,

4-ДВаріант 2

В

Б

А

В

Г

Д

Г

В

1-Б,

2-А,

3-Г,

4-В

1-В,

2-Б,

3-Д,

4-АКількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

Варіант 1

11. Сиваський, Несвізький, Коломацький, Нью-Йоркський, Чукотський.

12. Перепишіть текст, виправивши помилки.

Поширений у нашому краї й оспіваний у народі барвінок здавна. Значне місце як символ займав він у віруваннях давніх слов’ян, насамперед у Київській Русі. З тих пір вічнозелений чагарничок назавжди увійшов у побут, звичаї та обряди нашого народу.

Варіант 2

11. Вінниччина, Збаражчина, солдатчина, Галичина, Батьківщина.

12. Перепишіть текст, виправивши помилки.

В Івано-Франківську в День незалежності України міським транспортом можна буде скористатися безкоштовно. Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, проїхатися можна за однієї умови — треба бути одягненим у національне вбрання (вишиванку). Планують тим, хто прийде на святкування у вишиванках, вручити пам’ятні подарунки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити