Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 39. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про значення частин слова, уміння виділяти префікс, утворювати з префіксом нові слова й форми слів; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння бачити помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови, уважність до виявів людських почуттів.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Три джерела породжують прагнення людини — душа, розум, тіло. Прагнення душі породжує дружбу, прагнення розуму — повагу, прагнення тіла — бажання. Об’єднання трьох прагнень породжує кохання (Староіндійська мудрість).

Сьогодні ми замислимося над природою і цілісністю наших почуттів. Вони, зокрема, відбиваються в мовленні.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Акцентуаційна хвилинка

Асиметрія, симетрія, бюлетЕнь, вимОга, вимОва, вИпадок, вИсловлення, перЕпис, грОші — грОшей, дітьми, заіржАвіти, зубОжіти (і в похідних — зубОжілий, зубОжіння тощо), діалОг, каталОг,квартАл, кіломЕтр, мАркетинг, ненАвидіти (і в похідних — ненАвисть, ненАвисний, але: ненавИсництво, ненавИсницький), пАсквіль, Аркуш, полЯк, псевдонІм, анонІм, цемЕнт, цЕнтнер, шофЕр, револьвЕр, диспансЕр, партЕр.

Перевірка домашнього завдання

Бліцопитування

· З яких елементів складаються слова? (Морфем)

· Які значення мають ці елементи? (Лексичне або граматичне значення)

· Яку морфему виділяють як головну? Чому? (Корінь — це головна морфема, у якій зосереджено основне лексичне значення)

· Що таке префікс?

· У чому зосереджено граматичне значення слів? (У закінченнях)

· За допомогою якого словника ми можемо перевірити морфемний склад слів? (Морфемного)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичні відомості з теми уроку. Дайте відповіді на запитання.

· Яку роль відіграє в слові префікс? Наведіть приклади.

· Чим пояснити наявність варіантів написанні префіксів зі (зо), над (наді), від (віді), під (піді)?

· Що означають префікси при-, пре-, пере-?

· Поясніть написання префіксів від-, над-, під-, роз-.

Моделювання «Карти пам'яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Правопис префіксів». Доповніть її прикладами.

Правопис префіксів

Префікс

Правило

Приклад

с-

Перед к, п, т, ф, х (КаФе ПТаХ):

сказати, створити

з-

В усіх інших випадках:

зжалитися, зчепити

зі- (зо-)

Корінь слова починається сполученням приголосних:

зіставити, зірвати, зігрівати — зогрівати

об-, роз-, від-, між-, через-

У префіксах, які складаються з двох і більше літер, кінцевий дзвінкий не змінюється:

обпектися, розказати, відкрити, міжхмарний, черезплічник

пре-

Для вираження найвищого ступеня ознаки прикметників, прислівників (значення дуже):

Винятки: преосвященний, преподобний, престол, презирливий, презирство

гарний — прегарний, добре — предобре

при-

У дієсловах для вираження приєднання, наближення, частковості дії:

клеїти — приклеїти, йти — прийти, крити — прикрити

Для позначення приближення:

пригірок, приярок, прикордонник, прибережний

прі-

У кількох словах:

прізвище, прізвисько, прірва

пере-

має значення «по-іншому», «наново», «через кого чи щось». РОЗРІЗНЯЙТЕ!

Від префікса пере- треба відрізняти частинку пери- в словах іншомовного походження, яка не є префіксом та означає «навколо», «понад»:

перечитати, перебігти, перехрестя, переправа. периметр, перископ

а-, анти-, архі-, інфра-, контр-, ультра- супер-, транс-

Іншомовні префікси

аморальний, антивоєнний, архіреакційний, контратака, інфрачервоний, ультрамодний, суперобкладинка, трансконтинентальний

Відновіть слово

► Уставте пропущені префікси з-, зі- чи с-:

..палахнути, ..знаватися, ..чепити, ..тверджувати, ..драти, ..бавити, ..кочити, ..житися, ..ставляти, ..ніяковіти, ..фотографувати, ..п’ястися, ..садити, ..тягти, ..ціпити, ..в’ялий, ..питати.

► Напишіть правильно слова.

Ві..стань, на..потужний, чере..смужжя, пона..плановий, о..трусити, мі..планетний, ро..кидати, о..чухрати, мі..галузевий, пі..тримка.

► Утворіть слова з префіксом при-:

Їхати, крутити, вабити, буття, брати, будувати, мара, чинити.

Словникова робота

► Випишіть зі словників по три слова з префіксами а-, анти-, архі-, інфра-, контр-, ультра-, супер-, транс-. Із будь-якими словом складіть речення.

Дослідження-спостереження

► Прочитайте вголос вірш із правильною інтонацією. Які мовні засоби допомагають автору досягти образності й виразності тексту?

► Про які почуття йдеться у вірші? Що на це вказує?

► Яка ця історія: радісна чи сумна? Чому? (Зверніть увагу на староіндійську мудрість)

► Поясніть значення виділених слів.

► Виділіть у словах префікси, поясніть, що вони позначають.

Процокало, прибилось, притекло,

Припало, пригорнулось, причинилось,

Заплакало і — никма утекло,

Чорняве полум’я з печальними очима.

До телефону — він його не бачив.

Хоч телефон — сюди-туди: нема!

А ніч, а дощ, а град по ринвах скаче,

І груша з грушами прибилась до вікна.

Прицокало, прибилось, прилюбилось...

Узяв у голову, чи, може, так — приснилось!

Чорняве полум’я, чорняву ту завію,

Узяв у душу, як блакитний сон.

А чути плач — то плаче телефон,

Просунувши у ніч свою холодну шию.

М. Вінграновський

► Знайдіть у тексті контекстуальні синоніми. (Полум’я, завія)

Довідка

Причинятися 2 — траплятися, ставатися (з якої-небудь причини).

Никнути 1 — 1) нахилятися, нагинатися, припадати до землі; 2) перен. втрачати силу, енергію.

Никнути 2 — зникати.

Ринва — труба або жолоб для стікання води.

Завія — сильний вітер із снігом; хуга, завірюха.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

Коментоване письмо

► Запишіть слова, уставляючи букви. Визначте, які слова мають префікс.

► Поясніть значення запозичених слів.

Пр..хід, пр..буток, пр..спокійно, п..р..фраза, п..р..стрибнути, п..р..метр, пр..стриманий, п..р..петія, п..р..більшувати, пр..зирство, п..р..ферія, пр..людія, пр..зент, пр..старий, п..р..літ, пр..важкипй, пр..рва, м..ж..гір’я, п..р..дплатити, пр..йскурант, пр..хильник, пр..морозити, п..р..йменувати, пр..стол, пр..амбула, пр..брехати, пр..бій, пр..стиж, пр..зентація, пр..подобний, пр..паркувати, пр..зумпція, пр..рогатива, пр..дковічний, пр..своїти, Пр..морськ, пр..вілей, пр..міювати, п..р..шкода, пр..старкуватий, пр..святий, пр..меншений, п..р..дсвятковий.

Довідка

Привілей — (лат.) 1. Перевага, пільга, право, надане законом окремим особам, групам людей. 2. Грамота, якою за часів феодалізму стверджували привілеї окремих осіб.

Периметр — (грец.) Довжина замкнутого контуру (багатокутника).

Перипетія — (грец.) несподіваний поворот у розгортанні сюжету літературного твору; раптова зміна, ускладнення обставин у чиємусь житті.

Перифраза — (грец.) описовий зворот мови; у поезії — стилістичний прийом, коли власне ім’я, назву предмета чи явища замінюють описом їх найхарактерніших ознак (весна життя — молодість)

Перитоніт — мед. (грец.) запалення очеревини, яке виникає здебільшого як ускладнення запальних захворювань органів черевної порожнини (апендикса, виразкової хвороби тощо), а також при пораненні живота.

Прерогатива — книж. (лат.) перевага, виключне право, компетенція.

Презумпція — (лат.) 1. Визнання факту не винуватості. 2. юр. Закріплене в законі припущення про існування певного факту, реальність якого вважається істинною і не потребує доказів. П. невинності — принцип, за яким особа, підозрювана або обвинувачена у вчиненні злочину, вважається невинуватою доти, доки її вину не доведено в передбаченому законом порядку.

Престиж — (фр.) громадянська оцінка суспільної вагомості індивіда, соціальної групи.

Преамбула — (лат.) вступна частина законодавчого акта, міжнародного договору, у якій викладено обставини, що є підставою для його видання або укладення.

Прелюдія — (лат) 1. Вступ до музичного твору. 2. Інструментальна п’єса імпровізаційного характеру. 3. перен. Вступ до чогось головного, що буде обговорюватися чи здійснюватися.

Прецедент — (лат) 1. Випадок, що стався в минулому і є прикладом або виправданням для наступних подібних випадків. 2. Судовий п. — у праві деяких країн (напр. в англо-американській системі права) — рішення вищих судових органів у певній справі, що далі є обов’язковим для судів при розгляді аналогічних справ.

Готуємося до ЗНО

► З поданих варіантів виберіть одну правильну відповідь.

1. Назвіть префікс у словах пр..досить, пр..дорогий, пр..мудрий, пр..милий. Відповідь обґрунтуйте.

А Пишеться префікс пре-, що означає збільшену міру вияву ознаки;

Б пишеться префікс при-, що вживається із значенням неповноти дії, старослов’янського походження.

2. У якому з поданих варіантів у всіх словах пишеться префікс с-?

А ..жити, ..фотографувати, ..мусити, ..долати, ..цілити;

Б ..хвалити, ..копати, ..шити, ..чистити, ..сипати;

В ..клеїти, ..твердити, ..формувати, ..хилити, ..тримати.

3. У якому рядку всі слова пишуться з префіксом прі-?

А Пр..гірок, пр..ярок, пр..гарний, пр..дніпровський, пр..кордонний;

Б пр..звище, пр..звисько, пр..будова, пр..мудрий, пр..вабливо;

В пр..звисько, пр..звище, пр..рва.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

Рефлексія

· Яке завдання найбільше зацікавило? Чому?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Запишіть свій улюблений вірш, виділіть префікси в словах.

► З’ясуйте вживання в ньому розділових знаків.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити