УКРАЇНСЬКА МОВА 3 клас - Конспекти уроків до підручника М.С. Вашуленка - 2014 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

I СЕМЕСТР

Урок 1. Мова - найважливіший засіб спілкування. (Вправи 1-9)

Урок 2. Культура усного і писемного мовлення. (Вправи 10-19)

Урок 3. Культура спілкування. Слова ввічливості. Навчальний діалог. (Вправи 20-23)

Урок 4. Розвиток уявлень про текст. Заголовок. Навчальний діалог. (Вправи 24-28)

Урок 5. Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань у текстах-розповідях і текстах-міркуваннях. Добір заголовків до текстів. Навчальний діалог. (Вправи 29-35)

Урок 6. Зв’язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними засобами зв’язку. Частини тексту. (Вправи 36-40)

Урок 7. Спостереження за різними засобами зв’язку між частинами тексту. Складання усної розповіді за серією малюнків. (Вправи 41-46)

Урок 9. Визначення теми і мети висловлювання у текстах-міркуваннях. Добір заголовків до текстів. Навчальний діалог. (Вправи 47-52)

Урок 10. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів. Складання тексу оголошення. (Вправи 53-56)

Урок 11. Особливості будови тексту-опису та зміст його складових частин зачину, основної частини і кінцівки. (Вправи 57-59)

Урок 12. Абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом. Перевірна робота. Діалог. (Вправи 60-64)

Урок 13. Складання текстів-інструкцій. (Вправи 65-67)

Урок 14. Особливості текстів-листів. Складання колективних та індивідуальних листів, письмових запрошень і привітань. (Вправи 68-74)

Урок 16. Перевірна робота. Диктант

Урок 17. Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення знань про основні ознаки речення. (Вправи 75-79)

Урок 18. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками. (Вправи 80-84)

Урок 19. Вироблення умінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання. Неокличні та окличні речення. (Вправи 85-87)

Урок 20. Звертання та розділові знаки в спонукальних реченнях. (Вправи 88-92)

Урок 21. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні. (Вправи 93-97)

Урок 22. Закріплення поняття про головні і другорядні члени. Зв'язок слів у реченні. Складання речень за схемами. (Вправи 98-102)

Урок 23. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 103-107)

Урок 25. Перевірка знань з мови. Мова і мовлення. Текст. Речення

Урок 26. Аналіз перевірної роботи. Слова з прямим і переносним значенням. (Вправи 108-111)

Урок 27. Слова, які мають кілька значень. (Вправи 112-115)

Урок 28. Слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різне значення (омоніми). (Вправи 116-120)

Урок 29. Слова, близькі за значенням (синоніми). (Вправи 121-125)

Урок 30. Робота над синонімами. Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів. (Вправи 126-128)

Урок 31. Слова, протилежні за значенням (антоніми). Узагальнення знань за розділом. (Вправи 129-134)

Урок 33. Закінчення слова, його роль у реченні. (Вправи 135-140)

Урок 34. Основа слова. (Вправи 141-146)

Урок 35. Загальні уявлення про частини слова. (Вправи 147-151)

Урок 36. Спільнокореневі слова. Корінь слова. (Вправи 152-155)

Урок 37. Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. (Вправи 156-159)

Урок 38. Розрізнення слів з омонімічними коренями. Перевірна робота. Аудіювання. (Вправи 160-163)

Урок 39. Аналіз перевірної роботи. Чергування голосних звуків [о, е] —> [і] в коренях слів. (Вправи 164-168)

Урок 41. Чергування приголосних звуків [г, к, х] —> [з', ц', с'] —> [ж, ч, ш] у коренях слів. (Вправи 169-173)

Урок 42. Спостереження за вимовою слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях. Правило написання слів із цими звуками. (Вправи 174-178)

Урок 43. Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів. (Вправи 179-183)

Урок 44. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником. (Вправи 184-189)

Урок 45. Спостереження за літературною вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків. (Вправи 190-193)

Урок 46. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів з наступним глухим звуком. (Вправи 194-197)

Урок 47. Перевірна робота. Диктант

Урок 48. Аналіз перевірної роботи. Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками. Приклади перевірки правопису слів типу боротьба, нігті. (Вправи 198-204)

Урок 50. Явища заміни у коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Складання казки за серією малюнків. (Вправи 205-209)

Урок 51. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів. (Вправи 210-214)

Урок 52. Префікси і прийменники. Розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників. (Вправи 215-219)

Урок 53. Правопис префіксів роз-, без-. (Вправи 220-224)

Урок 54. Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-. Перевірна робота. Списування. (Вправи 225-228)

Урок 55. Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-. (Вправи 229-232)

Урок 57. Апостроф після префіксів. (Вправи 233-236)

Урок 58. Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. (Вправи 237-240)

Урок 59. Суфікс. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова. (Вправи 241-245)

Урок 60. Творення слів з найуживанішими суфіксами. (Вправи 246-250)

Урок 61. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль. Послідовність усного та письмового розбору слів за будовою. (Вправи 251-255)

Урок 62. Перевірка знань з мови. Слово. Значення слова. Будова слова

Урок 63. Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 256-258)

II СЕМЕСТР

Урок 65. Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю у реченні. (Вправи 259-262)

Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та смисловими групами у межах кожної частини мови. (Вправи 263-266)

Урок 67. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови. Розрізнення їх за закінченнями, значенням, роллю в реченні та за зв'язком з іншими словами. (Вправи 267-275)

Урок 68. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами у реченні). Іменники - назви істот та неістот. (Вправи 276-279)

Урок 69. Закріплення умінь визначати іменники - назви істот та неістот, їх роль у реченні. Навчальний усний твір. (Вправи 280-283)

Урок 71. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. (Вправи 284-293)

Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників. Навчальний усний твір. (Вправи 294-297)

Урок 73. Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дію. Практичні вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком. (Вправи 298-303)

Урок 74. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Перевірна робота. Усний твір. (Вправи 304-307)

Урок 76. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників. (Вправи 308-312)

Урок 77. Змінювання іменників за числами (однина і множина). Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або в множині. (Вправи 313-321)

Урок 78. Змінювання іменників за відмінками. (Вправи 322-325)

Урок 79. Перевірна робота. Диктант

Урок 80. Аналіз перевірної роботи. Прийменники і закінчення як засоби зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні. Аналіз іменника як частини мови. (Вправи 326-330)

Урок 82. Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні). Значення прикметників у мовленні. (Вправи 331-335)

Урок 83. Зв'язок прикметників з іменниками. Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками. (Вправи 336-345)

Урок 84. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. (Вправи 346-350)

Урок 85. Узгодження прикметників з іменниками у різних формах. Перевірна робота. Аудіювання. (Вправи 351-355)

Урок 86. Аналіз перевірної роботи. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників. (Вправи 356-359)

Урок 88. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. (Вправи 360-364)

Урок 89. Повний аналіз прикметника як частини мови. (Вправи 365-368)

Урок 90. Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях. (Вправи 369-373)

Урок 91. Спостереження за роллю прикметника у загадках. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. (Вправи 374-383)

Урок 92. Перевірка знань з мови. Іменник. Прикметник

Урок 93. Аналіз перевірної роботи. Узагальнення й закріплення знань про прикметник. Аналіз прикметника як частини мови. (Вправи 384-387)

Урок 95. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. (Вправи 388-391)

Урок 96. Спостереження за роллю дієслів у реченні. Вправи на встановлення зв'язку дієслів з іменниками у тексті. (Вправи 392-394)

Урок 97. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. (Вправи 395-398)

Урок 98. Перевірна робота. Письмовий переказ

Урок 99. Аналіз перевірної робота. Дієслова-синоніми. (Вправи 399-403)

Урок 101. Дієслова-антоніми. (Вправи 404-407)

Урок 102. Спостереження за вживанням дієслів у прямому і переносному значенні. (Вправи 408-412)

Урок 103. Перевірна робота. Списування. Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з лексико-логічним значенням дієслів. (Вправи 413-417)

Урок 104. Аналіз перевірної роботи (списування). Змінювання дієслів за часами. (Вправи 418-422)

Урок 105. Вправи на розрізнення часових форм дієслів. (Вправи 423-426)

Урок 107. Перевірна робота. Диктант

Урок 108. Аналіз перевірної роботи (диктант). Спостереження за вживанням дієслів, що означають завершену і незавершену дію. (Вправи 427-431)

Урок 109. Розрізнення дієслів, що означають завершену і незавершену дію. (Вправи 432-436)

Урок 110. Закріплення знань про часові форми дієслова. (Вправи 437-440)

Урок 111. Написання не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови. (Вправи 441-445)

Урок 113. Перевірка знань з мови. Дієслово

Урок 114. Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». (Вправи 446-449)

Урок 115. Повторення вивченого за рік. Текст. Речення. Значення слова. Звуки і букви. (Вправи 450-456)

Урок 116. Повторення матеріалу з розділу «Будова слова», «Частини мови». (Вправи 457-469)

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити