Усі уроки української мови в 11 класі

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ


Урок № 35

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ


Мета: повторити, закріпити та вдосконалити знання, уміння й навички, набуті за навчальний рік; розвивати вміння раціонально повторювати вивчене на попередніх етапах; виховувати готовність постійно працювати над самовдосконаленням.

Міжпредметні зв’язки: українська література, російська мова.

Тип уроку: повторення, систематизація й узагальнення.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Самостійна робота

✵ Складіть складнопідрядне речення з кількома підрядними (можна з різними видами зв’язку) за темою «Культура спілкування». Накресліть його схему.


II. Процесуально-діяльнісний етап

Фронтальне повторення (запитання та завдання)

✵ Яке місце посідає українська мова у світі?

✵ Який зв’язок існує між культурою мовлення і комунікацією?

✵ Назвіть основні риси міжкультурної комунікації.

✵ Які риторичні характеристики мовця ви розвиваєте в собі цілеспрямовано?

✵ Назвіть основні ознаки тексту.

✵ Запишіть речення. Зробіть його синтаксичний і пунктуаційний аналіз. Поясніть правопис виділених слів.

«Кобзар» — із тих небагатьох книг в історії людства, яким суджене безсмертя, бо сам народ визнав її своєю книгою (М. Міщенко).

Спостереження-співставлення

✵ Прочитайте текст. Поясніть постановку розділових знаків у російській мові. Чи відрізняються вони в українській мові?

Есть на Украине запевала, песенной судьбой не обделен. Он блеснет своим народн ы м словом, словом, что другому не чета! Молнии из камня в ысекая, он ведет их в буре огневой, и поет родник, не исєякая, вечн ый и позтому живой. Дольн ый мир, прекрасний и зелений, взят навеки в сердце. Потому он живет, в По эзию влюбленн ы й, и летит По эзия к нему ! (Из c ти xo тв ope ния А. Прокофьева «А н дрею Мал ышко»).

Переклад

✵ Перекладіть текст українською мовою. Поясніть вживання розділових знаків.

О ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЕ

Л. Н. ТОЛСТОГО

Школа не утомляла меня благодаря отсутствию казенщини. Никто здесь никого не обяз ывал б ы ть нав ытяжку. Всякий чувствовал себя как дома, попросту, и это вовсе не указ ывало на отсутствие порядка; напротив, таков б ыл именно порядок школьн ых занятий. Кажу щ иеся беспорядки б ыли здесь принципиальн ы, ибо граф вел занятия не по учебникам дидактики, а по тому плану, котор ы й в ыработала его гениальная голова, желавшая школу превратить в семью. Ребята приходят, уходят, не спрашивая ни у кого, сами берутся за дело, без всякого принуждения, по своей воле, и притом за дело, какое хочет кажд ый делать (Л.В. Морозов).

Індивідуальна робота

✵ Розкажіть про спілкування за допомогою засобів Інтернату.. Чи дотримуються співбесідники в такому спілкуванні правил мовленнєвого етикету? Назвіть основні з них.

Виразне читання

✵ Запишіть речення-період. Виразно прочитайте його. Поясніть будову періоду, інтонацію і пунктуацію в ньому.

Шевченко й Леся виросли із пісні,

До неї Пушкін спраглий припадав,

Живився Гейне піснею народу,—

І хто ж її насмілився зрубати,

Під корінь хто безсмертну підітне?

М. Рильський


Творча робота в нарах

✵ Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Складіть його план (письмово) і проведіть за ним бесіду з товаришем по парті, дотримуючи норм мовленнєвого етикету. Зробіть синтаксичний аналіз другого речення (письмово).

АБЗАЦ

Абзац, тобто виділення групи речень або окремого речення за допомогою нового рядка, використовується для того, щоб підкреслити важливість певного опису, повідомлення, щоб привернути увагу читача до авторського роздуму, характеристики героя тощо.

Абзаци, які складаються з кількох речень, можуть становити складне синтаксичне ціле. Проте абзацом об’єднуються і кілька складних синтаксичних цілих, абзацом може бути й одне речення. Як правило, виділення кожного речення в окремий абзац, так само як і об’єднання в одному абзаці кількох складних синтаксичних цілих, зумовлюється стилістичними настановами зв’язної мови. Композиція тексту, поділ його на абзаци вносить додаткові значення в опис, повідомлення, роздум (Із підручника).


III. Домашнє завдання

✵ Підібрати кілька невеликих текстів різних типів, жанрів і стилів. Довести правильність виконаного завдання.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити