УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 73. Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дію. Практичні вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком. (Вправи 298-303)

Мета. Продовжувати розширювати знання учнів про іменник як частину мови. Вправляти учнів у словотворенні іменників від дієслів за зразком. Виробляти навички розрізнення частин мови. Виховувати в дітей почуття відповідальності за свої дії і вчинки.

Обладнання. Сюжетні малюнки: дитина читає, хор співає, чоловік копає, художник малює, вчитель пише.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 297).

ІІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть каліграфічно в три колонки запитання.

Хто? Що робить? Що?

(Запитання розмістити в рядку так, щоб під ними можна було писати слова.)

2. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови відповідає на питання хто? що? А на питання що робите? (Іменник. Дієслово.)

— Які іменники відповідають на питання хто? (Іменники — назви істот — людей і тварин.)

IV. Робота над новим матеріалом.

1. Вибірковий диктант.

— Із поезії-казочки «Хатка, яку збудував собі Джек» (додаток 8) виписати іменники назви істот (в першу колонку).

А це в нас корова ряба і рогата,

яка щойно хвицьнула пса без хвоста,

який каже "гав!" на сміливця-кота,

який доганяє синицю,

яка викрадає пшеницю,

з якої так смачно пекти паляницю

у хатці, яку збудував собі Джек.

— Доберіть дієслова, які характеризують дії кожної істоти. Запишіть у другу колонку.

— Утворіть із цих дієслів іменники. Наприклад: читати — читання. Запишіть у третю колонку.

У зошиті записи дітей мають виглядати так:

Хто?

Що робить?

Що?

корова

мукає

мукання

пес

гавкає

гавкання, гавкіт

кіт

нявкає, нявчить

нявчання

синиця

пищить

писк

Джек

будує

будівництво

2. Самостійна робота (за вправою 298) — взаємоперевірка.

— Запишіть назви кількох міст України, а також назву міста (села), в якому ви проживаєте.

3. Творча вправа 299.

а) Записати утворені слова.

б) 3 однією парою слів (на вибір) скласти і записати речення, підкреслити підмет і присудок.

4. Вправляння у правильній вимові та правописі слів сміється і тче (с. 125).

5. Вибіркове списування (за вправою 300).

а) Читання вірша про зиму (з почуттям радості).

б) Виписування іменників із залежними від них прикметниками.

Зима (яка?) весела, зірками (якими?) срібними, димками (якими?) синіми.

6. Самостійна робота (вправа 301).

а) Складання речень за малюнками (с. 126).

б) Виділення дієслова з кожного складеного речення.

в) Самостійна робота. Утворення іменників від дієслів і запис їх у зошити. (Бігати — біг і т. д.)

г) Бесіда про правила безпечної поведінки під час зимових розваг.

Фізкультхвилинка.

7. Робота в нарах. Хвилинка спілкування (проблемна ситуація) (с. 126).

— Продовжіть діалог. Відповідь аргументуйте.

8. Вправа 362.

а) Самостійне читання учнями тексту вправи.

— Назвіть загальні іменники, вжиті в тексті.

б) Пошук у тексті речення, що відповідає схемі:

в) Запис речення в зошити і встановлення зв'язку між його членами.

9. Збагачуємо словниковий запас (табл., с. 127).

далечíнь ковзанú

стéп лúжі

хвилює санчáта

— Прочитайте іменники, які траплялись у тексті попередньої вправи. (Степ.)

— Які ще слова траплялись у попередній вправі? (Хвилює.) Яка це частина мови?

— Утворіть іменник від дієслова хвилює. (Хвилювання.)

V. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи. (Робочий зошит, 3 клас, с. 46.)

1) Прочитайте текст. Вставте пропущені букви. Підкресліть власні іменники.

Ти живеш в _країні. У тому краї, де співають _олов’ї і виграють на _онці пшеничні лани. Де веселими хвилями котиться _ніпро. Де виростали _арас _евченко, _ван _ранко, _еся _країнка. Твій рід український. А ти _країнець. Бережи свій рід, свою рідну країну.

2) Знайдіть у тексті вправи 1 споріднені слова і запишіть їх.2. Творчі картки.

Картка 1

Доберіть до дієслів спільнокореневі іменники.

Що робити?

Що?

Що робити?

Що?

записувати —

обмінювати —

малювати —

розповідати —

переказувати —

оповідати —

запис


лікувати —

оповідати —

пекти —

мурувати —

водити —

укладати —Картка 2

Доберіть до поданих слів споріднені іменники.

Який?

Що?

Хто ?

великий

посіяний

дружній

сусідній

братній

батьківський

величина


велетень


VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 303.

VII. Підсумок уроку.

— Скільки частин мови є в українській мові? (Десять.)

— Як називається частина мови, яку ми вчимо? (Іменник.) Наведіть приклади.

— Дайте визначення іменника. (Правило з наведенням прикладів.)

— На яке питання відповідають іменники назви істот та іменники назви неістот? Наведіть приклади.

— Що характерне для власних іменників? (Вони пишуться з великої букви.)

— Чи можливо з дієслова чи прикметника утворити спільнокореневий іменник? Доведіть.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити