Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 45. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК (ЗБОКУ - З БОКУ, ЗРЕШТОЮ - З РЕШТОЮ, ВСЕРЕДИНІ - В СЕРЕДИНІ ТОЩО)

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про правопис прислівників; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння виправляти помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Найслабше чорнило краще, ніж найміцніша пам'ять (Китайське прислів’я).

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Акцентуаційна хвилинка

ФенОмен, спортсмЕн, супермЕн, двійнЯ, руслО, жалО, суднО, гальмО, рондО (шрифт; віршований розмір), рОндо (жанр музичного твору), довІдник, піцЕрія, покАзник, прИступка, прИчіп, прИязнь, прИятель, котрИй, флюорогрАфія, рефлЕксія, громадЯнка — громадЯнин, ветеринАр — ветериАрія, інженЕр — інженЕрія, металУрг — металУргія, індУстрія, фОрзац, фОльга — фОльговИй, жалюзІ — жалюзІйний, факсИміле — факсИмільний, лАте, рАз — рАзом — одноразОвий, анІж, абИхто, аніхтО.

Перевірка домашнього завдання

Бесіда

· Як поділяються за будовою прислівники?

· Назвіть прислівникові суфікси.

· Які класифікації прислівників ви пам’ятаєте?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичним матеріалом підручника.

Моделювання «Карти пам'яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Правопис прислівників». Доповніть її прикладами.

Правопис прислівників

Правила

Приклади

Подвоєння приголосних

Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, зберігають правопис цих прикметників:

Туманний — туманно

Правопис складних прислівників.

Разом пишуться, якщо утворені сполученням:

1) прийменника з прислівником:

2) прийменника з іменником, який уже не вживається:

3) прийменника з коротким прикметником;

4) прийменника з числівником;

5)прийменника із займенником;

6) кількох прийменників зі словом будь-якої частини мови:

7) з кількох основ;

8) часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- із будь-якою частиною мови.

Окремо пишуться прислівникові сполуки, утворені:

9)прийменником з іменником:

10) з двох іменників (зрідка — числівників) та одного або двох прийменників:

11) поєднанням слова в називному відмінку зі словом в орудному відмінку:

кінець кінцем, один одним, сама самотою

12) з угоджуваних з іменниками числівників, займенників:

13) прийменника з повним прикметником чоловічого (середнього) роду:

14) прийменника по зі збірним числівником;

З дефісом пишемо складні прислівник, утворені:

15) від прикметників і займенників за допомогою прийменника по та суфікса -ому або (-к) и:

16) за допомогою прийменника по від порядкових числівників:

17) неозначені складні прислівники з частками -то, будь-, -небудь, казна-, хтозна-

18) з двох прислівників;

19)повторенням слова або основи без службових слів або зі службовими словами між ними

Моделювання слів

► Запишіть слова, вставивши, де потрібно, букви. З-поміж поданих слів визначте прикметники й утворіть від них прислівники.

Стриман..ий, невблаган..ий, нездІйснен..ий, нездійснЕн..ий, освячен..ий, священ..ий, самовід..ан..ий, без..ахисн..ий, неждан..ий, негадан..ий.

Дослідження-аналіз

► Порівняйте прислівники. Поясніть правила їхнього написання.

57 тт

поодинці

раз у раз

всього-на-всього

угорі

на-гора

► З’ясуйте приналежність слів частини мови. Чому в одних випадках буквосполучення є словом, а в інших — префіксом?

попід вікнами

попідвіконню

по вовчому сліду

глянув по-вовчому

ліг на (лівий) бік

відкликав його набік

Цікаво, проте складно.

Цікаво про те розповів.

Довідка. Прийменник у реченні відноситься до іменника або особового займенника. Якщо він поєднується з іншою частиною мови, то стає префіксом.

Сполучники можна заміняти іншими синонімічними сполучниками: таж — адже, теж — також, тож — тому, якби — коли б, якщо — коли, щоб — аби, проте — однак, зате — але, притому — до того ж. Однозвучні ж поєднання інших частин мови сполучниками замінити не можна.

► Порівняйте речення. Поясніть відмінності в написанні омонімів.

Чи є що краще, лучче в світі,

Як укупі жити,

З братом добрим добро певне

Познать, не ділити? (Т. Шевченко)

Сніжинки.. крутилися, збивалися в/купу, і та купа росла, більшала і, наче стовп, піднімалася вгору (Панас Мирний)

Вперше довелось мені серед народу бути в таку годину (Ганна Барвінок).

Зайдемо в перше село

Ви все якось уникаєте розмовляти про те, що мене найбільш хвилює! (Захар Мороз)

Як ось і гості на поріг

Але я знаю, що зрештою ми переможемо! Глибоко всередині вірю в це!

Врізався він з рештою своїх незамайківців у середину поляків (Олександр Довженко)

Довідка

Укупі — прислівник; у купу — прийменник з іменником;

вперше — прислівник; в перше — прийменник з порядковим числівником;

якось- прислівник; як ось — частки.

Диктант з коментуванням

► Запишіть прислівники відповідно до правопису, коментуючи правила.

По-новому, по-товариськи, потричі, по троє, по-перше, на виплат, заодно, запанібрата, відтепер, на потім, до завтра, без упину, навосьмеро, пополудні, не до вподоби, спідлоба, по правді, на ніщо, нінащо, на жаль, нашвидкуруч, мимохідь, чимдуж, все одно, час від часу, один в один, всього-на-всього, повік-віків, з давніх-давен.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Лінгвістичне спостереження

► Поясніть, як правильно писати слова з навскісною рискою.

1. На/дворі було так гарно: сонячно, тепло... (А. Тесленко). 2. Ціла громада жінок на/дворі, та ще й на вулиці чимало (Леся Українка). 3. Дім аргоського царя Агамемнонав Мікенах пишно заквітчаний з/на/двору.. (Клітемнестра). 4. Верба товста, та в/середині пуста (Народне прислів’я). 5. За обідом Йосипа посадили в/середині, між старою й старим (Панас Мирний). 6. На/зустріч котились широкі, як море, степи (О. Гончар). 7. Нас запросили на/зустріч до прем’єр-міністра республіки (П. Козланюк). 8. Марта на/пам’ять витвердила «Плавай, плавай, лебедоньку» (Панас Мирний). 9. Прийми ж від робітників усього світу в подарунок на/ пам’ять ось цей золотий меч з написом (О. Довженко).

Довідка. Надвóрі — поза приміщенням, прóсто нéба, на повíтрі, на вóлі (поет.); всерéдині (усерéдині) — у межах, у внутрішній частині, протилежне зовні; назустріч — у напрямку, протилежному до того, в якому хто-, що-небудь рухається, наближається; напáм’ять (зі сл. знати, вивчати і т. ін.) — дослівно, слово в слово.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Оцінювання роботи учнів на уроці

Рефлексія

□ Я зрозумів правила на ... балів (за 12-бальною шкалою).

□ Мені було цікаво ...

□ Мені ... (є / немає) над чим замислитися.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Написати есе на тему «Ціна недбалості».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити