УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Тема уроку

№ с.

Дата

1 семестр

Мова і мовлення

1.

Мова — найважливіший засіб спілкування (Вправи 1-9)

7

2.

Культура усного і писемного мовлення. (Вправи 10-19)

10

3.

Культура спілкування. Слова ввічливості. Навчальний діалог. (Вправи 20-23)

13

Текст

4.

Розвиток уявлень про текст. Заголовок. Навчальний діалог. (Вправи 24-28)

16

5.

Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань у текстах-розповідях і текстах-міркуваннях. Добір заголовків до текстів. Навчальний діалог. (Вправи 29-35)

20

6.

Зв'язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними засобами зв'язку. Частини тексту. (Вправи 36-40)

24

7.

Спостереження за різними засобами зв’язку між частинами тексту. Складання усної розповіді за серією малюнків. (Вправи 41-46)

27

8.

Розвиток зв'язного мовлення.

29

9.

Визначення теми і мети висловлювання у текстах-міркуваннях. Добір заголовків до текстів. Навчальний діалог. (Вправи 47-52)

30

10.

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів. Складання тексту оголошення. (Вправи 53-56)

33

11.

Особливості будови тексту-опису та зміст його складових частин — зачину, основної частини і кінцівки. (Вправи 57-59)

.36

12.

Абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом. Перевірна робота. Діалог. (Вправи 60-64)

39

13.

Складання текстів-інструкцій. (Вправи 65-67)

43

14.

Особливості текстів-листів. Складання колективних та індивідуальних листів, письмових запрошень і привітань. (Вправи 68-74)

46

15.

Розвиток зв'язного мовлення.

49

16.

Перевірна робота. Диктант.

50

Речення

17.

Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення знань про основні ознаки речення. (Вправи 75-79)

52

18.

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками. (Вправи 80-84)

55

19.

Вироблення умінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання. Неокличні та окличні речення. (Вправи 85-87)

58

20.

Звертання та розділові знаки в спонукальних реченнях. (Вправи 88-92)

60

21.

Члени речення. Головні і другорядні члени речення Зв'язок слів у реченні. (Вправи 93-97)

62

22.

Закріплення поняття про головні і другорядні члени. Зв'язок слів у реченні. Складання речень за схемами. (Вправи 98-102)

65

23.

Узагальнення знань за розділом. (Вправи 103-107)

68

24.

Розвиток зв'язного мовлення.

69

25.

Перевірка знань з мови. Мова і мовлення. Текст. Речення.

70

Слово. Значення слова

26.

Аналіз перевірної роботи. Слова з прямим і переносним значенням. (Вправи 108-111)

73

27.

Слова, які мають кілька значень. (Вправи 112-115)

77

28.

Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення (омоніми). (Вправи 116-120)

79

29.

Слова, близькі за значенням (синоніми). (Вправи 121-125)

81

30.

Робота над синонімами. Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів. (Вправи 126-126)

84

31.

Слова, протилежні за значенням (антоніми). Узагальнення знань за розділом. (Вправи 129-134)

88

32.

Розвиток зв’язного мовлення.

90

Будова слова

33.

Закінчення слова, його роль у реченні. (Вправи 135-140)

91

34.

Основа слова. (Вправи 141-146)

94

35.

Загальні уявлення про частини слова. (Вправи 147-151)

97

36.

Спільнокореневі слова. Корінь слова. (Вправи 152-/55)

101

37.

Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. (Вправи 156-159)

104

38.

Розрізнення слів з омонімічними коренями. Перевірна робота. Аудіювання. (Вправи 160-163)

107

39.

Аналіз перевірної роботи. Чергування голосних звуків [о, е] → [і] в коренях слів. (Вправи 164-168)

113

40.

Розвиток зв'язного мовлення.

115

41.

Чергування приголосних звуків [г, к, х] → [з', ц', с ] → [ж, ч, ш] у коренях слів. (Вправи 169-173)

116

42.

Спостереження за вимовою слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях. Правило написання слів із ними звуками. (Вправи 174-178)

118

43.

Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів. (Вправи 179-183)

121

44.

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. (Вправи 184-189)

124

45.

Спостереження за літературною вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків. (Вправи 190-193)

127

46.

Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів з наступним глухим звуком. (Вправи 194-197)

130

47.

Перевірна робота. Диктант.

132

48.

Аналіз перевірної роботи. Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками. Приклади перевірки правопису слів типу: боротьба, нігті. (Вправи 198-204)

134

49.

Розвиток зв'язного мовлення.

136

50.

Явища заміни у коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Складання казки за серією малюнків. (Вправи 205-209)

137

51.

Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів. (Вправи 210-214)

139

52.

Префікси і прийменники. Розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників. (Вправи 215-219)

142

53.

Правопис префіксів раз-, без-. (Вправи 220-224)

145

54.

Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-. Перевірна робота. Списування. (Вправи 225-228)

148

55.

Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-. (Вправи 229-232)

151

56.

Розвиток зв’язного мовлення.

152

57.

Апостроф після префіксів. (Вправи 233-236)

153

58.

Закріплення правіша вживання апострофа після префіксів. (Вправи 237-240)

156

59.

Суфікс. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною основи слова. (Вправа 241-245)

158

60.

Творення слів з найуживанішими суфіксами. (Вправи 246-250)

161

61.

Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль. Послідовність усного і письмового розбору слів за будовою. (Вправа 251-255)

163

62.

Перевірка знань з мови. Слово. Значення слова. Будова слова.

164

63.

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань за розділом. (Вправа 256-258)

167

64.

Розвиток зв'язного мовлення.

168

II семестр

Частини мови. Загальні поняття

65.

Загальне поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні. (Вправа 259-262)

169

66.

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та смисловими групами в межах кожної частини мови. (Вправа 263-266)

171

67.

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови. Розрізнення їх за запитаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язком з іншими словами. (Вправа 267-275)

173

Іменник

68.

Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами у реченні). Іменники — назви істот та неістот. (Вправи 276-279)

176

69.

Закріплення умінь визначати іменники назви істот та неістот, їх роль у реченні. Навчальний усний твір. (Вправи 280-283)

178

70.

Розвиток зв'язного мовлення.

180

71.

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. (Вправа 284-293)

181

72.

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників. Навчальний усний твір. (Вправа 294-297)

184

73.

Поняття предметності на прикладі іменників, шо означають дію. Практичні вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком.

(Вправа 298-303)

186

74.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Перевірна робота. Усний твір. (Вправа 304-307)

189

75.

Розвиток зв'язного мовлення.

191

76.

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників. (Вправа 308-312)

192

77.

Змінювання іменників за числами (однина і множина). Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або множині.

(Вправа 313-321)

195

78.

Змінювання іменників за відмінками. (Вправа 322-325)

199

79.

Перевірна робота. Диктант.

202

80.

Аналіз перевірної роботи. Прийменники і закінчення як засоби вираження зв'язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні. Аналіз іменника як частини мови. (Вправи 326-330)

203

81.

Розвиток зв’язного мовлення.

205

Прикметник

82.

Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні). Значення прикметників у мовленні. (Вправа 331-335)

206

83.

Зв’язок прикметників з іменниками. Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками. (Вправи 336-345)

209

84

Змінювання прикметників за часами у сполученні з іменниками.

211

85.

Узгодження прикметників з іменниками у різних формах. Перевірна робота. Аудіювання. (Вправи 351-355)

215

86.

Аналіз перевірної роботи. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників. (Вправи 356-359)

219

87.

Розвиток зв’язного мовлення.

220

88.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. (Вправи 360-364)

221

89.

Повний аналіз прикметника як частини мови. (Вправи 365-368)

224

90.

Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях. (Вправи 369-373)

226

91.

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. (Вправи 374-383)

229

92.

Перевірка знань з мови. Іменник. Прикметник.

232

93.

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення й закріплення знань про прикметник. Аналіз прикметника як частини мови. (Вправи 384-387)

234

94.

Розвиток зв'язного мовлення.

235

Дієслово

95.

Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. (Вправи 388-391)

236

96.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях. Вправи на встановлення зв'язку дієслів з іменниками у тексті. (Вправи 392-394)

239

97.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. (Вправи 395-398)

241

98.

Перевірна робота. Письмовий переказ.

243

99.

Аналіз перевірної роботи. Дієслова-синоніми. (Вправи 399-403)

245

100.

Розвиток зв’язного мовлення.

247

101.

Дієслова-антоніми. (Вправи 404-407)

248

102.

Спостереження за вживанням дієслів у прямому і переносному значенні. (Вправи 408-412)

250

103.

Перевірна робота. Списування. Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з лексико-логічним значенням дієслів. (Вправи 413-417)

252

104.

Аналіз перевірної роботи. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 418-422)

255

105.

Вправи на розрізнення часових форм дієслів. (Вправи 423-426)

259

106.

Розвиток зв’язного мовлення.

261

107.

Перевірна робота. Диктант.

262

108.

Аналіз перевірної роботи. Спостереження за вживанням дієслів, що означають завершену і незавершену дію. (Вправи 427-431)

263

109.

Розрізнення дієслів, що означають завершену і незавершену дію. (Вправи 432-436)

265

110.

Закріплення знань про часові форми дієслова. (Вправи 437-440)

267

111.

Написання не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови. (Вправи 441-445)

269

112.

Розвиток зв’язного мовлення.

270

113.

Перевірка знань з мови. Дієслово.

271

114.

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». (Вправи 446-449)

272

Повторення вивченого за рік

115.

Повторення вивченого за рік. Текст. Речення. Значення слова. Звуки і букви. (Вправи 450-456)

274

116.

Повторення матеріалу з розділу «Будова слова». «Частини мови». (Вправи 457-469)

276Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити