Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 49. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про написання слов'янських прізвищ українською мовою; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння бачити помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

У житті відбуваються речі часом дивовижні: найшвидше збивається з пуття той, кого непутящим починають звати (В. Шевчук).

· Що має таку силу змінювати навколишніх?

· Як треба ставитися до слова? (Відповідально)

· Про що вам говорить прізвище людини?

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фонетична розминка

► Виділене в поданому вислові слово запишіть фонетичною транскрипцією.

► Знайдіть слова, у яких тільки дзвінкі звуки і у яких тільки глухі звуки. Яку фразу для цього треба згадать (ХоЧ ФоКуС — Це ШеПіТ)

Перевірка домашнього завдання, Комунікативний практикум (вибіркове заслуховування есе на тему «Електронна чи паперова книга?»).

Моделювання мовних одиниць

► Від поданих імен утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові, поєднавши їх із чоловічими та жіночими іменами. Виділіть суфікси, поясніть правопис їх. З’ясуйте, від яких імен творяться дві форми імен по батькові.

Зразок: Олександр — Марія Олександрівна, В’ячеслав Олександрович.

Іван, Володимир, Микола, Михайло, Лука, Ілля, Ігор, Анатолій, Сергій, Сава, Віталій, Віктор, В’ячеслав, Владислав, Василь, Петро, Андрій, Прокіп, Микита, Терентій, Пантелеймон, Степан, Кирило, Кузьма, Влас, Іполит, Олексій, Дмитро, Аркадій, Юрій, Григорій, Георгій, Олексій, Панас, Павло, Лазар, Кіндрат, Хома, Валерій, Геннадій.

Довідка: від деяких імен можуть утворюватися дві форми імен по батькові:

□ Микола — Миколайович, Миколович;

□ Лука — Лукич, Лукович;

□ Сава — Савич, Савович,

□ Кузьма — Кузьмич, Кузьмович;

□ Ілля — Ілліч, Ількович (розм.);

□ Хома — Хомич, Хомович.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Прізвища відзначаються великою різноманітністю як щодо джерел виникнення, так і щодо граматичної будови. Прізвища належать до розряду іменників, але за походженням, будовою та особливостями відмінювання їх ділять на дві групи: прізвища іменникового типу й прикметникового типу. Записуючи прізвища не українського походження, їх не перекладають українською мовою, а передають відповідно до законів українського правопису й орфоепічних норм, зокрема, зберігається подвоєння приголосних

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичні відомості з теми уроку.

Моделювання «Карти пам'яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Передавання прізвищ українською мовою».

► Прокоментуйте правила передавання прізвищ українською мовою.

Передавання прізвищ українською мовою

Російська буква

Українська буква

Правила

Приклади

е

е

після приголосних

Александров, Лермонтов, Сенкевич, Чапек, Чебишев;

є

на початку слів;

Євдокимов, Єгоров, Єршов;

у середині слів:

1) після голосного;

2) після м’якого приголосного;

3) після твердого приголосного при роздільній вимові

1) Буєраков,

2) Афанасьєв,

3) Григор’єв

у суфіксах -ев, -еев російських прізвищ пишемо -єв, -єєа, якщо вони стоять не після шиплячих (ж, ч, ш), р, ц

Ломтєв, Алексєєв, Менделєєв,

але: Муромцев, Нехорошев, Писарев, Подьячев, Андреєв;

якщо російському кореневому е відповідає в аналогічних українських словах кореневий і, який не чергується з е, о:

Бєлінський, Звєрев, Рєпін, Мєстечкін, Насєдкін, Столєтов, Пєшковский

ё

йо

1) на початку слова;

2) після голосних,

3) після губних приголосних;

Йолкін,

Майоров,

Воробйов;


ьо

після м’якого приголосного перед о:

Треньов, Верьовкін, Дьорнов

е

у прізвищах, утворених від спільних для української та російської мови імен

Артемов (Артем), Федоров (Федір);

о

після ж, ч, ш, щ та ц

Хрущов, Пугачов, Почепцов

и

и

у прізвищах, належних до південнослов’янських мов, у яких немає розрізнення и-і(болгарська, сербська й ін.)

Величков, Житков, Христов, Белич, Караджич, Радич

1) після шиплячих

2) у суфіксах -ик, -ицьк, -ич, -евич, -ович

Чичиков, Конопницька, Божозович, Міклошич

у префіксі при-

Пришвін

якщо російському слову відповідає аналогічне українське

Виноградов, Пирогов

і

на початку слова та після приголосного (у польських, чеських і словацьких прізвищах)

Ігнатович; Ілієв, Івич, Лінда, Міцкевич

ї

після голосного;

Заїчкіна, Раїч, Стоїч

ы

и

після твердого приголосного:

Куницин

і

на позначення м’якого приголосного:

Коритін

-ец

-ець

твердий кінцевий приголосний ц у прізвищах із суфіксом -ець пом’якшується:

Скиталець, Боровець, Глуховець

Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:

-ий

-ий

після твердого приголосного:

Горький; Достоєвський;

-ій

на позначення м’якого приголосного:

Безкрайній;

-ая

після твердого приголосного (жін. рід)

Михайловська;

-яя

на позначення м’якого приголосного (жін. рід):

Крайня;

-ой

-ой

закінчення не змінюється:

Толстой;

Російські прикметникові прізвища на -ск-, -цк- в українській мові пишуться зі знаком м’якшення

У неслов’янських прізвищах букву ю після шиплячі ш, ж слід писати як у (в українській мові шиплячі тверді): Жуль Верн

У неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде: Ліфшиц, Моріц, Клаузевіц

Спостереження над мовним матеріалом

► Серед прізвищ учнів вашого класу запишіть: 1) ті, що мають українське походження; 2) ті, що належать до інших слов’янських мов; 3) прізвища неслов’янське походження.

► З’ясуйте, які прізвища не змінюються за відмінками. Поясніть, чому.

Лінгвістичне дослідження

► З’ясуйте, від яких слів утворилися подані російські прізвища. Які відповідники ці слова мають в українській мові. Чи відбуваються в них чергування? Запишіть російські прізвища відповідно до законів українського правопису.

Зразок: Белинский (рос. белый— укр. білий, білого, біленький) — Бєлінський.

Лесков, Каменев, Репин, Пешков, Лебедев, Столетов, Твердохлебов.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Розподільна робота

► Запишіть прізвища відповідно до українського правопису, доповнивши ними приклади таблиці.

Соловьёв, Донской, Новиков, Семёнов, Николаев, Цветаева, Бехтерев, Котёночкин, Грачёв, Бугаёв, Абраимов, Пирогов, Филиппов, Попович, Юрьев, Позняя, Дымарский, Марьянинов, Пригаров, Долгополая, Пятницкий, Плещеев, Миргородский, Рыбников, Тургенєв, Гурьин, Серёгин, Санников, Ильюшин, Борщёв, Пущин, Пушкин, Трубецкой, Лукъянов, Воинов, Недич, Елизаров, Шишкин, Арефьев, Дьяконов, Обручев.

Комплексна робота з текстом

► Прочитати вголос текст. Визначте його стиль і тип мовлення.

· Яка причина появи подвійних прізвищ?

· Уставте пропущені літери.

· Наведіть власні приклади подвійних прізвищ відомих вам людей.

· Виділене прізвище провідміняйте.

· Назвіть пунктограми в першому реченні.

У часи Катерини ІІ за великі заслуги перед державою до основного прізвища такої людини додавали найменування, яке нагадувало про ці заслуги (найчастіше це були воєнні заслуги).

Так, Суворову за перемогу під Римником було присвоєно звання Римникського, в офіційних паперах писалося Суворов-Римникський.

У ХVІІІ ст. таким способом були утворені такі подвійні найменування: Рум..янц..в-Задунайс..кий, До..горукий-Кримс..кий, Пот..омкін-Тавр..йс..кий, Мурав..ов-Амурс..кий та ін. У Кутузова виявилося аж три прізвища: Голен..щ..в (предок — Василь Голенище), Кутузов (давній засновник роду — Кутуза), Смоленський (за боротьбу з Наполеоном він дістав почесний титул князя Смоленського) (А. Коваль).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Продовжте речення:

· Я зрозумів ...

· Важким виявилося ...

· Сумніваюся в засвоєнні ...

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Дослідіть походження вашого прізвища. Воно походить:

а) від імені;

б) від географічної назви;

в) від роду діяльності (назви професії);

г) від назви предмета, ознаки, явища та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити