Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 35. АПОСТРОФ. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знань про апостроф і знак м'якшення, орфографічні навички); ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння використовувати орфографічні знання у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до людини, прагнення розширювати свій світогляд).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Науки корені в повторення (Народне прислів’я).

► Пригадайте прислів’я, у яких народ сформулював своє ставлення до навчання.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Акцентуаційна хвилинка

ЛюдськЕ житлО, лЮдське стАвлення, полулЯрне видАння, дівчина на виданнІ, типовА програма, типОва помилка, тЕрен-дерево, терЕн для нової літератури, цАрина емоцій творця, магІстерський орден, магістЕрська робота, лІкарська допомога, лікАрська рослина, вОдяне озеро, водянИй знак, вІдомість зарплатна, цікава відОмість, Скіфія була об’Єднанням різних племен, у процесі об’єднАння теріторіальних громад.

Перевірка домашнього завдання

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне запитання

► Прочитайте один із принципів виховання відомого педагога ХХ ст. В. О. Сухомлинського. Чи актуальний цей принцип у наш час?

► На місці пропусків уставте, якщо треба, знак м’якшення. Поясніть орфограми.

Налаштувати найтон..шу струну в людській душі — людяніс..ть — це значить перш за все навчити мален..ку людину творити радіс..ть для іншої людини і відчувати у зв’язку з цим вищу людську радіс..ть (В.О. Сухомлинський).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичними відомостями підручника з теми «Правопис апострофа».

Моделювання «Карти пам'яті»

► З пам’яті доповніть таблицю «Правопис апострофа» правилами, що відповідають поданим прикладам.

Правопис апострофа

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки:

1) після б, п, в, м, ф (мавпа Буф), якщо перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р):

б’ю, п’є, тім’я, в’язи, черв’як, В’ячеслав

2) після р у кінці слова або складу при роздільній вимові

бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, подвір’я, кур’єр

3) після к у слові Лук’ян (у власних назвах) та похідних

Лук’яненко й ін.

4)

без’язикий, пів’юрти, об’єм, пан’європейський, дит’ясла

Апостроф не пишеться:

5) коли перед губними б, п, в, м, ф стоїть інший кореневий приголосний, крім р:

мавпячий, тьмяний, цвях, різьбяр

6)

буря, гарячий, крюк, рясний, Рєпін

Довідка: 4) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: 6) після р (коли р на початку складу).

Коментоване письмо

► Запишіть слова, уставте, де треба, апостроф, поясніть орфограми. Поясніть значення виділених слів.

Реп..ях, п..ятдесят, арф..яр, дев..ятсот, роз..ятрити, з..ясовано, духм..яно, серм..яга, хутор..янин, сер..йозний, пор..ядок, зв..язок, без..язикий, тьм..яно, цв..ях, присв..ята, Солов..йов, медв..яний, дзв..якнути, розв..язано, помор..янин, св..ято, харків..янин, під..яр..я, сузір..я, вар..яг, від..їзд, різьб..яр, мавп..яча, при..їзд.

Самостійна робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичними відомостями підручника з теми «Правопис знака м’якшення».

Моделювання «Карти пам'яті»

► З пам’яті доповніть таблицю «Правопис знака м’якшення» правилами, що відповідають поданим прикладам.

Правопис знака м'якшення

Знак м’якшення пишеться

після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н, дз (де ти з’їси ці лини):

1) перед наступним твердим приголосним або перед о:

виходьте, виносьте, Грицько, дзьоб, тьохкати й ін.

Виняток: різьбяр, тьмяний та похідних: різьблення, тьмяно та ін.;

2) після м’якого л у середині слова перед приголосним, у тому числі перед суфіксами -ченко, -чук, -чишин:

їдальня, ковальський; Михальченко, Михальчук, Михальчишин;

3) у словах із суфіксами -зьк-, -ськ-, -цьк-; -еньк-, -оньк-, -іньк-:

козацький, близькість, рученька, голівонька, тонюсінький;

4) у групах льц, льч, якщо походять від слова зі знаком м’якшення:

ляльці, ляльчин (тому що лялька);

5) у відмінках слів, які в називному відмінку пишуться зі знаком м’якшення:

редьці (бо редька), на письмі (бо письмо);

6) в окремих словах-винятках після н перед ч:

бриньчати (бо бренькіт), доньчин (бо донька), дівчиноньці (бо дівчинонька), няньчити, няньчин (бо нянька)

7) у кінці слів відповідно до вимови:

пристань, даль

8) у дієсловах на -ться:

пишається

Знак м’якшення не пишеться:

9) після твердих приголосних:

кобзар, вірте, ставте, ознайомте й ін.

Виняток: Горький, трьох, чотирьох

10) між подовженими м’якими приголосними:

волосся, гіллястий, піччю

11) у групах -лк-, -лч-, -лц-, -нк-, -нч-, -нц-, якщо слова походять від слова без знака м’якшення:

балці (бо балка), галці, галченя (бо галка), хустинка — хустинці, Наталці, Наталчин (бо Наталка)

12) після л у суфіксах -алн (о), -илн (о):

держално, пужално, ціпилно;

13) після д, н, т перед суфіксами -ченко, -чук, -чишин:

Безбатченко, Панченко, Федченко, Степанчук, Федчишин

14)

баский, боязкий, в'язкий, дерзкий, ковзкий, плаский, різкий та похідних: боязкість, різкість, вязко й ін.

15)

няня, дяк, люди, ллє

16) перед сполученням йо після літер р, б, п, в, м, ф:

Воробйов, Соловйов

17) у більшості слів після н перед ж, ч, ш, щ та суфіксами -ств, ськ (ий):

інженер, зменшити, тонший, Уманщина, кінчик, камінчик, волинський, українство

Довідка. 14) у словах із сполуками -ск-, -зк-, які не є суфіксами; 15) перед я, ю, є, що пом’якшують попередній приголосний.

Коментоване письмо

► Запишіть слова, уставляючи, де треба, знак м’якшення.

Кавказ..кий, юр..ма, абстракціоніст..с..кий, різ..бяр, арал..с..кий, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шахтар..с..кий, емал..ований.

Долон.., сукон.., міл..ко, в’яз..кіст.., дяд..ко, майбут..н..ого, повіс..т..ю, зав’яз..зю, слиз..кий, кул..ка, дон..чин, невіст..ці, русал..чин, волен..ка, зозул..ка, зозул..чин, зозул..ці, пот..марився, в тан.. ці, піс..ня, насін..ня, різ..ба, парасол..ка, парасол..чин, парасол..ці, Хар..ків, кіл..кіст.., т..охкати, козац..кий, Кас..ян, Омел..ян, Омел.. чук, жмен..ка, у жмен..ці, у таріл..ці, кущ.., бондар.., мен..ше, хвилин..ка, хвилин..ці, Севаст..ян, роздоріж..жя, вітал..ня, плат..ня, Стапан..чишин, тон..ше.

Вибірково-розподільна робота

► Подані іменники в давальному відмінку однини запишіть у дві колонки: 1) у яких треба вставляти знак м’якшення, 2) у яких не треба.

Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

► Запишіть слова у дві колонки, уставивши сполучення літер йо та ьо. Сформулюйте правила.

Зна..мий, ..го, до н..го, ма..ліка, Андрі..вич, дружн..го, ..сип, с..годні, п’ят..х, осінн..го, Мурав..в, Карас..в, л..х, сл..зи, с..рбати, д..готь.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Пошукова робота. Взаємоперевірка (Виконати завдання, помінятися ними із сусідом по парті й перевірити.)

► Визначте, за якою правописною нормою подані слова об’єднано в групи. Знайдіть слова, у яких допущено помилки.

І

1. Ляльчин, жіньчин, няньчин, Галчин, доньчин.

2. Волзький, людський, ковзький, український, донецький.

3. Нежить, мазь, секретарь, місяць, камінь.

4. Інший, менший, кінчик, цвіріньчати, женьшень.

5. Баский, боязкий, різбар, різкий, плоский.

6. Гринчишин, Панченко, Михалчук, Степанчук.

7. Маньчжурія, тонший, Уманьщина, інженер.

8. Шістьсот, просьба, військо, кільце.

9. Мадяр, дяк, пізьнє, слушність, пісня.

ІІ

1. Бязь, Маряна, хуторянин, буря, варяг.

2. Дзвякнути, розв’ючувати, червяк, різдвяний, святковий.

3. Роз’яснити, під’їхати, з’йомка, з’єднати, під’юджувати.

4. Лук’янівка, лукянівський, Лук’янів, Лук’янчук.

5. Без’ядерний, з’явитися, від’їзд, під’вялити, від’єднати.

6. В’язом, м’язом, подвірям, Об’ю, п’єсою.

7. Дит’ясла, пів’Європи, трьох’ядерний, пів’яблука.

8. Торф’яний, змякшений, мавпячий, рутвяний, медвяний,

9. Бур’ян, бур’як, довір’я, сузір’я, Дар’я.

► Поясніть написання і відсутність апострофа, знака м’якшення.

Буря — бур’ян, морквяний — торф’яний, відсвяткувати- відв’язати, підйом — під’язичний, тьмяно — рум’яно, дзвякнути — черв’як, Луківна — Лук’янівка.

Бриньчати — промінчик, дерзкий — боягузький, сміється — смієшся, Верьовкін — Соловйов.

Готуємося до ЗНО

► Виконайте тести.

1. Апостроф пишеться в усіх словах рядка:

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний;

Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж;

В торф..яний, між..ярусний, Лук..яненко, дев..яносто.

2. У якому рядку допущено орфографічні помилки в написанні слів?

А Пам’ять, пів’яблука, Лук’яненко, солов’їний, розв’язати;

Б з’явитися, об’єднати, черв’як, довір’я, святкувати;

В воззєднання, верб’я, пів-ящика, торф’яний, підгір’я.

3. Визначте, у якому з поданих рядків усі слова пишуться зі знаком м’якшення.

А Донец..кий, ган..ба, швец.., тон..ший, с..огодні;

Б нян..чити, рибал..ство, нен..чин, робит..ся, стан..те;

В корис..тю, дівчинон..ці, на пис..мі, кін..чик.

4. У якому з поданих рядків у всіх словах у формі давального відмінка пишеться знак м’якшення?

А Рибон..ці, ніж..ці, пісен..ці, баб..ці, приятел..ці;

Б ручен..ці, кишен..ці, брун..ці, прос..бі, нічен..ці;

В дон..ці, доріжен..ці, вишен..ці, яблун..ці, сторін..ці;

«Я — редактор»

► Виправте помилки в тексті.

Есе — публіцестичьний твір, що пропонує роздум автора над якоюсь проблемою. За обсягом не більше одного аркуша А-4.

В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішьня логіка. Вона визначається, з одного боку, змістовим наповненням обговорюваного питання, а з іншого — субєктивнимставленням автора до ньйого. Варто уникати різких стребків від однієї ідеї до іншої, думку треба розкривати послідовно.

Давайте більш детально розглянемо структуру. В цілому, текст пишуть довільно, але бажано дотримуватися певного порядку викладу.

Теза. Початок есе утворюєтся внаслідок критичного осмислення певної тези (чиясь думка, афоризм, прислівя), яку треба схвалити або ж спростувати.

Актуальність проблеми. Зясуйте, чому запропонована тема важлива.

Особисте ставлення до проблеми. Не просто погоджуйтесь або спростовуйте чиюсь думку, а наводте аргументи. Робіть поглиблений аналіз, вибераючи приклади з публікацій, художьноїлітератури, власного досвіду.

Висновок. Запропонуйте оцінку або шляхи розвязання проблеми.

Дана структура дуже проста, вона дає простір для творчесті.

Довідка: Наказова форма дієслова не твориться в українській мові за допомогою слова давайте (треба розгляньмо).

2. Прикметника дана (даний) в українській мові немає (треба подана чи запропонована).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Оцінювання роботи учнів на уроці

Рефлексія

► Заповніть другу колонку таблиці, проаналізувавши свою роботу на уроці.

Повторив


Зрозумів


Важким виявилося


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Напишіть есе на тему «Моє бачення сучасної школи».

► Зробіть комп’ютерну презентацію «Позначення м’якості приголосних на письмі».

► Складіть по одному тестовому завданню на теми «Уживання апострофа», «Уживання знака м’якшення».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити