Усі уроки української мови в 11 класі

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ


Урок № 29

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 17. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про особливості офіційно-ділового стилю, ознайомити з правилами складання звіту про виконану роботу, протоколу та витягу з протоколу; формувати вміння складати ділові папери, розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, повагу до рідної мови, її краси та багатства.

Тип уроку: урок розвитку комунікативної компетенції.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Ознайомлення учнів із темою і метою уроку

Мова офіційна дуже відрізняється від загальновживаного мовлення,

вона володіє сукупністю мовленнєвих фактів, що служать для того,

щоб у точних та безособових формулах виражати обставини,

які накладає на людину життя в суспільстві,

починаючи з нотаріальних актів та закінчуючи статтями конституції.

Шарль Баллі (французький мовознавець)


Робота з таблицею

✵ Заповніть праву частину таблиці «Ознаки офіційно-ділового стилю»


Лексичні


Граматичні


Синтаксичні


МовленнєвіМатеріал для вчителя. Ознаки офіційно-ділового стилю: лексичні (терміни, стандартизовані звороти мови), граматичні (іменники, що утворилися від дієслів; скорочена форма прикметників; прийменники, що утворилися від іменників), синтаксичні (багато уособлених зворотів, однорідних членів речення), мовленнєві (відсутність емоційності, експресії, виразних засобів).


II. Процесуально-діяльнісний етап

Читання мовчки

✵ Прочитайте текст. Зробіть тематичні виписки з питання «Реквізити звіту про викопану роботу».

Звіт — це службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок, виконання дорученої роботи, справи. Звіт може мати вигляд зв’язного тексту або наведення цифрових даних.

Складають звіт за детальним планом, у якому відображено загальну характеристику роботи, аналіз її позитивних та негативних сторін, роблять висновки, дають оцінку зробленому, а також вносять пропозиції, спрямовані на покращення в майбутньому діяльності того, хто звітує.

Форма звіту про виконану роботу має такі реквізити: 1) заголовок з зазначенням того, хто про що звітує та за який проміжок часу; 2) дата (зазначають дату написання) 3) текст звіту: вступ, у якому перераховують обсяг роботи, що був передбачений планом, опис виконаної роботи, позитивних та негативних фактів, методи, шляхи розв’язання проблем; 3) підпис автора чи відповідального за роботу колективу (За Л.Н. Діденко).

Аналіз-сностереження

✵ Проаналізуйте текст. Назвіть реквізити звіту. Зверніть увагу на мовне оформлення офіційного паперу.

ЗВІТ

класного керівника 10-Б класу О. В. Мельниченко

про екскурсію учнів школи до краєзнавчого музею міста

20 березня 2010 р. учні 10-Б класу (25 осіб) провели екскурсію до краєзнавчого музею міста.

Мета проведення екскурсії — прослухати лекцію «Наше місто в роки Великої Вітчизняної війни», переглянути виставкові зали.

Лекція для учнів була змістовною, цікавою. Діти мали змогу упродовж двох годин роздивитися всі експонати виставкової зали, присвяченої Великій Вітчизняній війні.

Пропозиції:

1. На уроках історії провести бесіду з учнями, перевірити засвоєння матеріалу.

2. На уроці мови скласти письмовий звіт про екскурсію.

20 березня 2010 р. Підпис


Робота в парах

✵ Об’єднайтеся в пари і складіть звіт про виконання якогось індивідуального чи колективного завдання, доручення про екскурсію тощо.

Робота з текстом

✵ Прочитайте текст. Зробіть із нього виписки з питань: Що таке протокол? Які реквізити має протокол?

Протокол — це службовий документ із записом ходу обговорення питань і рішень, ухвалених на зборах, нарадах, конференціях, інших засіданнях колегіальних органів. Проведенню таких заходів передує велика підготовча робота, у ході якої складають низку документів, що супроводжують протокол: порядок денний, списки учасників засідання, списки запрошених, тексти доповідей чи тези виступів, довідки щодо обговорених питань, проекти рішень (постанов) із коленого питання порядку денного засідання.

Протокол ведуть під час засідання колегіального органу. Якщо засідання стенографують або записують на магнітну плівку, то протокол можуть складати після розшифрування записів. Веде протокол технічний секретар чи обрана особа. Призначення особи для протоколювання — важливий етап підготовки роботи колегіального органу, оскільки від її кваліфікації, уміння занурюватись у суть обговорюваних питань та обізнаності в них залежить якість запису виступів.

Протоколи можна оформляти від руки в спеціальному прошнурованому журналі або за допомогою оргтехніки.

Реквізити протоколу: назва документа (протокол), дата, порядковий номер засідання, місце складання, заголовок до тексту (засідання наради директорів), текст, підписи головуючого і секретаря.

Текст поділяють на дві частини: вступну та основну. У вступній частині зазначають прізвища та ініціали головуючого, секретаря, присутніх, порядок денний, в основній частині — фіксують перебіг засідання колегіального органу.

Протоколи бувають стислі та повні. У стислих протоколах зазначають прізвища доповідачів, теми доповідей, прізвища тих, хто виступив, рішення. Повний протокол містить записи всіх виступів. Коли обирають посадових осіб, то в протоколі зазначають результати голосування щодо коленої з кандидатур окремо.

Витяг з протоколу — це певна частина (уривок) протоколу, оформлена належним чином. Витяги з протоколів оформлюють на загальних, спеціальних бланках або чистих аркушах паперу.

Реквізити витягу з протоколу ті ж самі, що і в протоколі (З книги А.Н. Діденко «Сучасне діловодство»).

Аналіз-спостереження

✵ Проаналізуйте текст. Назвіть реквізити протоколу. Зверніть увагу на мовне оформлення офіційного паперу.

ПРОТОКОЛ № 10

загальних зборів студентів І курсу

природничо-географічного факультету

12.05.03

голова Мойсеєнко Л. Д

секретар Доценко В.О.

Присутні: заступник декана факультету доц. Кащенко М. П., доц. Макаров І. К., доц. Волошин Г. В., асистенти Кривоніс Б. Н., Литвин С.Ф., студенти І курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

СЛУХАЛИ: Макарова II. К. Інформація керівника виробничо-польової практики.

ВИСТУПИЛИ:

Кривоніс Б. М . запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин С.О. зазначив про необхідність підготувати рослини, реактиви до початку практики.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів па групи й визначити час роботи на ділянці.

Голова зборів (підпис) Л. Д. Мойсеєнко

Секретар (підпис) В. О. Доценко


Самостійна робота

✵ Складіть протокол зборів свого класного колективу.

Аналіз-спостереження

✵ Проаналізуйте текст. Назвіть реквізити витягу з протоколу.

Зверніть увагу на мовне оформлення офіційного паперу.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

засідання ради директорів ВАТ «Будівельник»

від 22.12.2002 р.

Голова — Журавльов О. Я.

Секретар — Корженевська К.Г.

Присутні: Аверинцев М. Д., Закіров Р.Т., Лівощенко І.К., Тимощук В. В.

Відсутні: Зальцберг М.І. (у відрядженні).

Запрошені: Джон Кеннет Лі, директор СП «Інвест» (Бельгія).

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М. Д. запропонував на посаду виконавчого директора СП «Будмен» Наконечного О.Л., директора Одеської філії ВАТ.

Лівощенко І.К.: Наконечний О.Л. практично тільки за рік роботи вивів Одеську філію ВАТ у число найкращих дочірніх підприємств. Він зможе плідно працювати і як виконавчий директор СП.

Джон К. Лі.: Цілком підтримую кандидатуру Наконечного О.Л. і сподіваюся па плідне співробітництво.

УХВАЛИЛИ:

Призначити Наконечного О. Л. виконавчим директором СП «Будмен» і укласти з ним контракт на виконання обов’язків директора терміном на два роки.

Оригінал протоколу підписали:

Голова (підпис) О.Я. Журавльов

Секретар (підпис) К.Г. Корженевська


Матеріал для вчителя: витяг з протоколу — до певна частина (уривок) протоколу, що відображає конкретне окреме питання порядку денного, оформлена належним чином. Один із найбільш розповсюджених видів документів, що надсилають (передають) окремим посадовим особам (установам). Реквізити витягу з протоколу: 1. Назва й номер документа. 2. Назва колегіального органу, засідання, паради. 3. Дата. 4. Питання порядку денного.

5. Текст з цього питання. 6. Підписи голови й секретаря.


III. Контрольно-рефлексивний етап

Колективна робота

✵ Аналіз самостійно складених протоколів, виправлення допущених помилок.


IV. Домашнє завдання

✵ Доопрацювати складені ділові папери з урахуванням виявлених помилок.

✵ Скласти витяг із протоколу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити