Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 52. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета (формування компетентності): предметні: знання принципів орфографії, правил орфографії; ключові: уміння вчитися: уміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, інформаційні: навички роботи з джерелами інформації, загальнокультурні: навички самоорганізації.

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по п'ять варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Разом треба писати кожне слово рядка:

А теле/зірка, міні/автомобіль, біо/кефір, радіо/станція;

Б екс/прем’єр, термо/сумка, мікро/елементи, авіа/лайнер;

В спорт/майданчик супер/яхта, кіно/фестиваль, лже/пророк;

Г лейб/медик, екстра/ординарний, фото/зйомка;

Д гамма/промені, термо/регулятор, унтер/офіцер, відео/музика.

2. Окремо треба писати кожне слово рядка...

А аеро/гамма/спектро/метрія, екс/директор, аж/ніяк, акордно/ оплачуваний;

Б акустично/однорідний, аномально/теплий, безмежно/відданий, риба/кит;

В аксіоматично/побудований, альт/квартет, архі/складний, багат/вечір;

Г акцентно/ритмічний, альфа/радіометр, безнадійно/втрачений, без/сліду;

Д акцентно/виділений, без/пуття, без/потреби, безумовно/корисний.

3. Визначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом.

А Аби/хто, ані/який, де/котрий, ні/скільки, де/що;

Б будь/що, ані/чий, казна/хто, ні/який, аби/який;

В аби/котрий, де/який, ані/хто, будь/хто, хтозна/що;

Г ні/хто, ні/який, хто/небудь, що/сь, будь/який;

Д ні/у/кого, ні/що, де/хто, де/у/кого, ні/який.

4. Усі прислівники пишуться разом у рядку:

А куди/небудь, раз/у /раз, час/ від/ часу, на/вмисне;

Б без/пуття, без/упину, без/смаку, босо/ніж;

В без/перестанку, в/решті, від/тепер, що/хвилини;

Г що/дня, у/бік, хтозна/де, без/відома;

Д на/пам’ять, як/не/як, по/християнському, на/щастя.

5. Визначте рядок, у якому допущено помилку в правописі прийменників:

А з-над, понад, попід, з-попід, поряд;

Б на випадок, незважаючи на, з метою, впродовж, з-під;

В посеред, з-посеред, завдяки, згідно з, з-поміж;

Г за для, всупереч, вздовж, опріч, щодо;

Д обабіч, залежно від, поміж, упродовж.

6. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з часткою не написано правильно.

А ненавидіти, незважаючи на, нечитаючи, не мій, не один;

Б не турбувати, неабияк, невиконана вчасно робота, невесело (сумно), не та;

В не сьомий, недовіра, несамовито, нещодавно, не мовбито;

Г нелегко, невтямки, не люблю, не проживши, не абиякий;

Д неподалік, не десять, непрочитана книга, немов, нехтуючи.

7. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку.

А інтер’єр, гравюра, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал;

Б капюшон, об’єкт, кар’єра, прем’єра, портьєра;

В бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер;

Г фельєтон, більярд, пюре, інтерв’ю, б’юро;

Д Ньютон, мільярд, п’єса, коров’як, ін’єкція.

8. У якому рядку на місці пропущеної літери треба писати и?

А Р..туал, д..спетчер, інц..дент, ц..фра, в..кінг;

Б д..версант, д..ктор, д..алог, Р..м, д..ригент;

В р..нг, експер..мент, конт..нент, К..пр, б..ографія;

Г кред..т, гард..на, Дж..гіт, метод..ка, К..тай;

Д з..гзаг, Лейпц..г, Л..сабон, Л..ван, ш..рма.

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Поєднайте правила графічного скорочення слів, позначені цифрою, зі словами, позначеними буквами.

1 У кінці графічних скорочень зазвичай ставлять крапку

2 Графічні скорочення одиниць виміру пишуть без крапки на місці скорочення

3 При скорочуванні використовують дефіс

4 Скорочення не відбувається

А бібліотека, доктор, видавництво, сільськогосподарський

Б вища, латина, міська

В гектар, сантиметр, тонна, мілілітр

Г академія, грудень, кабінет, порівняйте

10. Поєднайте норми правопису складних географічних назв, позначених цифрою, з прикладами, позначеними буквами.

1 Пишемо и

2 Пишемо ї

3 Пишемо з дефісом складні географічні назви

4 Винятки

А С..дней, С..лезія, С..нгапур, Т..роль

Б Алж..р, С..цилія, Ваш..нгтон, Ч..каго

В Ка..р, Альта..р, Ізма..л, Гавай..

Г Пýща / Водúця, Берíзки / Бершáдські, Вíта / Поштóва, Дмитро / Варварівка

Д Красне / Друге, Новúй / Сад, Сомкóва / Долина, Ширóкий / Яр

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Перепишіть текст, виправивши помилки:

Біогенез (від біо... і гр. γένεσις — походження) — 1) утворення молекул органічних речовин, а також над молекулярних ультраструктурних компонентів клітин у живих організмах; 2) емпиричне узагальнення, згідно з яким будь-яка клітина виникає з клітини. Цьому узагальненню до серед. ХІХ с. протистояли уявлення про можливість само зародження організмів. Дослідження фр. вченого Л. Пастера, проведені на мікро-організмах, переконливо довели безпідставність твердження про можливість само зародження живих істот; 3) одна з гипотез про походження життя на землі (Зі словника).

12. Запишіть слов’янські прізвища відповідно до українського правопису:

Нехорошев, Одайник, Сеченов, Григорьев, Воислав.

ІІ варіант

Завдання 1-8 мають по п'ять варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Разом треба писати кожне слово рядка:

А пів/Києва, напів/імла, пів/ягоди, пів/ялинки

Б пів/місяця, напів/турок, пів/Європи, пів/яви

В пів/Польщі, напів/зігнутий, пів/чобітки, напів/завод

Г пів/острів, напів/зроблений, пів/озера, напів/провідник

Д полу/шубок, пів/Азії, напів/забутий, пів/фінал

2. З дефісом треба писати кожне слово рядка:

А крило/подібний, круг/земельний, легко/доступний, лейб/гвардієць;

Б кримінально/правовий, крути/вус, лизо/блюдство, лимонно/ кислий;

В критико/бібліографічний, крос/модуляція, лимонно/жовтий, лист/замовлення;

Г видно/край, лампа/спалах, лірико/символічний, ліро/хвіст;

Д ліберально/політичний, лінгво/дидактичний, ліро/епічний, солодко/пряний.

3. Позначте рядок, у якому всі числівники записано правильно:

А двадцять чотири, чотири мільйонний, сімдесят вісім, сто дев’яносто два;

Б двохтисячний, трьохсотп’ятдесятимільйонний, сто сорок сім, вісімдесят;

В шістьма десятими, 130-річчя, сорока шести тисячний, двосерійний;

Г дев’яностомільйонний, вісьмох, двістісороктретього, дві десяті;

Д трисотий, триніжок, двох’ярусний, статридцятиріччя.

4. З’ясуйте, у якому рядку всі прислівники написано правильно:

А віднині, аніяк, спідлоба, напередодні, до вподоби;

Б без кінця-краю, уві сні, як-небудь, день-у-день, по-семеро;

В по-друге, де-не-де, пліч-о-пліч, до тепер, натщесерце;

Г у цілому, часто-густо, по одинці, всмак, потихеньку;

Д довкола, по-тихесеньку, врізнобіч, силоміць.

5. Визначте рядок, у якому сполучники пишуться окремо:

А як/що, що/б, через/що, про/те, не/наче;

Б як/тільки, не/мов/би, як/би, що/би, а/би;

В для/того/щоб, з/того/часу/як, незважаючи/на/те/що, у/міру/ того/як, тому/що;

Г у/зв’язку/з/тим/що, ні/би, так/що, в/наслідок/того/що, а/бо;

Д з/тим/щоб, ніби/то, наче/б/то, при/тому, як/же.

6. Визначте рядок, у якому всі частки пишуться з дефісом:

А як/от, так/то, хтозна/коли, сядь/бо, взяв/таки;

Б поки/що, скинь/но, де/коли, будь/як, ні/хто;

В як/би, казна/де, аби/хто, немовби/то, коли/сь;

Г ну/й, зроби/ж, якби/то, отакий/то, таки/написав;

Д що/най/кращий, не/долік, котрий/небудь, ні/на/що.

7. У якому рядку всі слова записані правильно?

А Пенні, тона, булла, вілла, група;

Б манна, бароко, комісія, голандець, апарат;

В іррегулярний, інтеллігенція, Руссо, Шиллер, Ніцца;

Г мадона, панна, сума, нетто, брутто;

Д сюрреалізм, донна, імміграція, Ясси, Діккенс.

8. У якому рядку на місці пропущеної літери треба писати и?

А Ц..стерна, к..парис, сп..рт, екватор..я, п..нгвін;

Б арт..кль, сп..чрайтер, реж..сер, студ..я, тр..умф;

В л..мон, дез..нфекція, штр..х, колор..т, д..аграма;

Г с..гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..апазон;

Д т..тан, ід..лія, к..ргиз, д..спут, с..мпатія,

У завданнях 9-10 треба встановити відповідність. До кожного рядка, позначеного буквою, дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Поєднайте правила графічного скорочення слів, позначені цифрою, зі словами, позначеними буквами.

1 У кінці графічних скорочень зазвичай ставлять крапку

2 Графічні скорочення одиниць виміру пишуть без крапки на місці скорочення

3 При скорочуванні використовують дефіс

4 Скорочення не відбувається

А вулиця, дивись, грецький, жовтень

Б південно-західний, університет, район, завод

В олійна, учена, червона

Г мільярд, метр, центнер, кілограм

10. Поєднайте правила правопису складних географічних назв, позначених цифрою, з прикладами, позначеними буквами.

1 Пишемо і

2 Пишемо ї

3 Пишемо окремо складні географічні назви

4 Винятки

А Анань..но, Мар’..но, Гімала.., Кута..сі

Б К..нешма, Челяб..нськ, Дв..на, Індиг..рка, оз. Сел..гер

В Єг..пет, Єрусал..м, Вав..лон, К..тай, Узбек..стан

Г Залíсся / Пéрше, Зелéна / Гýра, Новé / Мíсто, Сомкóва / Долúна

Д Бáня / Лýкай, Гвінéя / Бісáу, Рáва / Рýська, Кóло / Михáйлівка

Завдання 11 та 12 — завдання відкритої форми.

11. Перепишіть текст, виправивши помилки:

Сонячна хромо сфера дуже не однорідна: в ній є довгасті, схожі на язики полумя утворення, так звані спікули. Тому вона нагадує траву, що горить. За своє пяти хвилинне життя трьохсот тисячокілометрова спікула здійснює обмін речовини хромосфери з короною, яка лежить вище.

Сонячна корона — найпротяжніший шар сонячної атмосфери. Вона має сріблястобілий колір і простягається на висоту вкілька сонячних радіусів, поступово переходячи у між планетний простір. Тимпература її сягає до 2 000 000 К (З посібника).

12. Запишіть слов’янські прізвища відповідно до українського правопису:

Радищев, Плахотник, Пешковский, Алябьев, Стоич.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Збирання зошитів

Рефлексія

· Які завдання були складними? Чому?

· Із якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати есе «Улюблений вид дозвілля».

ДОДАТОК ДО УРОКУ

ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТУ

Варіант 1

► Перепишіть текст, виправивши помилки:

Біогенез (від біо... і грец. γένεσις — походження) — 1) утворення молекул органічних речовин, а також надмолекулярних ультраструктурних компонентів клітин у живих організмах; 2) емпіричнеузагальнення, згідно з яким будь-яка клітина виникає з клітини. Цьому узагальненню до серед. ХІХ ст. протистояли уявлення про можливість самозародження організмів. Дослідження франц. вченого Л. Пастера, проведені на мікроорганізмах, переконливо довели безпідставність твердження про можливість самозародження живих істот; 3) одна з гіпотез про походження життя на Землі (Зі словника).

► Запишіть слов’янські прізвища відповідно до українського правопису:

Нехорошев, Одайник, Сєченов, Григор’єв, Воїслав.

Варіант 2

► Перепишіть текст, виправивши помилки:

Сонячна хромосфера дуже неоднорідна: у ній є довгасті, схожі на язики полум’я утворення, так звані спікули. Тому вона нагадує траву, що горить. За своє п’ятихвилинне життя трьохсоттисячокілометрова спікула здійснює обмін речовини хромосфери з короною, яка лежить вище.

Сонячна корона — найпротяжніший шар сонячної атмосфери. Вона має сріблясто-білий колір і простягається на висоту в кілька сонячних радіусів, поступово переходячи у міжпланетний простір. Температура її сягає до 2 000 000 К (З посібника).

► Запишіть слов’янські прізвища відповідно до українського правопису:

Радищев, Плахотник, Пєшковський, Аляб’є в, Стоїч.

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої

форми

з вибором однієї правильної відповіді

на відповідність

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

В

Д

А

В

Г

Д

Г

Г

1-Г

2-В

3-А

4-Б

1-Б

2-В

3-Г

4-АВаріант 2

Г

В

Б

А

В

А

Д

Д

1-А

2-Г

3-Б

4-В

1-Б

2-А

3-Г

4-ВКількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити