УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 57. Апостроф після префіксів. (Вправи 233-236)

Мета. Ознайомити учнів з правилом вживання апострофа після префіксів; засвоїти правило переносу слів, в яких є апостроф після префіксів; закріплювати вміння утворювати слова за допомогою префіксів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Обладнання. Таблиця «Апостроф», мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

— Складіть девіз уроку з «розсипаних слів».

Навчати, добре, знати, хто, хоче, все, того.

Добре навчати того, хто хоче все знати.

II. Перевірка домашнього завдання.

Конкурс одного речення (за вправою 232).

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Працюємо к групах.

— Розкриваючи дужки, виберіть потрібний прийменник. Спишіть.

✵ зняти (з, зі) столу —

✵ зійти (з, зі) схилу —

✵ прокинутися (з, зі) сну —

✵ зібрати (з, зі) скатерті —

✵ просльозитися (з, зі) сміху —

✵ вийняти (з, зі) сміття —

✵ зліпити (з, зі) снігу —

— З двома словосполученнями складіть одне речення.

2. Робота з картками (індивідуально).

— До поданих слів додайте потрібний префікс (з-, с-, роз-, без-).

Бити, писати, грамотний, захисний, казати, в’язати, бігати, совісний, жалісний, сипати, капати, кинути.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

Вправа «Роз'єднай слова».

— Роз’єднайте слова і прочитайте тему уроку.

АПОСТРОФПІСЛЯПРЕФІКСІВ

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно вимовляти і писати слова з апострофом, який стоїть в слові після префікса. Також ми будемо вчитися складати усну розповідь.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

На уроці математики вчитель питає:

— Ти з’їв три пироги, і мама дала тобі ще чотири. Скільки всього ти з’їси пирогів?

— Ні, стільки я вже не з'їм!

— Назвіть слова, в яких є апостроф. Каліграфічно запишіть.

— Коли вживається апостроф? (В українській мові апостроф вживається, щоб показати роздільну вимову приголосних звуків.)

2. Спостереження за вимовою і написанням слів з апострофом і без нього (вправа 233).

— Прочитайте правильно слова.

— Як вимовляються звуки, позначені буквами з і д, у словах лівого і правого стовпчика?

— Поясніть це. Зробіть висновок.

Висновок. Якщо вимова приголосного і голосного злита, то перед буквами я, ю, є, ї апостроф не пишеться і приголосний звук — м’який.

— Якщо вимова приголосного і голосного роздільна, то у слові перед буквами я, ю, є, ї обов’язково пишеться апостроф, а приголосний звук — твердий.

До твого словничка.

[зйа]вився — [з'а] блик

ві[дйі]хати — ві[д'і]йти

— Після яких префіксів пишеться апостроф?

3. Ознайомлення з правилом (с. 100).

4. Вправа-пояснення (вправа 234).

— Прочитайте. Поясніть вживання апострофа у словах.

— Як ви розумієте дідусеву розповідь?

5. Вправа-конструктор (вправа 235).

— Від поданих слів за допомогою префіксів утворіть нові слова.

— Запишіть пі слова і поясніть їх написання.

— З трьома словами (на вибір) складіть речення. Запишіть.

Хвилинка спілкування.

— Продовжіть розмову.

Фізкультхвилинка.

6. Поміркуйте!

— Чи є в нашій мові слова з двома апострофами?

Ви самі назвете це слово, якщо скажете, як називається місце над яром. Воно утворилося так, як слова надлоб'я (над лобом), надмор’я (над морем).

7. Працюйте в парах! (диференційовано)

Завдання 1.

- Впишіть, де треба, апостроф. Обґрунтуйте вживання апострофа правилом.

без_язикий під_їхати

в_їдливий об_єднання

без_виїзний над_ійти

в_їзд з_їдати

з_єднання над_ягнути

над_їсти роз_єднати

Доберіть до слів з апострофом зв’язані за змістом. Словосполучення запишіть.

Зразок. Без’язикий черевик.

Завдання 2.

— Впишіть, де треба, апостроф. До слів доберіть протилежні за значенням і запишіть.

від_їжджати — в’їжджати

під_їхати —

об_єднати —

роз_єднувати —

роз_їхатися —

під_йом —

об_ірвати —

Завдання 3.

— До поданих слів доберіть спільнокореневі.

В усіх словах позначте корінь і префікси, якщо вони є.

роз’яснити — роз’яснення, ясний, ...

об’їзд —

об’їдки —

роз’єднувати —

під’язичний —

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит з укр. мови. 3 клас, с. 36.)

1) Випишіть слова, в яких префікс закінчується твердим приголосним звуком. Поясніть орфограму цих слів.

Роз’їзд, пояснити, з’їзд, заїзд, від’їхати, переїзд, зійшлися, розорити, роз’єднати, під'їхати, об’ява.

2) Вставте, де потрібно, апостроф після префікса. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

Під..повзти, від..їхати, за..в’язати, об..єднати, за..ява, пере..їзд, від..їзд, з..ясувати. об..їхати, від..пливти.

2. Поточний бліц-контроль знань. (Картка 44.)

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа «Мікрофон».

— Розкажіть про свої враження від уроку.

— Які знання ви здобули?

— Коли працювати було найлегше?

— А коли найважче?

— Що було найцікавішим?

— Що дізналися нового?

2. Гра «Кола на воді».

Вчитель називає слово. До кожної початкової букви учні придумують слово з префіксом. Складають одне речення з початкових букв. Всі слова об’єднують у розповідь.

Показати

Розмова

бЕзмежний

переФарбувати

пІд’їхати

підКазка

Сказати

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 100 вивчити правило, с. 101, вправа 236.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити