Усі уроки української мови в 11 класі

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ


ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

УРОК № 1. ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

УРОК № 2. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 1. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ СПІЛКУВАННЯ З МЕТОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ ТА ЗАЄМОВПЛИВУ. ДОТРИМАННЯ ОЗНАК КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ - ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. УСНЕ Й ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

УРОК № 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В НИХ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

УРОК № 4. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 2. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. КОМУНІКАЦІЯ В ДІЛОВІЙ СФЕРІ. ЕТИКА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ. ОСОБИСТІСТЬ І КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ ЯК РИСА ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ

УРОК № 5. ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ: ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В ПИСЬМОВОМУ МОВЛЕННІ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ І СТВОРЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВІДОМИХ ОРФОГРАМ І ПУНКТОГРАМ

УРОК № 6-7. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 3-4. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОК № 8. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 5. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. МОДЕЛЬ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОГО Й НЕВЕРБАЛЬНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. УНІВЕРСАЛЬНЕ Й НАЦІОНАЛЬНЕ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. СИМВОЛІКА В МІЖМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

УРОК № 9. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ В МОВЛЕННІ ОДНОСКЛАДНИХ І ДВОСКЛАДНИХ, ПОШИРЕНИХ І НЕПОШИРЕНИХ, ПОВНИХ І НЕПОВНИХ, УСКЛАДНЕНИХ І НЕУСКЛАДНЕНИХ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ. ІНТОНУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

УРОК № 10. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ В МОВЛЕННІ РІЗНИХ ВИДІВ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ІНТОНУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. СИНТАКСИЧНИЙ АНАЛІЗ

УРОК № 11. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 6. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ, ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ПРОЧИТАНОГО

УРОК № 12. ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ В ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ, У РЕЧЕННЯХ З ПРЯМОЮ МОВОЮ ТА ДІАЛОЗІ. СПОСОБИ ЦИТУВАННЯ. ПУНКТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

УРОК № 13. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 7. ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ, ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ОЦІНКА ВИКОРИСТАНИХ АВТОРОМ МОВНИХ ЗАСОБІВ, АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ

УРОК № 14. ОРФОГРА ФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

УРОК № 15. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 8. ОСНОВИ РИТОРИКИ. РИТОРИКА ЯК НАУКА Й МИСТЕЦТВО. РИТОРИЧНІ ВИМОГИ ДО МОВЦЯ. ІМІДЖ ОРАТОРА. ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ

УРОК № 16. КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ


ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

УРОК № 17. ТЕКСТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТЕКСТУ: ЗВ’ЯЗНІСТЬ, КОМУН І КАТИ ВНІСТЬ, ЧЛЕНОВАНІСТЬ, ІНФОРМАТИВНІСТЬ. ТЕКСТ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

УРОК № 18. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 9. ОСНОВИ РИТОРИКИ. ПІДГОТОВКА ПРОМОВИ

УРОК № 19. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 10. ОСНОВИ РИТОРИКИ. ПІДГОТОВКА ПРОМОВИ

УРОК № 20. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ №11. ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО. ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ. КОНСПЕКТ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. КОНСПЕКТУВАННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

УРОК № 21. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 12. ОСНОВИ РИТОРИКИ. ПОЛЕМІКА В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. ЕТИКА ПОЛЕМІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

УРОК № 22. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 13. ОСНОВИ РИТОРИКИ. ПОЛЕМІКА В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. ЕТИКА ПОЛЕМІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

УРОК № 23. ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ: ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ І СТВОРЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВІДОМИХ ОРФОГРАМ І ПУНКТОГРАМ

УРОК № 24. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 14. ГОВОРІННЯ. СКЛАДАННЯ І РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМУ. ПЕРЕГОВОРИ

УРОК № 25. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 15. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ В ЖАНРІ СТАТТІ

УРОК № 26. ЗМІСТ І БУДОВА ТЕКСТУ. СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ. АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

УРОК № 27. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 16. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ, ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ, ЗАПИСАНИХ НА РІЗНИХ НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ

УРОК № 28. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕКСТІВ ЗА СФЕРОЮ ВИКОРИСТАННЯ, МЕТОЮ, СТРУКТУРНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ. ВИДИ ТЕКСТІВ У ДІЛОВОМУ, ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ. ТЕКСТИ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ, ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ ПЕРЕРОБКИ ТЕКСТУ

УРОК № 29. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 17. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

УРОК № 30. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 18. АУДІЮВАННЯ. ПИСЬМО. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ, ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ, ЗАПИСАНИХ НА РІЗНИХ НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ. ВІДГУК ПРО ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ

УРОК № 31. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 19. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ, ЖАНРІВ. СИНХРОННИЙ ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМАТИКУ, СПРИЙМАНИХ СЛУХОМ

УРОК № 32. КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ

УРОК № 33. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 20. ГОВОРІННЯ. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМУ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

УРОК № 34. ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (РІЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

УРОК № 35. ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити