УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 35. Загальні уявлення про частини слова. (Вправи 147-151)

Мета. Ознайомити учнів зі складовими основи слова; формувати вміння визначати закінчення, основу, корінь слова; збагачувати словниковий запас; розвивати мовне чуття, пам’ять; виховувати любов до природи.

Обладнання. Картки, предметні малюнки для роботи в групах. Мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вільний мікрофон.

— Що цікавого ви зараз читаєте у вільний час?

— Розкажіть своїм однокласникам.

2. Розігрування діалогу (за вправою 146).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Гра-змагання «Естафета».

Завдання: записати слова по черзі, визначити закінчення.

I група — 6 назв квітів

II група — 6 назв овочів

III група — 6 назв дерев

IV група — 6 назв тварин

— Що с спільним у всіх словах? (Закінчення.)

— Що таке закінчення?

2. Робота в групах.

— Прочитайте слова. Знайдіть і позначте в них основу і закінчення.

Переписування, прочитана, передруковане, попідписувані, гніздечко, дорогенький, подорожник, порожній, суховій, льодяник, льодохід, прибережний.

— Що таке основа слова?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Вправа «Криголам».

Вчитель добирає до теми уроку вірш, який можна намалювати або показати за допомогою рухів, міміки чи жестів. Читаючи, показує рухи. Потім просить повторити цей криголам учнів.

Ми віддавна і віками

чесно дружимо з майстрами,

які вміють нас так вжити,

щоб нові слова створити.

— Сьогодні ми продовжимо вивчати тему «Будова слова» і ознайомимось з його складовими.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Технологія «Навчаючись — учусь».

Клас поділено на три групи. Керівники груп підготовлені учні префікс, корінь, суфікс. Групи виконують завдання па картках, засвоюючи знання про частину слова. Потім лідери міняються групами і продовжують роботу в новій групі.

Група «Корінь».

— Розгляньте малюнки і прочитайте підписи до них. (Гриб, грибок, грибниця, грибний.)

— Дайте відповіді на запитання.

— Поясніть значення кожного зі слів.

— Чи є у них спільна частина? Знайдіть у споріднених словах спільну частину.

— Запишіть всі слова. Позначте у них спільну частину.

— Поєднайте стрілочками споріднені слова, визначте корінь слова.

думка зубний думати

зубок лісовичок

зуб думати ліс задумливий

— Зробіть висновки та сформулюйте правило.

Корінь — це ... частина ... слова.

— Звірте правило з підручником на с. 68.

Це цікаво! Вчені вважають, шо слів без кореня не існує. Маленькі слова як прийменники на, у, до, мають корінь, таким чином вони складаються тільки з одного кореня.

Група «Префікс».

— Попрацюйте з тлумачним словником. Дізнайтеся значення слова подарунок.

_____________ це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово _______________ за значенням схоже з такими поняттями як «дар» та «пожертва». Це слово є предметом дарування.

— Уважно розгляньте будову слова подарунок.

подарунок

— Візьміть до уваги! У слові подарунок частина по- називається префіксом і позначається ________________.

— Подивіться на розбір слова за будовою і з'ясуйте, де знаходиться префікс у слові по відношенню до кореня.

— Доповніть речення своїми спостереженнями. Префікс у слові стоїть ______________ коренем.

— Виконайте завдання.

(За-, при-, до-, пере-, від-) + їхати = ... .

— Чи змінюється значення слова?

— Зробіть висновок та сформулюйте правило.

Префікс — це частина __________, яка стоїть __________ коренем і служить для __________ нових слів.

— Звірте правило з підручником на с. 68.

Це цікаво! Скільки в нашій мові префіксів? Виявляється, шо цього ніхто не знає точно. Вчені вважають, що близько 50. А от в китайській мові їх взагалі не існує.

Група «Суфікс».

— Відгадайте загадку та з’ясуйте, про кого йдеться.

Відкладає птах яєчка,

не лякає вітер, сніг.

А проклюнеться малеча —

шишок вистачить на всіх!

Лиш ворона «кар!» та «кар!»:

— Ну й дивак оцей ... .

— Уважно розгляньте розбір за будовою слова-відгадки.

шишкар

Візьміть до уваги! Частина слова після кореня називається суфікс!

— Яким знаком позначається суфікс?

— Де знаходиться суфікс по відношенню до кореня?

— Розв'яжіть мовні приклади за допомогою суфікса.

✵ Ліс + ок =

✵ Ліс + ник =

✵ Ліс + овичок =

— Чи змінилося значення слова?

— Зробіть висновки та сформулюйте правило.

Суфікс — це частина __________, яка стоїть __________ кореня і служить для __________ нових слів.

Звірте свої міркування з правилом на с. 68.

Це цікаво! У старих граматиках української мови суфікси називалися «наростками». Чи подобається вам така назва?

Підсумок групової роботи. Робота із записами на дошці.

Будова слова

Слова складаються із таких частин: префікс, корінь, суфікс, закінчення, основа.

Закінчення — змінна частина слова. Закінчення служить для зв’язку слів у реченні. Щоб визначити закінчення, треба змінити форму слова.

Основа — частина слова без закінчення.

Корінь — спільна частина споріднених слів.

Спільнокореневі — слова, які мають спільний корінь і близькі за значенням. Щоб визначити корінь, треба дібрати спільнокореневі (споріднені) слова: дерево, деревце, дерев'яний, дерев’яніє.

Префікс — частина слова, шо стоїть перед коренем.

✵ За допомогою префіксів утворюються нові слова: відплив, переплив, приїхав, від’їхав, їхав.

Рефлексія в групах.

✵ Ми вже знаємо —

✵ Ми вміємо —

Складання схеми.

Фізкультхвилинка.

Робота з підручником. Тренувальні вправи. Диференційовано.

а) Списування (за вправою 147).

— Прочитайте і спишіть.

— У виділених словах позначте закінчення і основу.

б) Списування із завданням (за вправою 148).

— Прочитайте і спишіть слова.

— Позначте у цих словах закінчення і основу.

— Визначте спільну частину (корінь) у кожній групі слів і позначте її дужкою.

в) Вправа-загадка (вправа 149).

— Прочитайте і відгадайте загадку.

— У словах відгадки визначте закінчення й основу.

— Усно складіть з цими словами речення.

г) Вправа-пошук (вправа 150).

— Прочитайте текст. Доберіть заголовок.

— Чи є в тексті слова, вжиті в переносному значенні? Назвіть їх і поясніть.

— Спишіть. У виділеному реченні підкресліть підмет і присудок.

— Усно встановіть зв’язок між членами речення.

— Знайдіть в тексті слова з коренем дощ.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи дія самостійної роботи (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 25.)

1) У поданих словах позначте закінчення її основу. Дужкою виділіть спільну частину (корінь).

Зеленка, зелений, зеленіла. Зірка, зірочка, зірковий. Хмара, хмаринка, безхмарний.

2) Випишіть спільнокореневі слова і позначте у них корінь.

Сьогодні вранці я вийшов на подвір я. З неба падали пухнасті сніжинки, танцювали, немов ясні зорі. Все навкруги забіліло снігом. Діти вибігли на майданчик, гралися у сніжки, ліпили снігову бабу.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 35.)

VII. Підсумок уроку.

1. Інтерв’ю.

— Вам треба пояснити однокласникам тему «Будова слова». За якою схемою ви будете це робити?

2. Вправа-гра «Найкраща шпаргалка».

Учитель дає завдання учням написати шпаргалку до вивченого матеріалу. Записувати слід лише головне, шпаргалка повинна містити лише основні поняття.

Цю вправу можна провести в групах, а потім оголосити конкурс.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 69, вправа 151.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити