Усі уроки української мови в 11 класі

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ


Урок № 17

ТЕКСТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТЕКСТУ: ЗВ’ЯЗНІСТЬ, КОМУН І КАТИ ВНІСТЬ, ЧЛЕНОВАНІСТЬ, ІНФОРМАТИВНІСТЬ.

ТЕКСТ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ


Мета: повторити відомості про текст; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні вміння учнів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу орієнтувати одинадцятикласників на вибір майбутньої професії.

Внутрішньо-предметні зв’язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: економіка, спорт, анатомія, геополітика.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Робота з таблицею

✵ Прочитайте зміст таблиці. У якому стовпчику подано текст? За якими ознаками ви це з’ясували? Аргументуйте свою точку зору.


І

II

III

Для кожного з нас очевидним є те, що інфляція пов’язана із зростанням цін

Для кожного з нас очевидним є те, п(о інфляція пов’язана із зростанням цін. Основою відносин власності є привласнення. Квартирна плата с ціною за послугу, яку надає власник житла

Для кожного з нас очевидним с те, що інфляція пов’язана із зростанням цін. Разом з тим виникає цілком природне питання: чи будь-яке зростання цін є інфляційним за своєю природою? У вузькому значенні інфляція може бути представлена як процес обезцінення грошей


II. Процесуально-діяльнісний етап

Конструктивна вправа

✵ Сконструюйте текст із наведених речень.

1. Вона де знала. 2. Коли їй було десять років, були дозволені вистави українською мовою, але виключно па сільську тематику. 3. Досить перечитати її листи. 4. Зокрема — самотність Лесі Українки. 5. Вона входила в літературу, з якої не було виходу. 6. Самотність українського письменника нелюдська. 7. Вона писала мовою, яка була заборонена ще до її народження (Валуєвський циркуляр, 1863).

Робота з діаграмою

✵ Ознайомтеся з діаграмою «Текст та його основні ознаки». Розкрийте поняття «текст», «зв’язність», «комунікативність», «членованість», «інформативність». Якими ще ознаками тексту можна доповнити діаграму?

Текст та його основні ознакиМатеріал для довідок

Текст — де висловлювання, яке складається з кількох речень, має певну змістову й структурну завершеність.

Комунікативність реалізується в спрямованості тексту на відповідного адресата.

Членованість — текст може членуватися на комунікативні одиниці нижчого рангу (складне синтаксичне ціле, фрази), яким відповідають (хоч і не завжди) мовні одиниці — абзац і речення.

Зв’язність — усі мовні елементи в тексті пов’язані між собою за логікою та структурою.

Інформаційність — текст акумулює інформацію та служить засобом її передачі.

Цілісність тексту полягає в тому, що в ньому вичерпно викладено тему, а виклад підпорядковано досягненню поставленої мети.

Завершеність тексту — необов’язкова ознака» притаманна лише конкретним текстам із визначеними межами.

Лінгвістичне дослідження з відновленням

✵ Перепишіть текст, вставте потрібні орфограми.

СУТНІСТ..РИНКУ

Мабут.., найпонулярнішим словом сьогодні в нашому суспіл..стві як на побутовому рівні, так і в наукових працях, публіцистиці є слово «ринок». Зумовлено це переходом (У, у)країни в нову систему координат, якою для нас є ринкова економіка.

З давніх часів ринок визначали як місце (ринкова площа), де здійснюєт..ся купівля або продаж товарів. Ос., чому у багат..х слово «ринок» а(сс,с)оціюєт..ся з базаром — місцем обміну виробле(нн,н)их благ. Це так лише частково. Ринок — поня(тт,т)я біл..ш широке і містке. Це і магазини, універмаги, універсами, різні палатки, де купуют..ся продукти харчува (нн,н)я, одяг, взу(тт,т)я, товари щоде(нн,н)ого вжитку. Є ринки, на яких продаються і купуют..ся ці(нн,н)і папери (акції, облігації),— фондові біржі. На товарних біржах, де пропонуються товари (зерно, цукор, цемент) за стандартними якіс(т)ними показниками, покупці та продавці вступают.. у конкретні відносини.

Два учас(т)ники або біл.лпе беруть на себе юридичні з(о,а)бов..яза(нн,н)я, якими визначаються їхні дії та відповідал..ніст.. Ці та інші відносини між продавцями і покупцями з нр..воду існуючих та потенційних товарів утворюют.. ринки (З журналу).

✵ Поясніть, чому текст має таку назву? Запропонуйте і запишіть свій варіант.

✵ Складіть план тексту.

✵ Запишіть ключові слова цього тексту.

Коментар учителя: Ключове слово — це слово, яке має істотне смислове навантаження в тексті. Як правило, виділяють 5—10 ключових слів.

Ключові слова можна використовувати під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

Аналіз тексту

✵ Прочитайте. Визначте тему й основну думку текстів. Доберіть заголовки.

Текст 1

Функція грошей як засобу обігу полягає в тому, що її виконують, по-перше, не ідеальні, а реальні гроші; по-друге, повноцінні та неповноцінні гроші. Після тривалого перебування в обігу монети втрачають частину своєї ваги. Враховуючи це, у багатьох країнах почали випускати неповноцінні гроші, замінюючи золото на срібло, мідь, «псувати» монети, тобто зменшувати їх металевий зміст. Потім з’явилися паперові гроші.

Текст 2

Особистий лікар українських боксерів Віталія та Володимира Кличків Степан Жепляков розповів про «допінг», який отримують наші чемпіони під час підготовки до бою.

«За підйому па таку висоту, як в Альпах, відбувається викид крові з «депо» — печінки, селезінки, кісткового мозку. Людина отримує додатково 10-12 мільйонів еритроцитів, такий собі кисневий «допінг». За цим же принципом ми готували Володю до Олімпіади — 96. Піднімали Кличка в барокамері на висоту 3-5 тисяч метрів»,— поділився Жепляков.

До того ж лікар відзначив, що обидва брати перебувають у хорошій фізичній формі.

Переклад професійної термінології

✵ Перекладіть українською мовою.

П роизводственн ые отношения; собственное иму щество и средства; спор ы по контракту; товар ы народного потребл е ния; трудов ые отношения; уб ытки, нанесен ны е пр е дириятию; уставной фонд; ввиду в ы шеизложенного; вовлекать в работу; до начала действия нового закона.

Пунктуаційне відновлення

✵ Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки, визначте логічні частини тексту.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Український народ є другою за чисельністю слов’янською нацією близько спорідненою з росіянами та білорусами. За офіційними даними наприкінці дев’яностих років у світі налічувалося близько сорока п’яти мільйонів українців. Переважна більшість їх понад тридцять шість мільйонів живе в Україні на своїй батьківщині. Чимала питома вага українців у прикордонних районах Росії і Білорусії Молдавії Чехії Словаччини та Румунії а також у Польщі де кількасот тисячне українське населення розселилося по всій країні. Вихідці з України несли сільськогосподарський досвід у Сибір і на Далекий Схід у Бразилію і Аргентину освоюючи цілинні землі рубаючи ліси і сіючи хліб. Вони чимало зробили для становлення на шахтах і металургійних заводах у Сполучених Штатах Америки. Дісталися українські емігранти далекої Австралії. Наш народ зумів знайти власне місце в країнах поселення дати не лише старанних фермерів а й творчу та наукову інтелігенцію, політиків, спортсменів.

Оригінальний текст

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Український народ с другою за чисельністю слов’янською нацією, близько спорідненою з росіянами та білорусами. За офіційними даними, наприкінці дев’яностих років у світі налічувалося близько сорока п’яти мільйонів українців. Переважна більшість їх, понад тридцять шість мільйонів, живе в Україні, на своїй батьківщині. Чимала питома вага українців у прикордонних районах Росії і Білорусії, Молдавії, Чехії, Словаччини та Румунії, а також у Польщі, де кількасот тисячне українське населення розселилося по всій країні.

Вихідці з України несли сільськогосподарський досвід у Сибір і па Далекий Схід, у Бразилію і Аргентину, освоюючи цілинні землі, рубаючи ліси і сіючи хліб. Вони чимало зробили для становлення на шахтах і металургійних заводах у Сполучених Штатах Америки. Дісталися українські емігранти далекої Австралії.

Наш народ зумів знайти власне місце в країнах поселення, дати не лише старанних фермерів, а й творчу та наукову інтелігенцію, політиків, спортсменів (Із журналу).


III. Контрольно-рефлексивний етап

Бесіда за питаннями

1. Що називається текстом?

2. Які ознаки тексту є основними? Охарактеризуйте їх.

3. Яка ознака тексту є необов’язковою, чому?


IV. Домашнє завдання

✵ Дібрати 3-4 тексти різного спрямування (технологічного, природничо-математичного, спортивного, економічного) та визначити в них ключові слова, придумати заголовки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити