Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 44. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, З ДЕФІСОМ

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про написання складних слів, уміння утворювати нові слова й форми слів; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння виправляти помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови; світоглядні уявлення; повага до праці.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Впади сім разів, піднімися вісім (Китайське прислів’я).

Ми будемо працювати, щоб виправити помилки, яких припустилися в контрольній роботі, і вірити в себе, тоді з’являться сили піднятися восьмий раз.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Акцентуаційна хвилинка

ЧорнОслив, чорнослИвовий, чорнОпис, чорнорОб, чорнорОтий, гуртОжиток, рукОпис; Озеро — озЕра (мн.), два (три, чотири) Озера; дЕрево — дерЕва (мн.), два (три, чотири) дЕрева; жінка — жінкИ (мн.), дві (три, чотири) жІнки; Острів — островИ (мн.), два (три, чотири) Острови, вечорИ (мн.) — два вЕчори, один — одногО (Р. в.), одномУ (Д. в.), однИм (Ор. в.), усі до Одного, один за Одного, один Одного, сорокОвий, чотирнАдцять, чотирнадцятьОх, п’ятдесЯт, п’ятдесятИ, сімдесЯт, сімдесятИ, вісімдесЯт, вісімдесятИ.

Перевірка домашнього завдання (вибірково)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтеся з правилами написання складних слів (іменником, прикметником, числівником, займенником).

Робота з таблицею

► Упишіть подані слова як приклади в таблицю «Правопис складних іменників» відповідно до правил правопису.

Бор/машина, бор/ментол, україно/знавство, авіа/завод, машино/день, диско/бол, верхо/річчя, дівчина/голубка, пів/озера, скло/маса, полу/день, торфо/плита, електро/гітара, екскаваторо/ будування, торф/сирець, дип/кур’єр, жук/рогач, альфа/залізо, пів/ тисячі, бджоло/знавство, житло/площа, альфа/промені, електро/ кардіограф, вагоно/навантажувач, контр/адмірал, стерео/кіно/зал, напів/бокс, літ/гурток, покоти/поле, дівич/вечір, Верни/дуб, трудо/день, вугле/склад, термо/електро/генератор, борт/провідниця, вакуум/метр, вакуум/фільтр, Ново/українка, кафе/їдальня, норд/ вест, генерал/ад’ютант, Лисичка/Сестричка, глино/порошок, пів/ Африки, люби/мене, пасажиро/кілометр, міні/маркет, само/скид, міді/й/максі/спідниці, екс/король, націонал/ліберал, індо/європеєць, гамма/метод, аеро/фото/апарат, овоче/різка, дизель/мотор, яхт/клуб, сміттє/збірник, розрив/трава, авіа/лайнер, супер/маркет, авто/підйомник, пап’є/маше, мікро/елемент, крекінг/процес, стале/ бетон, спец/агент, спорт/обладнання, театр/студія, теле/естрада, фільм/мюзикл, фото/реклама, інтернет/новини, Олена/Вікторія, терапевт/жінка, Антонов/Овсієнко.

Моделювання «Карти пам'яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Правопис складних іменників». Доповніть її прикладами.

Правопис складних іменників

Частини складних іменників пишуть разом:

1) Слово + дієслівна основа, поєднані за допомогою сполучного звука:


2) прикметник + іменник, поєднані за допомогою сполучного звука:


3) іменник + іменник, поєднані за допомогою сполучного звука:


4) ім. + ім., перша частина якого є незмінним іменником іншомовного походження (роль сполучного звука виконує останній голосний першого іменника):


5) наказова форма дієслова + іменник:


6) кількісний числівник у формі Р.в (для числівника сто — Н. в.) + іменник:


7) частки пів-, напів- + іменник:

але: з власними назвами пишуть з дефісом:


8) з трьох і більше основ:


З дефісом пишуть:

1) протилежні за змістом поняття:


2) спеціальність, професія:


3) позначення казкових персонажів:


4) іменники, у яких перше слово вказує на особливість чи прикмету предмета, явища, названого другим словом:


5) складні одиниці виміру:

але:


6) державні посади, учені, військові:


7) з першою частиною лейб-, віце-, екс-, максі-, міді-, обер-, контр-:


8) іншомовні назви проміжних сторін світу:


9) назви деяких рослин:


10) скорочення іменників:


11) перша частина складного слова (яке пишеться разом або з дефісом), якщо далі йде слово з такою ж другою частиною:


12) назви істот, комах, мікробів:


13) назви нот, голосів, музичних інструментів:


14) запозичення з інших мов:

але деякі сталі сполуки пишуть окремо:


Прикладки пишуть з дефісом, якщо

1) прикладкою виступає родова назва:

але:


2) узгоджуваний іменник є прикладкою в постпозиції:

але:


3) іменник і прикладка міняються місцями:


4) означуваний іменник — видове поняття, а узгоджуваний — видове (прикладка входить до складу терміна і втрачає атрибутивне значення):


5) прикладки мають метафоричний характер:


Розподільна робота

► Випишіть складні прикметники та словосполучення у три колонки: 1) ті, що пишуться разом, 2) з дефісом, 3) окремо. М’ясо/сальний, м’ясо/заготівельний, біло/блакитний, білоцерківський, буряко/збиральний, приємно/здивований, блідо/лиций, блякло/синій, молочно/кофейний, солоно/копчений, військово/ повітряний, лісо/захисний, обернено/пропорціональний, червоно/ блакитно/жовтий, світло/шкірий, світло/ шоколадний, хлібо/різальний, червоно/гарячий, всесвітньо/відомий, всесвітньо/історичний, довго/тривалий, політико/економічний, політично/ зрілий, єдино/ кровний, сувенірно/подарунковий, олово/рудний, дво/весловий, слюсарно/монтажний, мало/досліджений, професійно/кваліфікований, тепловозо/будівний, ново/утворений, овоче/заготівельний, овоче/баштанний, західно/український, блакитно/окий, блакитно/ синій, біло/сніжний, сніжно/білий, м’ясо/яєчний, м’ясо/консервний, сто/тисячний, хімічно/зв’язаний, біло/емігрантський, біло/червоний, кам’яно/вугільний, народно/господарський, народно/демократичний, психолого/педагогічний, овоче/переробний, психологічно/ непідготовлений, суспільно/шкідливий, суспільно/політичний, військово/геодезичний, військово/зобов’язаний, широко/доступний, індо/європейський, хлібно/булочний, зелено/золотий, історико/фі- лософський, зубо/подібний, зубно/піднебінний, сірувато/димчастий.

Сформулюй правило

► До кожної з поданих груп слів сформулюйте правила написання.

1. Двадцятип’ятитисячний, сорокашестимільйонний (але: стотисячний) (Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку, крім сто).

2. Двоповерховий, триярусний, чотирикутник (На початку складних слів (прикметників, іменників) перші чотири числівники мають форми одно-, дво-, три-, чотири-).

3. Двохелементний, трьохактний, трьохопорний (але: двохсоттисячний трьохсотий, чотирьохмільйонний) (Форми двох-, трьох-, чотирьох- уживаються лише перед голосними).

4. Десятиденний, тридцятип’ятикілометровий, сорокакілограмовий, сімдесятирічний, п’ятисотрічний (але: дев’яносторіччя, стоголосий) (Усі інші числівники (крім дев’яносто і сто) мають форму родового відмінка).

5. Тисяча п’ятсот, тридцять вісім, тисяча дев’ятсот вісімдесят восьмий (Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо).

6. Три з половиною, чотирнадцять з лишком (Числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишемо окремо).

7. Бóзна-де, будь-чúй, котрúй-будь, хто-нéбудь, чий-нéбудь, кáзна-що, хтóзна-якúй (З дефісом пишемо складні займенники з компонентами бозна-, будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.).

8. Будь у кóго, будь на чóму, кáзна з кúм, кáзна при кóму (Пишемо окремо, тому що між займенником і компонентом з’являється прийменник).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Комплексна робота з текстом

► Визначте стиль тексту.

► Дайте текстові заголовок. Що він виражає: тему чи основну думку?

► Яке враження викликає у вас постать Миколи Михайловича Амосова?

► Чи можете ви назвати ще особистості, які зробили вагомий унесок у певній сфері діяльності?

► Чи є для вас хтось із них прикладом?

► Поясніть уживання великої літери.

► Випишіть слова з навскісною рискою, знімаючи її. Поясніть правопис цих слів.

► Поясніть орфограми у виділених словах, запишіть їх фонетичною транскрипцією, визначте буквено-звуковий склад.

► Зробіть пунктуаційний аналіз останнього речення.

Микола Михайлович Амосов — один із найвідоміших у світі кардіо/хірургів, який завдяки не/втомній праці й таланту став легендою української та світової медицини.

Він є осново/положником біо/кібернетики в Україні, академіком Національної академії наук України та Медичної академії наук України. Одним із перших у Радянському Союзі почав проводити операції на серці, створив Інститут серцево/судинної хірургії, а на міжнародному рівні він у/перше ввів у вживання протезування клапанів серця, що мають анти/тромботичні властивості.

Амосов — автор понад 400 наукових праць, у тому числі 19 монографій. Його доробок видано в США, Японії, Німеччині, Болгарії, а багато/річну діяльність відзначено державними нагородами.

Микола Михайлович народився 1913 року у звичайній сільській родині.

З дитинства захоплювався книгами. Жага до знань спонукала до навчання, і в 30-х роках він паралельно навчається у двох вишах — Всесоюзному заочному індустріальному інституті й Архангельському державному медичному інституті,— здобуваючи знання в галузях техніки й медицини. Микола Михайлович отримав два дипломи з відзнаками, мав плани на майбутнє, але все змінила війна. На посаді військового хірурга він пройшов цей важкий шлях, рятуючи здоров’я і життя людей на різних фронтах — Західному, Брянському, 1, 2, 3-му Білоруських, 1-му Далеко/східному. Рятуючи важко/поранених, набув досвіду та майстерності й міг оперувати будь/яку частину тіла.

Після війни став завідувачем відділення хірургії Бердянської обласної лікарні, де створив власну методику резекції легенів при раку й туберкульозі. З цієї теми видатний хірург захистив спочатку кандидатську, а потім докторську дисертації.

Поворотним у кар’єрі талановитого лікаря став 1957 рік, коли під час відвідування Мексики, у/перше побачив операцію на відкритому серці з використанням апарата «штучне серце». Повернувшись на Батьківщину, він починає працювати в цьому напрямі і згодом очолює Інститут серцево/судинної хірургії в Києві. Працюючи кардіо/хірургом, постійно впроваджує нові технології, разом з іншими винахідниками розробляє апарат штучного крово/обігу, проводить понад 6 тисяч операцій на серці. Свою останню операцію хірург провів, коли йому вже минуло 80 років.

Окрім хірургічної практики, геній медицини писав книги, які принесли йому популярність у широкого загалу читачів. Його книга «Роздуми про здоров’я» була видана гігантським семи/мільйонним тиражем.

2002 року видатного хірурга, письменника, громадського діяча не стало. Рятуючи тисячі життів, він не/міг не/спів/переживати, не/ дозволяв собі працювати у/пів/сили, і його серце не витримало. Але він лишається в пам’яті мільйонів людей, які розуміють його внесок у науку, які вважають його людиною/епохою і вдячні за винаходи, які й сьогодні продовжують дарувати багатьом здоров'я і життя.

За результатами опитування (2008 рік), Микола Амосов був визнаний другою людиною, після Ярослава Мудрого, яка удостоєна звання «Великий українець усіх часів» (Зі статті).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Яку б оцінку ви поставили собі за роботу на уроці?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Змоделюйте «Карти пам'яті» для правопису прикметників, числівників і займенників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити